Докторске дисертације

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Милена М. Петровић На увиду јавности од 19. 5. 2023. године
ментор: др Милан Д. Јоксовић Природно-математички факултет, Крагујевац Научна област (УДК): 547.831(043.3)
Синтеза, антипролиферативна активност и липофилност нових деривата хинолин-4-карбоксилне киселине као потенцијалних инхибитора дихидрооротат дехидрогеназе

кандидат: Марија Милошевић На увиду јавности од 28. 4. 2023. године
ментор: Проф. др Бранка Огњановић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
EFEKTI EKSTRAKATA BILJNE VRSTE Viscum album L.NA TOKSIČNOST INSEKTICIDA HLORPIRIFOSA I IMIDAKLOPRIDA KOD RAZLIČITIH EKSPERIMENTALNIH MODEL SISTEMA

кандидат: Милица Г. Пауновић На увиду јавности од 28. 4. 2023. године
ментор: др Милош Матић Природно-математички факултет, Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА АНТИТУМОРСКОГ И РЕДОКС ПОТЕНЦИЈАЛА ОДАБРАНИХ ПЛАТИНА(IV) КОМПЛЕКСА И РЕСВЕРАТРОЛА У IN VITRO И IN VIVO ТРЕТМАНИМА

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА



кандидат: Жико Б. Милановић Било на увиду јавности од 13. 2. - 15. 3. 2023. године
коментори: др Зоран Марковић
др Едина Авдовић
Природно-математички факултет, Крагујевац Хемија - Органска хемија
Strukturne i antioksidativne osobine novosintetisanih fenolnih derivata 4,7-dihidroksikumarina

кандидат: Сандра С. Јовичић Милић Било на увиду јавности од 13. 2. - 15. 3. 2023. године
ментор: др Верица В. Јевтић Природно-математички факултет, Крагујевац Хемија - Неорганска хемија
Синтеза, структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса паладијум(II) јона са етилендиаминским дериватима триптофана и супституисаним 2-аминотиазолима