др Ивана Радојевић

др Ивана Радојевић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Биологија
Кабинет: A-II-7 Дипломирала: 2002. године
Email: ivana.radojevic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 2007. године
Телефон: 034 336 223 локал 273 Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Екологија микроорганизама - Екологија
Мастер студије:
 • Рестаурација и заштита водних екосистема – Екологија
 • Хигијена – Биологија, професор биологије
 • Молекуларна биологија микроорганизама - Биологија, молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Методологија научноистраживачког рада – Биологија
 • Изабрана поглавља из микробиологије – Биологија
 • Методе микробиолошких истраживања – Биологија
 • Биохемија и физиологија микроорганизама – Биологија
 • Одабрана поглавља биоремедијације – Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Rakovic IR. Bogojeski JV. Mladenovic KG. Petrovic AZ. Divac VM. Mihailovic K. Popovska-Jovicic BD. Kostic MD. Canovic PS. Milivojevic N. Zivanovic MN. Radojevic ID. Synthesis, Characterization and Biological Studies of Organoselenium trans-Palladium(II) Complexes. Medicinal Chemistry, (2021), vol. 17 br. 9, 1007-1022. IF 2.577, M22
 2. Radojević, I.D., Grujić, S.M., Ranković, B.R., Čomić, L.R., Ostojić, A.M. Single-species biofilms from autochthonous microorganisms: biotechnological potential in automotive wastewater treatment. International Journal of Environmental Science and Technology, 2019, 16(10), pp. 6189–6198. IF 2.860, M22
 3. Aleksic I. Ristivojevic PM. Pavic AB. Radojevic ID. Comic LjR Vasiljevic BZ. Opsenica DM. Milojkovic-Opsenica DM Senerovic LB. Anti-quorum sensing activity, toxicity in zebrafish (Danio rerio) embryos and phytochemical characterization of Trapa natans leaf extracts. Journal Of Ethnopharmacology, (2018), vol. 222, str. 148-158 IF 3.414, M21
 4. Potočňák I, Vranec P, Farkasová V, Sabolová D, Vataščinová M, Kudláčova J, Radojević I., Čomić L, Markovic B, Volarevic V, Arsenijevic N, Trifunović S. Low-dimensional compounds containing bioactive ligands. Part VI: Synthesis, structures, in vitro DNA binding, antibacterial and anticancer properties of first row transition metal complexes with 5-chloro-quinolin-8-ol. Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 154:67-77. IF 3.444, M21.
 5. Grujić S, Radojevic I., Vasic S, Comic Lj, Topuzovic M. Antimicrobial and antibiofilm activities of secondary metabolites of Vinca minor L. Applied biochemistry and microbiology. 2015, 51,5: 572-578. IF 0.735, M23.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци" Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011-2017. године).
 • "Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида" Министарство просвете, науке и технолошког развој (2011-2017. година).
 • Билатерални пројекат „Синтеза и карактеризација комплекса Pd(II), Pt(II) и Au(III) и њихова биолошка активност“ 451-03-545/2015-09/04, Министарство просвете, науке и технолошког развој (2015-2016. година).
 • Мултилатерална научна и технолошка сарадња у Дунавском региону, Пројекат ДС 10 „Интеракције метала и микроорганизама као основа за прогресивне биотехнолошке процесе„ 451-03-01086/2020-09/09 Министарство просвете, науке и технолошког развој (2020-2022).
 • Erazmus+ „Побољшање наставе у природним и математичким наукама у високом образовању„ 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (15. новембар 2018. – 14. новембар 2022).
 • COST Action CA18113, EuroMicropH Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms (17. април 2019 – 16. април 202).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Др Ивана Радојевић се, од 2003. године, на Институту за биологију и екологију ПМФ-а у Крагујевцу, успешно бави научно-истраживачким радом у области Микробиологија. Успешно примењује технике и методе микробиолошког рада, као и алате и технике информационих технологија који омогућавају савремену и оригиналну интерпретацију микробиолошких података, као и предвиђање у оквиру метода дата мининг-а.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English