Остала актаПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И АРХИВСКИЈ ГРАЂИ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОКУМЕНТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА, СА РОКОВИМА ЧУВАЊА

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАЛОГ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

КОДЕКС О АКАДЕМСКОМ ИНТЕГРИТЕТУ И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ЕТИЦИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

НАРУЏБЕНИЦА ЗА НАБАВКУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРЕДЛОГ ПОТРЕБА

ЗАХТЕВ ДЕКАНУ ЗА НАБАВКУ/ТРЕБОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА И ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА КАО И О ДРУГИМ ПИТАЊИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ДОБРОБИТИ ОГЛЕДНИХ ЖИВОТИЊА

ОДЛУКА О ИЗДВАЈАЊУ ПРОЦЕНАТА КОЈИ ОСТАЈЕ ФАКУЛТЕТУ ОД УГОВОРА СА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ОД 17. 11. 2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА од 16. 9. 2015. године