Одбрањене докторске дисертације у 2021. години


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

2021.


кандидат: Невена Б. Ђорђевић одбранила је докторску дисертацију 19. 7. 2021. године
ментор: Проф. др Снежана Б. Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија, Хидробиологија, Биогеографија
УТИЦАЈ ПРОМЕНА ЕКОЛОШКИХ ФАКТОРА НА САСТАВ И ДИНАМИКУ ФИТОПЛАНКТОНСКИХ ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА (CYANOBACTERIA) У МАЛИМ АКУМУЛАЦИЈАМА

кандидат: Весна М. Величковић одбранила је докторску дисертацију - 30. 6. 2021. године
ментор: др Павле Машковић Институт за хемију Хемија − Биохемија
Полифенолни профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора потенцијалних природних нутрацеутика

кандидат: Љубица М. Кузмановић одбранила је докторску дисертацију - 4. 6. 2021. године
ментор: др Милан Ковачевић Институт за физику Оптичка влакна, теорија сигнала
Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања

кандидат: Марко С. Пешић одбранио је докторску дисертацију - 5. 3. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
СИНТЕЗА НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРОЛИДИНА [3+2] ЦИКЛОАДИЦИОНИМ РЕАКЦИЈАМА МАЈКЛОВИХ АКЦЕПТОР

кандидат: Наташа Којадиновић одбранила је докторску дисертацију - 26. 2. 2021. године
ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Могућност конзервације фрагментисаних популација риба на примеру поточне мрене (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002)

кандидат: Јована П. Бугариновић одбранила је докторску дисертацију - 26. 2. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
N,N'-ЦИКЛИЧНИ АЗОМЕТИНИМИНИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРАЗОЛОПИРАЗОЛОНА

кандидат: Маја Б. Ђукић одбранила је докторску дисертацију - 23. 2. 2021. године
ментор: др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СТРУКТУРНА, ТЕОРИЈСКА И БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА КОМПЛЕКСА РУТЕНИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ИМИДАЗОЛА И ИЗОТИАЗОЛА