Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИ


ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДО ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ


Милош Поповић Било на увиду јавности од 27.04. - 27.05.2017. године
Проф. др Јелка Црнобрња-Исаиловић Институт за биологију и екологију Екологија
ПОПУЛАЦИОНА ЕКОЛОГИЈА МОЧВАРНОГ МРАВНИКА [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] У СРБИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Марина Ћендић Било на увиду јавности од 25.04. - 25.05.2017. године
Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
ХЕЛАТАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА EДTA-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР(II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

Јована Секулић Било на увиду јавности од 05.04. - 05.05.2017. године
Проф. др Мирјана Стојановић Петровић Институт за биологију и екологију Зоологија, кишне глисте, екотоксикологија, Србија
ФАУНИСТИЧКА И ЕКОТОКСИКОЛОШКА СТУДИЈА LUMBRICIDAE (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Светлана Ристић Било на увиду јавности од 28.02. - 30.03.2017. године
Проф. др Бранислав Ранковић Институт за биологију и екологију Алгологија, микологија и лихенологија
„ЛИШАЈИ ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ТОПЛИЧКОГ РЕГИОНА И ЊИХОВ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ“
Извештај комисије Докторска дисертација