Процедура пријаве за упис на сва три нивоа студијских програмаОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

Природно-математички факултет самостално организује следеће студијске програме основних академских студија:

 • ОАС Физика,
 • ОАС Хемија,
 • ОАС Математика,
 • ОАС Информатика,
 • ОАС Биологија,
 • ОАС Екологија и заштита животне средине.

Факултет организује и заједничке студијске програме у сарадњи са другим факултетима Универзитета у Крагујевцу:

 • ОАС Психологија,
 • ОАС Инжењерство заштите животне средине.

У прву годину основних академских студија које реализује Природно-математички факултет, може да се упише лице које има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању. Приликом пријављивања на конкурс за упис одговарајућих основних академских студија Факултета, кандидат се опредељује за одговарајући студијски програм и доставља конкурсом прописану документацију.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс;
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплому;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (износ накнаде ће бити наведен у тексту конкурса).

Прецизнији услови за упис на студијске програме основних академских студија могу се наћи у структурама студијских програма на следећем линку: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=48.

Додатне информације о основним акaдемским студијама можете наћи у Правилнику о основним академским студијама


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС)

Природно-математички факултет самостално организује следеће студијске програме мастер академских студија:

 • МАС Физика,
 • МАС Хемија,
 • МАС Математика,
 • МАС Информатика,
 • МАС Биологија,
 • МАС Екологија,
 • МАС Молекуларна биологија и физиологија.

Факултет организује и заједнички студијски програм мастер академских студија чији је носилац Универзитет:

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене одговарајуће или сродне акредитоване основне академске студије и остварених најмање 240 ЕСПБ.

Компатибилност претходно завршеног студијског програма утврђује Комисија за спровођење уписа студената на мастер академске студије, која ће утврдити да ли кандидати за упис имају претходно завршен одговарајући или сродан студијски програм.

Приликом пријављивања на конкурс за упис одговарајућих мастер академских студија, кандидат се опредељује за одговарајући студијски програм и модул, и доставља конкурсом прописану документацију.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс;
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (износ накнаде ће бити наведен у тексту конкурса).

Прецизнији услови услови за пријаву на студијске програме мастер академских студија могу се наћи у структурама студијских програма на следећем линку: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=49.

Додатне информације о мастер акaдемским студијама можете наћи у Правилнику о мастер академским студијама.


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ДАС)

Природно-математички факултет самостално организује следеће студијске програме докторских академских студија:

 • ДАС Физика,
 • ДАС Хемија,
 • ДАС Математика,
 • МАС Рачунарске науке,
 • ДАС Биологија.

Факултет организује и заједнички студијски програм докторских академских студија:

Докторске академске студије за стицање научног звања доктора наука трају 3 године. Завршетком докторских студија стиче се најмање 180 ЕСПБ, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ на основним академским студијама и мастер академским студијама, односно интегрисаним академским студијама.

За стицање научног звања доктора наука потребно је током високог образовања стећи најмање 480 ЕСПБ.

Прву годину докторских академских студија може уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће основне академске и мастер академске студије у минималном трајању од 5 година, које у збиру вреде укупно најмање 300 ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8 (осам) на сваком нивоу претходно завршених студија;
 • стечено високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, са просечном оценом најмање 8 (осам), стечено по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16).
 • стечен академски назив магистра наука из одговарајуће научне области.

Да би се кандидат уписао на студије трећег степена на Факултету неопходно је да је стекао претходне степене високог образовања на високошколској установи која је у време уписа кандидата на студије првог и другог степена имала дозволу за рад за извођење студијских програма.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс;
 • кратку биографију;
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом најмање 8 и остварених 300 ЕСПБ;
 • извод из књиге рођених;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • писану сагласност наставника саветника;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (износ накнаде ће бити наведен у тексту конкурса).

Приликом конкурисања студент мора да приложи сагласност потенцијалног наставника саветника.

За додатне информације могу се контактирати руководиоци одговарајућег студијског програма докторских академских студија.

Прецизнији услови услови за пријаву на студијске програме докторских академских студија могу се наћи у структурама студијских програма на следећем линку: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=50.

Додатне информације о докторским акaдемским студијама могу се наћи у Правилнику о докторским академским студијама.