О нама


Природно-математички факултет у Крагујевцу је основан, као Одељење Природно-математичког факултета у Београду, 16. октобра 1972. године. Те године уписана је прва генерација студената математике, биологије и физике, а Одељење је почело са радом 23. октобра 1972. Годину дана касније почела је са радом и студијска група за хемију. Одељење је, 15. априла 1976. године, прерасло у самостални факултет који је, удруживањем са још пет факултета и два института, постао један од оснивача Универзитета Светозар Марковић, данас Универзитет у Крагујевцу.

Главна зграда Природно-математичког факултета

Основне делатности Факултета су: наставно-образовна делатност, истраживање и развој у природно-математичким наукама, њима сродним и интердисциплинарним наукама и издавачка делатност. Факултет, такође, обавља консултантску делатност и делатност заштите природних вредности, као и друге послове којима се комерцијализују резултати научноистраживачког рада, а да се при томе не угрожава квалитет наставе и основних делатности.

Наставно-образовна делатност Факултета организована је у оквиру следећих организационих јединица: Институт за математику и информатику, Институт за биологију и екологију, Институт за физику, Институт за хемију и Катедра општеобразовних предмета. У оквиру наведених организационих јединица, или као облик интердисциплинарног организовања и повезивања, успостављене су посебне организационе целине: Центар за заштиту животне средине, Центар за перманентно образовање, Центар за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода - Акваријум, Ботаничка башта, Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту, Центар за молекуларну биологију и физиологију, Центар за рачунарско моделовање и оптимизацију (ЦЕРАМО), Центар за математичко и информатичко образовање.

Зграда Института за физику

Факултет образује стручњаке у оквиру научних области Математика, Информатика, Биологија, Хемија и Физика. Настава се реализује у оквиру акредитованих студијских програма основних, мастер и докторских академских студија.

Факултет остварује изузетне резултате у научно-истраживачкој делатности. Највећи део истраживања реализује се на фундаменталним, интердисциплинарним и технолошким пројектима финансираним од ресорног министарства Републике Србије. Поред тога, научне активности наставници и сарадници остварују и у оквиру међународних пројеката, различитих облика међународне сарадње, као и кроз сарадњу са привредом и широм друштвеном заједницом. Истраживачки рад наставника резултирао је објављивањем великог броја научних радова у међународним и националним научним часописима и значајним учешћем на међународним и националним научним скуповима. По броју научних радова публикованих у иностраним научним часописима Природно-математички факултет представља једну од три најуспешније научне институције у Републици Србији. У периоду од 2017. до 2019. години, захваљујући пре свега, резултатима наставног кадра са Факултета, Универзитет у Крагујевцу се нашао међу 500 најбоље пласираних високошколских институција у свету за област Математика на престижној Шангајској листи.

Зграда Института за хемију

Факултет остварује изузетне резултате у научно-истраживачкој делатности. Највећи део истраживања реализује се на фундаменталним, интердисциплинарним и технолошким пројектима финансираним од ресорног министарства Републике Србије. Поред тога, научне активности наставници и сарадници остварују и у оквиру међународних пројеката, различитих облика међународне сарадње, као и кроз сарадњу са привредом и широм друштвеном заједницом. Истраживачки рад наставника резултирао је објављивањем великог броја научних радова у међународним и националним научним часописима и значајним учешћем на међународним и националним научним скуповима. По броју научних радова публикованих у иностраним научним часописима Природно-математички факултет представља једну од три најуспешније научне институције у Републици Србији. У 2017. и 2018. години, захваљујући пре свега, резултатима наставног кадра са Факултета, Универзитет у Крагујевцу се нашао међу 500 најбоље пласираних високошколских институција у свету за област Математика на престижној Шангајској листи.

Од осамостаљења, Факултет непрекидно развија и издавачку делатност која се данас одликује бројношћу и разноврсношћу издања. Издавач је три међународна научна часописа, Match Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of Science. Наставници и сарадници Факултета су, такође, аутори више десетина монографија и уџбеника.

Кадровски потенцијал, савремено опремљене лабораторије и учионице представљају основу за будући успешан рад Природно-математичког факултета у Крагујевцу.