Наставно-научно веће

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Наставно-научно веће Факултета чини преставници Већа Катедри одговарајућих Института Факултета као организационих јединица и то са сваког од Института по осам представника, од којих седам у звању наставника а један у звању сарадника, а са Катедре општеобразовних предмета један представник.

Председник Наставно-научног већа је Декан Факултета, по функцији.

Рад и делатност Наставно-научног већа регулисани су Статутом Факултета (чланови 155–158).

Следећа седница ННВ ће бити одржана у среду 26. 2. 2020. године са почетком у 12 часова у сали А-I-28, у главној згради Факултета.

Чланови Наставно-научног већа: