Наставно-научно веће


Наставно-научно веће Факултета чини преставници Већа Катедри одговарајућих Института Факултета као организационих јединица и то са сваког од Института по осам представника, од којих седам у звању наставника а један у звању сарадника, а са Катедре општеобразовних предмета један представник.

Председник Наставно-научног већа је Декан Факултета, по функцији.

Рад и делатност Наставно-научног већа регулисани су Статутом Факултета (чланови 155–158).Чланови Наставно-научног већа: