Научна заснованост теме

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:


Кандидат: Един Глогић На увиду јавности од 7. 2. 2018. године
Ментор: Проф. др Игор Миловановић Институт за математику и информатику Математика
Тема докторске дисертације:
"Границе за Кирхофов индекс графа"

Кандидат: Данијела Стојковић На увиду јавности од 7. 2. 2018. године
Ментор: Проф. др Срећко Трифуновић Институт за Хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса PD(II) са етилендиаминским и кумаринским дериватима аминокиселина"

Кандидат: Едина Авдовић На увиду јавности од 11. 1. - 26. 1. 2018. године
Ментор: Проф. др Срећко Трифуновић Институт за Хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност неких деривата кумарина и одговарајућих PD(II) комплекса"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Едине Авдовић, није било примедби.