Докторске дисертације

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Ставља на увид јавности Извештај Комисија о оцени докторских дисертација и докторске дисертације, са роком од 30 дана од дана постављања.

Реферати о урађеним докторским дисертацијама и докторске дисертације налазе се на увиду јавности и у библиотеци Факултета, сваког радног дана од дана објављивања обавештења о почетку увида јавности.


кандидат: Ненад Стојановић На увиду јавности од 12. 2. 2019. године
ментор: Проф. др Небојша Икодиновић Институт за  математику и информатику Алгебра и логика
"ЛОГИКЕ СА МЕТРИЧКИМ ОПЕРАТОРИМА"

кандидат: Марија Ж. Јеремић На увиду јавности од 6. 2. 2019. године
ментор: Проф. др Драгослав Никезић Институт за физику Радијациона физика
"БИОКИНЕТИЧКИ МОДЕЛ 90Y-DOTATOC У ЦИЉАНОЈ МОЛЕКУЛАРНОЈ РАДИОНУКЛИДНОЈ ТЕРАПИЈИ НЕУРОЕНДОКРИНИХ ТУМОРА"


ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ СА РОКОМ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПОСТАВЉАЊАкандидат: Нада Савић Било на увиду јавности од 4. 12. 2018. - 2. 1. 2019. године
ментор: др Биљана Глишић Институт за Хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА СРЕБРА(I) И ЗЛАТА(III) СА АРОМАТИЧНИМ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИМ ЈЕДИЊЕЊИМА КОЈА САДРЖЕ АЗОТ У ПРСТЕНУ"

кандидат: Јелена Тошовић Било на увиду јавности од 4. 12. 2018. - 2. 1. 2019. године
ментор: Проф. др Светлана Марковић Институт за Хемију Физичка хемија и Органска хемија
"СТРУКТУРНЕ И АНТИОКСИДАТИВНЕ ОСОБИНЕ ХЛОРОГЕНСКЕ КИСЕЛИНЕ"