О нама

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Природно-математички факултет у Крагујевцу припада групи престижних научно-образовних институција у области природно-математичких наука и, данас, представља највећу, савремено опремљену образовно-научну установу у централној Србији.

Главна зграда Природно-математичког факултета

Природно-математички факултет у Крагујевцу је основан, као Одељење Природно-математичког факултета у Београду, 16. октобра 1972. године. Те године уписана је прва генерација студената математике, биологије и физике, а Одељење је почело са радом 23. октобра 1972. Годину дана касније почела је са радом и студијска Група за хемију. Одељење је, 15. априла 1976. године, прерасло у самостални факултет који је, удруживањем са још пет факултета и два института, постао један од оснивача Универзитета Светозар Марковић, данас Универзитет у Крагујевцу.

Током прве године рада на Факултету је било уписано 243 студента. Генерације студената 1972/73. и 1973/74. школске године су изнедриле осам доктора наука који су данас афирмисани наставници и научни радници Факултета.
Основне делатности Факултета су: наставно-образовна делатност, истраживање и развој у природно-математичким наукама, њима сродним и интердисциплинарним наукама и издавачка делатност. Факултет, такође, обавља консултантску делатност и делатност заштите природних вредности, као и друге послове којима се комерцијализују резултати научно-истраживачког рада, а да се при томе не угрожава квалитет наставе и основних делатности.

Наставно-образовна делатност Факултета организована је у оквиру следећих организационих јединица: Институт за математику и информатику, Институт за биологију и екологију, Институт за физику и Институт за хемију. У оквиру наведених организационих јединица, или као облик интердисциплинарног организовања и повезивања, успостављене су посебне организационе целине: Центар за заштиту животне средине, Центар за перманентно образовање, Акваријум, Ботаничка башта, Центар за радијациону и хемијску мутагенезу и антиоксидациону заштиту и Центар за преклиничка испитивања активних супстанци.

Зграда Института за физику

Факултет образује стручњаке у оквиру научних области Математика, Информатика, Биологија, Хемија и Физика. Настава се реализује у оквиру следећих студијских програма:

  • Основне академске студије: Математика, Информатика, Биологија, Физика и Хемија;
  • Основне струковне студије екологије;
  • Дипломске академске студије: Математика, Информатика, Биологија, Физика и Хемија;
  • Докторске академске студије: Математичке науке, Рачунарске науке, Биолошке науке, Физичке науке и Хемијске науке.

Факултет остварује изузетне резултате у научно-истраживачкој делатности. Највећи део истраживања реализује се на фундаменталним, интердисциплинарним и технолошким пројектима финансираним од ресорног министарства Републике Србије. Поред тога, научне активности наставници и сарадници остварују и у оквиру међународних пројеката, различитих облика међународне сарадње, као и кроз сарадњу са привредом и широм друштвеном заједницом. Истраживачки рад наставника резултирао је објављивањем великог броја научних радова у међународним и националним научним часописима и значајним учешћем на међународним и националним научним скуповима. По броју научних радова публикованих у иностраним научним часописима Природно-математички факултет представља једну од три најуспешније научне институције у Републици Србији.

Зграда Института за хемију

Од осамостаљења, Факултет непрекидно развија и издавачку делатност која се данас одликује бројношћу и разноврсношћу издања. Са Универзитетом у Крагујевцу, издавач је престижног међународног научног часописа, Match communications in Mathematical and in computer chemistry, едиције међународних монографских издања Mathematical chemistry Monographs и два национална научна часописа, Kragujevac Journal of Mathematics и Kragujevac Journal of science. Наставници и сарадници Факултета су, такође, аутори више десетина монографија и уџбеника.

Кадровски потенцијал, савремено опремљене лабораторије и учионице представљају основу за будући успешан рад Природно-математичког факултета у Крагујевцу.