ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

ДА ЛИ СУ СТУДИЈЕ НА ПМФ-у АКРЕДИТОВАНЕ?

Природно-математички факултет је акредитована високошколска установа (линк). Факултет поседује акредитацију за све студијске програме основних, мастер и докторских студија (линк). Такође, Факултет поседује и акредитацију као Научно-истраживачка организација (линк).

ЗАШТО ДА СТУДИРАТЕ КОД НАС?

Основани смо 1972. година и имамо богато искуство у школавању кадрова из STEM области (engl. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Стручњаци које образујемо налазе своје место као физичари, хемичари, биолози, еколози, математичари и информатичари у привреди и просвети. Наше дипломе су признате и цењене не само у земљи, већ и у региону и земљама Европске уније и нострификују се без проблема.

Наш Факултет улаже напоре да стално иновира наставни процес и да уводи најновија искуства из земље и света да би школовали стручњаке који ће се доказати на својим радним местима. На вама је да „загрејете“ столицу, упијете знања и преточите их у дипломе са којима ћете бити препознати као стручњаци на које треба рачунати и који ће бити ефикасни чланови тимова на свом радном месту.

ДА ЛИ СЕ ПРИПРЕМНА НАСТАВА ПЛАЋА?

Не плаћа се. Припремна настава за упис на прву годину свих основних академских студија се организује бесплатно, према распоредима који су истакнути на сајтовима одговарајућих института.

КОЈА ЈЕ ЛИТЕРАТУРА ПОТРЕБНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА?

Пријемни испит се спрема из одговарајућих гимназијских уџбеника природно-математичког смера. Више детаља за сваки студијски програм се могу пронаћи у Информаторима.

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ?

Услов за упис на основне академске студије су завршена четворогодишња школа (гимназије, средње стручне школе) и положен пријемни испит. Упис се врши на основу постигнутог успеха током школовања (максимално 40 поена) и резултата на пријемном испиту (максимално 60 поена).

ДА ЛИ ФАКУЛТЕТ МОГУ ДА УПИШУ И УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ?

Да, могу. Потребно је да сте завршили четворогодишњу школу, било гимназију или средњу стручну школу. Сви кандидати полажу пријемни испит.

ДА ЛИ СЕ ПРИЗНАЈУ ПОЛОЖЕНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА?

Признају се уколико је пријемни испит положен на другом природно-математичком или сродном факултет. Упис тих кандидата је могућ тек када се заврши упис кандидата коју полагали пријемни испит на ПМФ-у у Крагујевцу и уколико је остало слободних места.

ДА ЛИ СЕ ПРИЗНАЈУ ИСПИТИ ПОЛОЖЕНИ НА СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА?

Не признају се.

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ?

Услов за упис на мастер академске студије су завршене основне академске студије из одговарајуће или сродне области са остварених минимално 240 ЕСПБ. Сродност претходно завршеног студијског програма утврђује Комисија за упис. Да би уписали МАС Математика, МАС Информатика и МАС Хемија потребно је да се положи и пријемни испит. Ранг листа се прави на основу успеха на основним студијама и резултата на пријемном испиту. За упис на МАС Физика, МАС Екологија, МАС Биологија и МАС Биологија-молекуларна биологија се не полаже пријемни испит а рангирање се врши на основу постигнутог успеха и матичности завршених основних академских студија, коју утврђује Комисија за упис.

ДА ЛИ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МОГУ ДА УПИШУ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ?

Не могу.

КОЈИ СУ УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ?

Услов за упис на докторске академске студије су претходно завршене основне и мастер академске студије на одговарајућим или сродним студијским програмима са најмање 300 ЕСПБ и са просечном оценом најмање 8 (осам) на сваком нивоу претходно завршених студија.

Сродност претходно завршеног студијског програма утврђује Комисија за упис. Рангирање се врши на основу успеха на претходно завршеним студијама и матичности студијских програма, коју утврђује Комисија за упис, стим што се за упис на ДАС Хемија, ДАС Математика и ДАС Рачунарске науке полаже и пријемни испит и ти резултати улазе у рангирање пријављених кандидата.

ДА ЛИ ПОСТОЈИ САМО ЈЕДАН ИЛИ ИМА И НАКНАДНИХ УПИСНИХ РОКОВА?

Постоје и накнадни уписни рокови. Уколико се у јунском уписном року не попуне предвиђена места, организују се накнадни уписни рокови.

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА УПИС И ЕЛЕКТРОНСКИ?

Да, могуће је. Студенти се могу пријавити и електронским путем.

Основне академске студије:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије физике на мејл: upis.fizika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије хемије на мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије математике на мејл: upis.matematika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије информатике на мејл: upis.informatika@pmf.kg.ac.rs

Мастер академске студије:

 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије биологије - колекуларне биологије на мејл: upis.molekularna.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије физике на мејл: upis.fizika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије хемије на мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије математике на мејл: upis.matematika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије информатике на мејл: upis.informatika@pmf.kg.ac.rs

Докторске акдемске студије – за упис је предвиђено да се кандидати лично пријаве и да претходно прибаве сагласност наставника-саветника. Кандидати могу да контактирају руководиоца одговарујћег студијског програма:

ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋ ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА?

Могућ је. Студент може наставити студије на Факултету на лични захтев, у року прописаном за упис године. Уз захтев, прилажу се индекс, уверење о положеним испитима и потврда испису. Детаљнији услови преласка су дефинисани Правилником о режиму студија.