Докторске дисертације

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Марија Јеремић На увиду јавности од 10. 6. 2019. године
ментор: Проф. др Зоран Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ Rh(III) КОМПЛЕКСА СА ЛИГАНДИМА ПОЛИАМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГ ТИПА"

кандидат: Невена Михаиловић На увиду јавности од 10. 6. 2019. године
ментор: др Љубинка Јоксовић Институт за хемију Аналитичка хемија
"ОДРЕЂИВАЊЕ ФЕНОЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА У ПЛОДОВИМА НЕКИХ БИЉАКА ИЗ ФАМИЛИЈЕ ROSACEAE И АНТИОКСИДАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЊИХОВИХ СИНТЕТИЧКИХ ДЕРИВАТА"


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊА


кандидат: Јелена Томановић Било на увиду јавности од 8. 5. - 6. 6. 2019. године
ментор: проф. др Миодраг Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Усредњене квадратурне формуле са варијантама и примене"
Извештај комисије Докторска дисертација