Документа и прописи

ДОКУМЕНТA ФАКУЛТЕТА


СТАТУТИ

СТАТУТ - 19. 9. 2018. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 26. 3. 2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 19. 9. 2018.
СТАТУТ - 29. 6. 2018.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА 2. 2. 2016.
СТАТУТ - 27. 4. 2015.
СТАТУТ - 25. 4. 2013.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 13. 3. 2013.
СТАТУТ - 25. 5. 2011.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 18. 3. 2011.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 13. 4. 2009.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 27. 3. 2008.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 31. 1. 2008.
СТАТУТ - 2. 9. 2006.

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ МЕНТОРА
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 2018. ГОДИНА
ПРАВИЛНИК О РАДУ ФАКУЛТЕТА
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2016. ГОДИНА
ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА
ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА И ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА
ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ ФАКУЛТЕТА
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ДОБРОБИТИ ОГЛЕДНИХ ЖИВОТИЊА
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 19. 4. 2019.
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ФАКУЛТЕТА

ОДЛУКЕ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ДНЕВНИЦА 23. 5. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 14. 5. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ 21. 9. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ СТАТУТА ОД 29. 6. 2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
ОДЛУКА О СТИМУЛАЦИЈИ 2018. ГОДИНА
ОДЛУКА О ДРЖАЊУ НАСТАВЕ НА МОДУЛИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СТУДЕНТИМА ПМФ-а ИЗ ПРОГРАМА РАЗМЕНЕ СТУДЕНАТА ЕРАЗМУС +

НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 2017.
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
ЗАКОН О НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

ДОКУМЕНТA КОЈА СУ У НАДЛЕЖНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА