Научна заснованост теме

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819 од 22.10.2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:


Кандидат: Милена Вукић На увиду јавности од 4. 10. 2017. године
Ментор: др Ненад Вуковић Институт за хемију Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Биолошка активност изолованих нафтохинона и екстракта ризома биљке Onosta visianii Clem"

Извештаји 2017. година


Марија Јеремић На увиду јавности од 7. 9. - 21. 9. 2017. године
Ментор: проф. др Зоран Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза и биолошка активност Rh(III) комплекса са лигандима полиаминополикарбоксилатног типа"
У наведеном периоду на Извештај комисијеза оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Маријe Јеремић, није било примедби.

мр Душан Ћукић На увиду јавности од 6. 9. - 20. 9. 2017. године
Ментор: проф. др Миодраг Спалевић Институт за математику и информатику Нумеричка анализа
Тема докторске дисертације:
"Унутрашњост скраћених усредњених квадратура и оцена грешке Гаус-Крондорових квадратура"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата мр Душанa Ћукићa, није било примедби.

Нада Савић На увиду јавности од 6. 9. - 20. 9. 2017. године
Ментор: др Биљана Глишић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса сребра(I) и злата(III) са ароматичним хетероцикличним једињењима која садржи азот у прстену"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Надe Савић, није било примедби.

Александра Минић На увиду јавности од 19. 7. - 3. 8. 2017. године
Ментор: др Драгана Стевановић Институт за хемију Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Александре Минић, није било примедби.

Филип Вукајловић На увиду јавности од 6. - 21. 7. 2017. године
Ментор: др Снежана Пешић Институт за биологију и екологију Зоологија и Екологија
Тема докторске дисертације:
"УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС И МОРФОЛОШКУ ВАРИЈАБИЛНОСТ Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Филипа Вукајловића, није било примедби.

Драгана Јаковљевић На увиду јавности од 6. - 21. 6. 2017. године
Ментор: проф. др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака
Тема докторске дисертације:
"ИНТРАСПЕЦИЈСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПРИМАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ МЕТАБОЛИЗМА НУТРИТИВНО ДЕПРИВИРАНИХ КЛИЈАНАЦА ВРСТЕ Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Драганe Јаковљевић, није било примедби.

Бојана Вељковић На увиду јавности од 6. - 21. 6. 2017. године
Ментор: проф. др Зора Дајић-Стевановић Институт за биологију и екологију Ботаника
Тема докторске дисертације:
"ЕТНОБОТАНИЧКА, МОРФОАНАТОМСКА, ФИТОХЕМИЈСКА И ГЕНЕТИЧКА СТУДИЈА ПОПУЛАЦИЈА ДИВЉЕ МАЛИНЕ (Rubus idaeus L.) НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Бојанe Вељковић, није било примедби.

Милена Раденковић На увиду јавности од 4. - 19. 5. 2017. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Хидробиологија и заштита вода
Тема докторске дисертације:
"ИСХРАНА И ЗНАЧАЈ ГРАБЉИВИХ ВРСТА РИБА У ОДРЖАЊУ СТАБИЛНОСТИ ЕКОСИСТЕМА АКУМУЛАЦИЈА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Милене Раденковић, није било примедби.

Симона Ђуретановић На увиду јавности од 8. - 23. 2. 2017. године
Ментор: др Ивана Мегвајер Институт за биологију и екологију Хидробиологија и заштита вода
Тема докторске дисертације:
"ФИЛОГЕНИЈА, ФИЛОГЕОГРАФИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА ВРСТЕ Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) НА ПОДРУЧЈУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Симона Ђуретановић, није било примедби.

Јелена Ћоровић На увиду јавности од 13. - 28. 1. 2017. године
Ментор: Проф. др Зорица Петровић Институт за хемију органска, биоорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНЕ И ПРООКСИДАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДАБРАНИХ ЈЕДИЊЕЊА ФЕНОЛНОГ ТИПА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јеленe Ћоровић, није било примедби.

Филип Грбовић На увиду јавности од 13. - 28. 1. 2017. године
Ментор: др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Морфологија, фитохемија и систематика биљака
Тема докторске дисертације:
"АЛЕЛОПАТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ИЗАБРАНИХ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА БИЉАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ЕКОСИСТЕМА СРБИЈЕ"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Филипa Грбовићa, није било примедби.

Марина Ћендић На увиду јавности од 7. - 22. 12. 2016. године
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
ХЕЛАТИЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА ЕДТА-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР (II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марине Ћендић, није било примедби.