Научна заснованост теме

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:Нема Кандидата у процедуриИзвештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2021. години


Кандидат: Христина Делибашић Марковић Било на увиду јавности од 1. - 16. 9. 2021. године
предложени ментор: проф. др Виолета Петровић Ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика
Тема докторске дисертације:
"Теоријско-нумеричка метода за одређивање параметара јонизације и електронске концентрације у процесима интеракције импулсног ласерског зрачења са материјалима биолошког порекла"

Кандидат: Милица Међедовић Било на увиду јавности од 1. - 16. 9. 2021. године
коментор: проф. др Биљана Петровић
коментор: др Ана Рилак Симовић
Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ МОНО- И ДИНУКЛЕАРНИХ РУТЕНИЈУМ(II/III) КОМПЛЕКСА СА АЗОТ-ДОНОРСКИМ ЛИГАНДИМА"

Кандидат: Невена Љ. Стевановић Било на увиду јавности од 1. - 16. 9. 2021. године
коментор: др Биљана Ђ. Глишић
коментор: др Јакоб Кљун
Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Структура и биолошка активност комплекса бакра(II), сребра(I) и злата(III) са азолима као антифунгалним агенсима"

Кандидат: Жико Милановић Било на увиду јавности од 1. - 16. 9. 2021. године
коментор: др Зоран Марковић
коментор: др Едина Авдовић
Ужа научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"СТРУКТУРНЕ И АНТИОКСИДАТИВНЕ ОСОБИНЕ НОВОСИНТЕТИСАНИХ ФЕНОЛНИХ ДЕРИВАТА 4,7-ДИХИДРОКСИКУМАРИНА"

Кандидат: Богдан Пирковић Било на увиду јавности од 6. - 21. 7. 2021. године
предложени ментор: проф. др Александар Настић Ужа научна област: Математика
Тема докторске дисертације:
"Contribution to the theory of Random Environment Integer-Valued Autoregressive processes"

Кандидат: Јована В. Тодосијевић Било на увиду јавности од 18. 6. - 3. 7. 2021. године
предложени ментор: др Владимир Јуришић Ужа научна област: Онкологија
Тема докторске дисертације:
"Учесталост и значај варијанти GSTM1, GSTT1 и EGFR гена код тумора мозга глијалног порекла"

Кандидат: Слободанка Радосављевић Било на увиду јавности од 3. - 18. 6. 2021. године
предложени ментор: др Тања Тракић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Таксономија, диверзитет и дистрибуција кишних глиста (Oligochaeta: Lumbricidae) Косова и Метохије"

Кандидат: Александра Никезић Било на увиду јавности од 20. 5. - 4. 6. 2021. године
предложени ментор: др Снежана Марковић Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Епигенетичка регулација експресије гена укључених у малигну трансформацију и инвазију тумора јајника"

Кандидат: Горан Качаревић Било на увиду јавности од 20. 4. - 5. 5. 2021. године
предложени ментор:
др Иванка Божовић Јелисавчић
Институт за нуклеарне науке "Винча" Ужа научна област: Физика елементарних честица
Тема докторске дисертације:
"МЕТОД МЕРЕЊА ОДНОСА ГРАЊАЊА ХИГСОВОГ БОЗОНА
BR (H→γγ) НА 3 TEV CLIC"

Кандидат: Сандра С. Јовичић Милић Било на увиду јавности од 15. 3. -30. 3. 2021. године
предложени ментор: др Верица В. Јевтић Природно-математички факултет Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, СТРУКТУРНА, ТЕОРИЈСКА И БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМ(II) ЈОНА СА ЕТИЛЕНДИАМИНСКИМ ДЕРИВАТИМА ТРИПТОФАНА И СУПСТИТУИСАНИМ 2-АМИНОТИАЗОЛИМА"

Кандидат: Стефан З. Благојевић Било на увиду јавности од 26. 2. - 13. 3. 2021. године
предложени ментор: др Снежана Д. Марковић Природно-математички факултет Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Молекуларни механизми метастазе, експресија и биоинформатичка анализа микро РНК у бенигним и малигним туморима хуманих јајника"

Кандидат: Маријана П. Касаловић Било на увиду јавности од 19. 2. - 6. 3. 2021. године
предложени ментор: др Небојша Ђ. Пантелић Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ЗЛАТО(III) И ЗЛАТО(I) ЈОНА СА ЛИГАНДИМА S-ДОНАТОРСКОГ ТИПА"

Кандидат: Невена С. Планојевић Било на увиду јавности од 4. - 19. 2. 2021. године
предложени ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Полиморфизми и експресија CYPI и GSTP гена као молекуларни маркери малигне трансформације хуманих тумора јајника и механизама биотрансформације нових терапеутика у примарним културама ћелија"