Докторске дисертације

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Филип Грбовић на увиду јавности од 14. 7. 2021. године
ментор: проф др Марија Топузовић Институт за биологију и екологију Екологија биљака
Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих екосистема Србије

кандидат: Филип Н. Вукајловић на увиду јавности од 14. 7. 2021. године
ментор: Др Снежана Б. Пешић, Институт за биологију и екологију Зоологија, Microlepidoptera. Мали мољци, Екологија животиња, Исхрана. Промене у исхрани, Србија
УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС И МОРФОЛОШКУ ВАРИЈАБИЛНОСТ Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)

кандидат: Невена М. Васовић на увиду јавности од 14. 7. 2021. године
ментор: Академик др Градимир В. Милановић Математички Институт САНУ Нумеричка анализа и теорија апроксимације
НЕКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ КЛАСИЧНИХ МЕРА, ОДГОВАРАЈУЋИ ОРТОГОНАЛНИ ПОЛИНОМИ И КВАДРАТУРЕ ГАУСОВОГ ТИПА

кандидат: Јелена М. Степановић на увиду јавности од 2. 7. 2021. године
ментор: др Зорка Станић Институт за хемију Хемија, Аналитичка хемија
Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


кандидат: Невена Б. Ђорђевић било на увиду јавности од 28. 5. - 27. 6. 2021. године
ментор: Проф. др Снежана Б. Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија, Хидробиологија, Биогеографија
УТИЦАЈ ПРОМЕНА ЕКОЛОШКИХ ФАКТОРА НА САСТАВ И ДИНАМИКУ ФИТОПЛАНКТОНСКИХ ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА (CYANOBACTERIA) У МАЛИМ АКУМУЛАЦИЈАМА

кандидат: Весна М. Величковић било на увиду јавности од 7. 4. - 7. 5. 2021. године
ментор: др Павле Машковић Институт за хемију Хемија − Биохемија
Полифенолни профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора потенцијалних природних нутрацеутика

кандидат: Љубица М. Кузмановић било на увиду јавности од 4. 2. - 6. 3. 2021. године
ментор: др Милан Ковачевић Институт за физику Оптичка влакна, теорија сигнала
Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања