Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


НЕМА КАНДИДАТА У ПРОЦЕДУРИкандидат: Невена Станковић Било на увиду јавности од 8. 3. - 7. 4. 2018. године
ментор: др Милан Младеновић Институт за хемију Хемија - Биохемија
"Фармакологија и токсиколошки профил новосинтетисаних деривата хроман-2,4-диона у функцији антикоагулативне актиности in vivo"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: мр Душан Ђукић Било на увиду јавности од 11. 1. - 10. 2. 2018. године
ментор: Проф. др Миодраг М. Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцена грешке Гаус-Кронродових квадратура"
Извештај комисије Докторска дисертација