Институт за хемију


Институт за хемију је једна од организационих јединица Природно-математичког факултета. Почео је са радом 1974. године као посебно одељење у оквиру ПМФ-а из Београда. Институт се налази у посебној згради некадашње Више педагошке школе, а учионице, неке лабораторије и кабинети смештени су у Управној згради Природно-математичког факултета.

У Институту за хемију се организују основне, мастер и докторске академске студије хемије. Осим за студенте хемије у Институту се изводи настава хемије и за студенте биологије и физике Природно-математичког факултета. Теоријска настава се обавља у модерно опремљеним учионицама, а практична у шест студентских лабораторија.

Институт располаже и добро опремљеним научно-истраживачким лабораторијама за неорганску, органску, аналитичку, физичку хемију, биохемију и методику наставе хемије. Научно-истраживачку опрему Института чине: уређај за нуклеарну магнетну резонанцу, инфрацрвени спектрофотометар, више UV-VIS спектрофотометара, гасни хроматограф, атомски апсорпциони спектрофотометар као и други уређаји. Kабинети Института опремљени су рачунарима који су повезни у мрежу и имају приступ Интернету.

Наставници, истраживачи, научни сарадници, стипендисти су ангажовани на више научно-истраживачких и других пројеката. Објављују резултате својих истраживања у познатим међународним часописима и сарађују са великим бројем институција у земљи и иностранству.