Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Нешић Маја На увиду јавности од 13. 6. 2018. године
ментор: др Маријана Петковић
Институту за нуклеарне науке „Винча“, Београд Хемија(54)-Неорганска хемија(546)
"ИСПИТИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА НАНОЧЕСТИЦА TiO2 КАО НОСАЧА ЗА ЦИЉАНУ И КОНТРОЛИСАНУ ДОСТАВУ ЛЕКОВА НА БАЗИ КОМПЛЕКСА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА"

кандидат: Драгана Шеклић На увиду јавности од 1. 6. 2018. године
ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
"МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ МИГРАЦИЈЕ ЋЕЛИЈА КАРЦИНОМА КОЛОНА У АНТИТУМОРСKОМ ДЕЛОВАЊУ НОВОСИНТЕТИСАНИХ ПЛАТИНА(IV) КОМПЛЕКСА И ПРИРОДНИХ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ"

кандидат: Јелена Кошарић На увиду јавности од 1. 6. 2018. године
ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
"ИСПИТИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА ДЕЈСТВА НЕКИХ ОРГАНОСЕЛЕНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА НА РЕДОКС СТАТУС ЋЕЛИЈА КАНЦЕРА КОЛОНА HCT-116 И ДОЈКЕ MDA-MB-231"


ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДО ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕкандидат: Драгана Јаковљевић Било на увиду јавности од 8. 5. - 6. 6. 2018. године
ментор: Проф. др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака
"ИНТРАСПЕЦИЈСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПРИМАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ МЕТАБОЛИЗМА НУТРИТИВНО ДЕПРИВИРАНИХ КЛИЈАНАЦА ВРСТЕ Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)"
Извештај комисије Докторска дисертација