Комисија за обезбеђење квалитета

Комисија за обезбеђење квалитета
   
Записник комисије за обезбеђење квалитета 18. 12. 2020. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 22. 10. 2020. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 22. 9. 2020. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 28. 8. 2020. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 2. 6. 2020. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 13. 1. 2020. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 26. 12. 2019. године
Записник комисије за обезбеђење квалитета 11. 8. 2019. године