НИР


Природно-математички факултет са 133 стално запослена наставника и сарадника и преко 50 истраживача сарадника ангажованих на домаћим и међународним пројектима, представља један од највећих научноистраживачких организација и потенцијала у Србији. Као образовна институција бави се формирањем високостручно образованог и научног кадра, а у оквиру пројеката укључује младе истраживаче у научноистраживачке пројекте. У оквиру научноистраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим научним и стручним организацијама Факултет обавља основна, примењена, развојна и научна истраживања у математици, рачунарским наукама, физици, хемији, биологији и екологији. Као резултат, сваке године се публикује око 200 радова из категорије М20 у водећим међунаордним часописма. Природно-математички факултет (ПМФ) је годинама као партнер, присутан у националним, а све више у међународним истраживачким, иновационим пројектима и пројектима са привредом које реализују тимови истраживача и стручних сарадника. Циљ научних истраживања је развој науке и стваралаштва, унапређење делатности високог образовања, односно унапређивање квалитета наставе, усавршавање научног подмлатка и укључивање најбољих студената у научноистраживачки рад. Наша мисија у домену науке је да омогућимо највише академске стандарде и обезбедимо стицање научних знања и звања која су у складу са потребама савременог и глобалног тржишта рада и у складу са светским и европским стандардима у науци и образовању. Такође, један од императива је мобилност људи, добара и идеја, и у складу са тим ПМФ је укључен у европске и светске програме академске мобилности и размене на свим нивоима.