Докторске дисертације

Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИ

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДО ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕкандидат: Зоран Јовановић Било на увиду јавности од 9. 7. - 7. 8. 2018. године
ментор: др Драгана Крстић
Институт за физику Радијациона физика
"ПРИМЕНА MCNP5/X СОФТВЕРА И ВОКСЕЛ ФАНТОМА ЗА РАЧУНАЊЕ ДОЗА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОРГАНИМА ЧОВЕЧЈЕГ ТЕЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Маја Нешић Било на увиду јавности од 13. 6. - 12. 7. 2018. године
ментор: др Маријана Петковић
Институту за нуклеарне науке „Винча“, Београд Хемија(54)-Неорганска хемија(546)
"ИСПИТИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА НАНОЧЕСТИЦА TiO2 КАО НОСАЧА ЗА ЦИЉАНУ И КОНТРОЛИСАНУ ДОСТАВУ ЛЕКОВА НА БАЗИ КОМПЛЕКСА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Драгана Шеклић Било на увиду јавности од 1. - 30. 6. 2018. године
ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
"МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ МИГРАЦИЈЕ ЋЕЛИЈА КАРЦИНОМА КОЛОНА У АНТИТУМОРСKОМ ДЕЛОВАЊУ НОВОСИНТЕТИСАНИХ ПЛАТИНА(IV) КОМПЛЕКСА И ПРИРОДНИХ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Јелена Кошарић Било на увиду јавности од 1. - 30. 6. 2018. године
ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
"ИСПИТИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА ДЕЈСТВА НЕКИХ ОРГАНОСЕЛЕНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА НА РЕДОКС СТАТУС ЋЕЛИЈА КАНЦЕРА КОЛОНА HCT-116 И ДОЈКЕ MDA-MB-231"
Извештај комисије Докторска дисертација