Наставно-научно веће

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Наставно-научно веће Факултета чини преставници Већа Катедри одговарајућих Института Факултета као организационих јединица и то са сваког од Института по осам представника, од којих седам у звању наставника а један у звању сарадника, а са Катедре општеобразовних предмета један представник.

Председник Наставно-научног већа је Декан Факултета, по функцији.

Рад и делатност Наставно-научног већа регулисани су Статутом Факултета (чланови 155–158).


Следећа седница ће бити одржана у среду 27. 9. 2023. године са почетком у 12:00 часова у сали A-II-1 на Институту за математику и информатику Факултета.

Чланови Наставно-научног већа: