Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Едина Х. Авдовић На увиду јавности од 11. 10. 2018. године
ментор: Проф. др Срећко Р. Трифуновић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ НЕКИХ ДЕРИВАТА КУМАРИНА И ОДГОВАРАЈУЋИХ Pd(II) КОМПЛЕКСА"


кандидат: Данијела Љ. Стојковић На увиду јавности од 11. 10. 2018. године
ментор: др Верица В. Јевтић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА Pd(II) СА ЕТИЛЕНДИАМИНСКИМ И КУМАРИНСКИМ ДЕРИВАТИМА АМИНОКИСЕЛИНА"