Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


Марина Ћендић На увиду јавности од 25.04.2017. године
Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
ХЕЛАТАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА EДTA-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР(II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА

Јована Секулић На увиду јавности од 05.04.2017. године
Проф. др Мирјана Стојановић Петровић Институт за биологију и екологију Зоологија, кишне глисте, екотоксикологија, Србија
ФАУНИСТИЧКА И ЕКОТОКСИКОЛОШКА СТУДИЈА LUMBRICIDAE (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ


Милош Матић Било на увиду јавности од 15.03.- 16.04.2017. године
Проф. др Бранка Огњановић Институт за биологију и екологију Биологија / Физиологија животиња и молекуларна биологија
IN VITRO EФЕКТИ НЕУРОПЕПТИДА Y НА МИГРАТОРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ОКСИДАТИВНИ СТАТУС ЋЕЛИЈА ХУМАНОГ ХОРИОКАРЦИНОМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Светлана Ристић Било на увиду јавности од 28.02. - 30.03.2017. године
Проф. др Бранислав Ранковић Институт за биологију и екологију Алгологија, микологија и лихенологија
„ЛИШАЈИ ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ТОПЛИЧКОГ РЕГИОНА И ЊИХОВ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ“
Извештај комисије Докторска дисертација