Научна заснованост теме

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:


Кандидат: Јелена Петронијевић На увиду јавности од 11. 10. 2018. године
Ментор: др Ненад Јанковић Институт за хемију научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање хиноксалинона и бензоксазинона"

Кандидат: Јелена Степановић На увиду јавности од 11. 10. 2018. године
Ментор: др Зорка Станић Институт за хемију научна област: Аналитичка хемија
Тема докторске дисертације:
"Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини"

Кандидат: Ненад Јоксимовић На увиду јавности од 11. 10. 2018. године
Ментор: др Зорица Бугарчић Институт за хемију научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Ацетопирувати као прекурсори у синтези неких биолошких једињења"


Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2018. години


Кандидат: Ненад Стојановић Било на увиду јавности од 5. - 19. 9. 2018. године
Ментор: др Небојша Икодиновић Институт за математику и информатику Алгебра и математичка логика
Тема докторске дисертације:
"Логике са метричким операторима"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Ненада Стојановића, није било примедби.

Кандидат: Марија Ђокић - Петровић
Било на увиду јавности од 9. - 23. 7. 2018. године
Ментор: др Владимир Цвјетковић Институт за Физику Информатика у физици
Тема докторске дисертације:
"Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем њихове семантичке повезаности"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Ђокић - Петровић, није било примедби.

Кандидат: Марија Милошевић Било на увиду јавности од 1. - 15. 6. 2018. године
Ментор: Проф. др Бранка Огњановић Институт за Биологију и Екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Антиоксидативно деловање екстраката биљне врсте Viscum album L. на токсичност инсектицида хлорпирифоса и имидаклоприда код различитих експерименталних модел организама"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Милошевић, није било примедби.

Кандидат: Горaн Симовић Било на увиду јавности од 23. 5. - 6. 6. 2018. године
Ментор: др Горица Ћелић Институт за Биологију и Екологију Морфолигија, фитохемија и систематика биљака
Тема специјалистичког рада:
"Анализа флоре лековитих биљака Ћавоље Вароши"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме специјалистичког рада и испуњености услова кандидата Горaнa Симовићa, није било примедби.

Кандидат: Весна Величковић Било на увиду јавности од 15. 5. - 29. 5. 2018. године
Ментор: др Павле Машковић Институт за Хемију Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Полифенолни профил и биохемијска активност одабраних биљака као извора природних нутрацеутика"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Весне Величковић, није било примедби.

Кандидат: Адријана Бурмуџија Било на увиду јавности од 12. 4. - 26. 4. 2018. године
Ментор: др Зоран Ратковић Институт за Хемију Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза неких енонских система и њихова циклизација"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Адријане Бурмуџије, није било примедби.

Кандидат: Емир Зогић Било на увиду јавности од 4. 4. - 18. 4. 2018. године
Ментор: др Бојана Боровићанин Институт за Математику и Информатику Спектрална теорија графова
Тема докторске дисертације:
"Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графа"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Емира Зогић, није било примедби.

Кандидат: Невена Ђорђевић Било на увиду јавности од 27. 3. - 10. 4. 2018. године
Ментор: Проф. др Снежана Симић Институт за Биологију и Екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Утицај промена еколошких фактора на састав и динамику фитопланктонских цијанобактерија (Cyanobacteria) у малим акумулацијама"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Невене Ђорђевић, није било примедби.

Кандидат: Един Глогић Било на увиду јавности од 7. 2. - 21. 2. 2018. године
Ментор: Проф. др Игор Миловановић Институт за математику и информатику Математика
Тема докторске дисертације:
"Границе за Кирхофов индекс графа"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Едина Глогића, није било примедби.

Кандидат: Данијела Стојковић Било на увиду јавности од 7. 2. - 21. 2. 2018. године
Ментор: Проф. др Срећко Трифуновић Институт за Хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса PD(II) са етилендиаминским и кумаринским дериватима аминокиселина"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Данијеле Стојковић, није било примедби.

Кандидат: Едина Авдовић Било на увиду јавности од 11. 1. - 25. 1. 2018. године
Ментор: Проф. др Срећко Трифуновић Институт за Хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност неких деривата кумарина и одговарајућих PD(II) комплекса"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Едине Авдовић, није било примедби.