Остала акта

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ОСТАЛА АКТА

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ
  ПРЕДЛОГ ПОТРЕБА
  ЗАХТЕВ ДЕКАНУ ЗА НАБАВКУ/ТРЕБОВАЊЕ
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА И ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА КАО И О ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ
Правилник о раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња
Одлука о издвајању процената који остаје факултету од уговора са привредним субјектима од 17. 11. 2020. године
ОДЛУКА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА од 16. 9. 2015. године