Процедура рангирања на сва три нивоа студијских програмаОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

Редослед кандидата за упис основних академских студија утврђује се на основу успеха у средњој школи, као и резултата остварених на пријемном испиту.

Кандидат за упис на студијски програм основних академских студија може освојити највише 100 поена и то по основу успеха у средњој школи највише 40 поена, а по основу успеха на пријемном испиту највише 60 поена.

Успех кандитата у средњој школи се рачуна по формули

S = (P1 + P2 + P3 + P4) * 2,

при чему:

  • S је број поена које кандидат остварује на основу успеха у средњој школи,
  • P1 је просечна оцена кандидата у првом разреду средње школе,
  • P2 је просечна оцена кандидата у другом разреду средње школе,
  • P3 је просечна оцена кандидата у трећем разреду средње школе, а
  • P4 је просечна оцена кандидата у четвртом разреду средње школе.

Јединствена ранг листа се формира за сваки студијски програм посебно, на основу укупног броја поена кандидата. Јединствена ранг листа се истиче на интернет страници и огласној табли Факултета, у року који је предвиђен конкурсом.


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС)

Ранг листа пријављених кандидата формира се за сваки студијски програм посебно.

Кандидатима се за упис додељују поени на начин предвиђен Правилником о мастер академским студијама за сваки студијски програм на посебан начин.


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ДАС)

Ранг листа пријављених кандидата формира се за сваки студијски програм посебно, на основу успеха из претходних нивоа школовања и успеха на пријемном испиту (код оних студијских програма где се организује).

За сваки студијски програм рангирање је предвиђено Правилником о докторским академским студијама Факултета.