Научна заснованост теме - 2024. година


У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у 2024. годиниИнститут за математику и информатику
кандидат: Александар Аксентијевић
Било на увиду јавности од 1-16. 4. 2024. године
предложени ментор: Сузана Алексић
Ужа научна област: Математичка анализа са применама
"Contributions to the theory of shift-invariant spaces"


Институт за хемију
кандидат: Маријана П. Касаловић
Било на увиду јавности од 1. - 16. 2. 2024. године
предложени коментори: Небојша Ђ. Пантелић, Горан Калуђеровић
Ужа научна област: Неорганска хемија
"СИТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ОРГАНОКАЛАЈ(IV) ЈЕДИЊЕЊА СА КАРБОКСИЛАТНИМ ДЕРИВАТИМА 2-ХИНОЛОНА"


Институт за физику
кандидат: Жељко Цимбалевић
Било на увиду јавности од 29. 12. 2023. - 13. 1. 2024. године
предложени ментор: др Владимир Марковић
Ужа научна област: Радијациона физика
"Оптимизација и моделовање нуклерних траг детектора"