Докторске дисертације

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Незрина Куртановић на увиду јавности од 16. 9. 2022. године
ментор: др Милан Младеновић Природно-математички факултет, Крагујевац Хемија – Биохемија
Антагонисти естроген рецептора α: Рационални дизајн нових супресаната рака дојке базиран на 3-D QSAR, COMBINEr и 3-D фармакофорним студијама


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


кандидат: Богдан Пирковић било на увиду јавности од 5. 9. - 5. 10. 2022. године
ментор: др Александар Настић Природно математички факултет у Нишу Математичка статистика
ДОПРИНОС ТЕОРИЈИ ЦЕЛОБРОЈНИХ АУТОРЕГРЕСИВНИХ ПРОЦЕСА У СЛУЧАЈНОЈ ОКОЛОИНИ

кандидат: Душан С. Ћоћић било на увиду јавности од 5. 9. - 5. 10. 2022. године
ментор: др Биљана Петровић Природно-математички факултет у Крагујевцу Хемија – Неорганска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ДИНУКЛЕАРНИХ ПЛАТИНА(II) И ПАЛАДИЈУМ(II) КОМПЛЕКСА СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ МОСТНИМ ЛИГАНДИМА

кандидат: мр Tања Д. Жугић-Петровић било на увиду јавности од 5. 9. - 5. 10. 2022. године
ментор: др Мирјана Грујовић Институт за информационе технологије Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу Микробиологија; Микробиологија хране
МИКРОБИОТА АУТОХТОНОГ ФЕРМЕНТИСАНОГ ПРОИЗВОДА СЈЕНИЧКА ОВЧИЈА СТЕЉА

кандидат: Милан Башић било на увиду јавности од 5. 7. - 4. 8. 2022. године
ментор: др Игор Миловановић Електронски факултет Универзитета у Нишу Теорија графова
ПРИМЕНА МАТРИЧНИХ ОПЕРАЦИЈА И ДЕКОМПОЗИЦИЈА У ОПТИМИЗАЦИЈИ ПРЕДИКТИВНИХ ГРАФОВСКИХ МОДЕЛА

кандидат: Снежана Р. Радисављевић било на увиду јавности од 20. 4. - 20. 5. 2022. године
ментор: проф. др Биљана Петровић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ МОНОНУКЛЕАРНИХ И ПОЛИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ЗЛАТА(III) СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ ЛИГАНДИМА

кандидат: Милица Миливојевић Данас било на увиду јавности од 6. 4. - 6. 5. 2022. године
ментор: проф. др Јозеф Кратица Институт за математику и информатику Дискретна математика
МЕШОВИТА МЕТРИЧКА ДИМЕНЗИЈА ГРАФОВА

кандидат: Весна М. Миловановић било на увиду јавности од 15. 11. - 15. 12. 2021. године
ментор: Др Зорица Петровић Институт за хемију Органска хемија
СИНТЕЗЕ ДЕРИВАТА ОДАБРАНИХ N-ХЕТЕРОЦИКАЛА ЗАСНОВАНЕ НА ПРИНЦИПИМА ЗЕЛЕНЕ ХЕМИЈЕ И ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ДОБИЈЕНИХ ЈЕДИЊЕЊА