Одбрањене докторске дисертације у 2024. години


Институт за хемију
кандидат: Петар Б. Станић
Било на увиду јавности од 1. 2. - 2. 3. 2024. године
ментор: др Владимир Михаиловић
Научна област (УДК): Органска хемија, 547.31(043.3)
АЛКЕНИЛСКИ И АРИЛИДЕНСКИ 2-ТИОХИДАНТОИНИ: СИНТЕЗА, КИНЕТИКА И ЕХАНИЗАМ НАСТАЈАЊА, БИОЛОШКА И ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА EВАЛУАЦИЈА, КООРДИНАЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Успешно је одбранио докторску дисертацију 26. 4. 2024. године


Институт за хемију
кандидат: Никола З. Срећковић
Било на увиду јавности од 22. 2. - 23. 3. 2024. године
ментор: др Владимир Михаиловић
Научна област (УДК): Хемија – Биохемија (577.1)
ФИТОХЕМИЈСКA КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕКСТРАКАТА БИЉАКА LYTHRUM SALICARIA L. И SALVIA PRATENSIS L., ЊИХОВА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ НАНОЧЕСТИЦА СРЕБРА

Успешно је одбранио докторску дисертацију 26. 4. 2024. године


Институт за хемију
кандидат: Слађана Ђорђевић
Било на увиду јавности од 1. 2. - 2. 3. 2024. године
ментор: др Славко Раденковић
Научна област: хемија - физичка хемија
TEORIJSKO ISPITIVANJE ELEKTRONSKE STRUKTURE I MAGNETNIH OSOBINA KLASTERA BORA

Успешно је одбранла докторску дисертацију 25. 4. 2024. године


Институт за хемију
кандидат: Јелена Гитарић
Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Биљана Ђ. Глишић
Научна област (УДК): Хемија (54)
Синтеза, структура и антимикробна активност метал (II/III) комплекса са 2,2-диметил-1,3-пропандиамин-N,N,N’,N’-тетраацетатом

Успешно је одбранила докторску дисертацију 9. 2. 2024. године

Институт за хемију
кандидат: Горан З. Качаревић
Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Иванка Божовић-Јелисавчић
Научна област (УДК): Физика, Субатомска физика, физика елементарних честица (539.1(043.3))
"Метод мерења односа гранања Хигсовог бозона BR(H→γγ) на 3 ТеV CLIC"

Успешно је одбранио докторску дисертацију 8. 2. 2024. године