Научна заснованост теме - 2022. година

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:Нема Кандидата у процедуриИзвештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2022. години


Кандидат: Невена Петровић Било на увиду јавности од 5. - 20. 7. 2022. године
предложени ментор: др Марија Станић Ужа научна област: Математичка анализа са применама
Тема докторске дисертације:
"Нестандардне анти-Гаусове квадратурне формуле"

Кандидат: Ангелина Цаковић Било на увиду јавности од 5. - 20. 7. 2022. године
предложени ментор: др Јована Богојески Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"УТИЦАЈ СТРУКТУРЕ ИНЕРТНИХ N,N,N-ЛИГАНИДА НА РЕАКТИВНОСТ И БИЛОШКУ АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА РОДИЈУМА(III) И ОСМИЈУМА(II) У ПРИСУСТВУ И ОДСУСТВУ НЕТОКСИЧНИХ КОСОЛВЕНАТА"

Кандидат: Андријана З. Бурмуџија Било на увиду јавности од 5. - 20. 7. 2022. године
предложени коментори: др Зоран Ратковић, др Јована Мушкиња Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза аналога халкона са ванилином и фероценом и циклизационе реакције њихових енонских система"

Кандидат: Невена Петровић Било на увиду јавности од 19. 4. - 4. 5. 2022. године
предложени ментор: др Маријана Косанић Ужа научна област: Алгологија и микологија
Тема докторске дисертације:
"Биомедицински потенцијал одабраних врста макромицета и њихова улога у биоремедијацији"

Кандидат: Марија Јаковљевић Било на увиду јавности од 6. - 21. 4. 2022. године
предложени ментор: др Владица Симић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Карактеристике популација и конзервациони статус врсте Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) у воденим екосистемима Србије"

Кандидат: Игњат П. Филиповић Било на увиду јавности од 2. - 17. 3. 2022. године
предложени ментор: др Зоран Д. Матовић Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, in silico моделирање и симулација деривата диамида оксалне и малонске киселине и одговарајућих комплекса бакра(II) и паладијума(II) као потенцијалних инхибитора SARS-CoV-2 цистеин протеазе"

Кандидат: Маријане Николић Било на увиду јавности од 2. - 17. 3. 2022. године
предложени ментор: др Владица Симић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Могућност коришћења рибље врсте Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) као биоиндикатора оптерећења водених станишта микропластиком"

Кандидат: Марко Д. Радовановић Било на увиду јавности од 2. - 17. 3. 2022. године
предложени коментор: др Зоран Д. Матовић
предложени коментор: др Матија Златар
Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА И КВАНТНО-МЕХАНИЧКИ ЗАВИСНА ЕВАЛУАЦИЈА ЛИГАНДНОГ ПОЉА НЕКИХ КОМПЛЕКСА РОДИЈУМА(III) СА ЛИГАНДИМА ЕДТА ТИПА"

Кандидат: Марија Јеротијевић Било на увиду јавности од 2. - 17. 2. 202. године
предложени ментор: проф. др Бојана Боровићанин Ужа научна област: Дискретна математика
Тема докторске дисертације:
"Коспектралност Смитових графова"

Кандидат: Милан Башић Било на увиду јавности од 2. - 17. 2. 202. године
предложени ментор: др Игор Милановић Ужа научна област: Математика
Тема докторске дисертације:
"Примена матричних операција и декомпозиција у оптимизацији предиктивних графовску модела"