Институт за биологију и екологију

Институт за биологију и екологију је организациона јединица Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Почео је са радом школске 1972/73. године. Институт је кадровски и материјално оспособљен за школовање стручњака из области биологије и екологије, који ће своја знања примењивати у педагошкој и научној делатности, као и привреди.

Део наставних и научно-истраживачких активности се реализује и у следећим организационим целинама:

  • Акваријум – центар за рибарство и конзервацију копнених вода
  • Ботаничка башта
  • Центар за молекуларну биологију и физиологију

У реализацији наставе и научно-истраживачких активности учествује преко 70 професора, доцената, сарадника, истраживача и техничког особља.

У оквиру наставно-образовне делатности у Институту за биологију и екологију се реализују студијски програми на Основним, Мастер и Докторским академским студијама:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ)

БИОЛОГИЈА

дипломирани биолог

ЕКОЛОГИЈА

дипломирани еколог

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1 година (2 семестара, 60 ЕСПБ)

БИОЛОГИЈА

мастер биолог

изборни модули:

  • ОПШТА БИОЛОГИЈА
  • ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ

БИОЛОГИЈА

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

мастер биолог

изборне области:

  • ГЕНЕТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ И БИОТЕХНОЛОГИЈА
  • ХУМАНА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА

мастер еколог

изборни модули:

  • ОПШТА ЕКОЛОГИЈА
  • ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

3 године (6 семестара, 180 ЕСПБ)

доктор наука - биолошке науке

ЕСПБ -европски систем преноса бодова за акредитоване студије према принципима Болоњске декларације

Осим наставе, у Институту се реализује и научно-истраживачки рад, пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и пројекти финансирани од стране Европске уније. Наставници и сарадници Института реализују и већи број стручних пројеката у сарадњи са привредом. Успостављена је сарадња са великим бројем институција из земље и иностранства.

У оквиру Акваријума и Ботаничке баште организују се посете и едукативне радионице за ученике основних и средњих школа, као и студенте других факултета.

Контакт:

Управник Института за биологију и екологију

Проф. др Милан Станковић

034/336-223 лок 270

upravnik-ibe@pmf.kg.ac.rs