Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ДО ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ


Иван Јаковљевић Било на увиду јавности од 6. 7. - 5. 8. 2017. године
Проф. др Предраг Ђурђевић Институт за хемију Аналитичка хемија
ПРОУЧАВАЊЕ БИОСПЕЦИЈАЦИЈE НЕКИХ МИКРОЕЛЕМЕНАТА У ПРИСУСТВУ ФЛУОРОХИНОЛОНА
Извештај комисије Докторска дисертација

Данијела Цветковић Било на увиду јавности од 6. 7. - 5. 8. 2017. године
др Снежана Марковић Институт за биологију и екологију Биологија, Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, карцином дојке
УЛОГА МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА НЕОАНГИОГЕНЕЗЕ КАО ТУМОР МАРКЕРА У ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ ТЕРАПИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА КАРЦИНОМОМ ДОЈКЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Катанић Било на увиду јавности од 6. 7. - 5. 8. 2017. године
др Владимир Михаиловић Институт за хемију Хемија – Биохемија
Фитохемијска и фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста рода Filipendula Mill. (Rosaceae)
Извештај комисије Докторска дисертација