Докторске дисертације

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Никола З. Срећковић На увиду јавности од 22. 2. 2024. године
ментор: др Владимир Михаиловић Институт за хемију Научна област (УДК): Хемија – Биохемија (577.1)
ФИТОХЕМИЈСКA КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЕКСТРАКАТА БИЉАКА LYTHRUM SALICARIA L. И SALVIA PRATENSIS L., ЊИХОВА БИОЛОШКА АКТИВНОСТ И ПОТЕНЦИЈАЛНА ПРИМЕНА У СИНТЕЗИ НАНОЧЕСТИЦА СРЕБРА

кандидат: Милена М. Јовановић На увиду јавности од 22. 2. 2024. године
ментор: др Драгана С. Шеклић Институт за биологију и екологију Научна област (УДК): Биологија, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, (577.2: 591.1)
МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ МИГРАЦИЈЕ И ИНВАЗИЈЕ ИМОРТАЛИЗОВАНИХ И ПРИМАРНИХ ЋЕЛИЈСКИХ ЛИНИЈА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА У ТРЕТМАНУ МАТИЧНИМ МЛЕЧОМ И АКТИВНОМ СУПСТАНЦОМ 10H2DA

кандидат: Тина П. Андрејевић На увиду јавности од 22. 2. 2024. године
ментор: др Биљана Ђ. Глишић Институт за хемију Научна област (УДК): Хемија (54)
СТРУКТУРА И АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА БАКРА(II), ЦИНКА(II) И СРЕБРА(I) СА ЛИГАНДИМА КОЈИ САДРЖЕ ПИРИДИН

кандидат: Петар Б. Станић На увиду јавности од 1. 2. 2024. године
коментори:
др Марија Живковић,
др Дејан Миленковић
Институт за хемију Научна област (УДК): Органска хемија, 547.31(043.3)
АЛКЕНИЛСКИ И АРИЛИДЕНСКИ 2-ТИОХИДАНТОИНИ: СИНТЕЗА, КИНЕТИКА И ЕХАНИЗАМ НАСТАЈАЊА, БИОЛОШКА И ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКА EВАЛУАЦИЈА, КООРДИНАЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ

кандидат: Слађана Ђорђевић На увиду јавности од 1. 2. 2024. године
ментор: др Славко Раденковић Институт за хемију Научна област: хемија - физичка хемија
TEORIJSKO ISPITIVANJE ELEKTRONSKE STRUKTURE I MAGNETNIH OSOBINA KLASTERA BORA

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊАкандидат: Горан З. Качаревић Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Иванка Божовић-Јелисавчић Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду Научна област: Физика, Субатомска физика, физика елементарних честица (539.1(043.3))
Метод мерења односа гранања Хигсовог бозона BR(H→γγ) на 3 ТеV CLIC

кандидат: Јелена Гитарић Било на увиду јавности од 22. 11. - 22. 12. 2023. године
ментор: др Биљана Ђ. Глишић Природно-математички факултет, Крагујевац Научна област: Хемија (54)
Синтеза, структура и антимикробна активност метал(II/III) комплекса са 2,2-диметил-1,3-пропандиамин-N,N,N’,N’-тетраацетатом