Петровић др Ана

Петровић др Ана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биологија
Кабинет: А-III-1 Дипломирала: 2003. године
Email: ana.petrovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 303 Докторирала: 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Хидроекологија и заштита вода - Биологија и Екологија
 • Национални паркови и заштићена подручја Србије - Биологија и Екологија
 • Основи екологије - Хемија
 • Теренска настава - Биологија и Екологија
 • Фауна слатководних екосистема - Биологија и Екологија
 • Еколошки мониторинг заштите животне средине - Екологија
Мастер студије:
 • Конзервациона екологија - Екологија
 • Примењена хидробиологија – Eкологијa
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Simić V. M., Simić S. B., Paunovic M. M., Radojković N., Petrović A., Talevski T., Milosević Dj. D. (2016). The Alburnus benthopelagic fish species of the Western Balkan Peninsula: An assessment of their sustainable use. Science of the Total Environment, 540: 410-417. (ISSN 0048-9697, IF2014 – 4.099)
 2. Simić V., Maguire I., Rajković M., Petrović A. (2015). Conservation Strategy for the Endangered crayfish species of the family Astacidae: the ESHIPPOcrayfish model. Hydrobiologia, 760 (1): 1-13. (ISSN 0018-8158, IF2014 - 2.275)
 3. Petrović A., Milosević Dj., Paunović M., Simić S., Djordević N., Stojković M., Simić V. (2015). New data on distribution and ecology of mayflies larvae (Insecta: Ephemeroptera) of Serbia (Central part of Balkan Peninsula). Turkish Journal of Zoology, 39 (2): 195-209. (ISSN 1300-0179, IF2015 - 0.880)
 4. Petrović A., Simić V., Milošević Dj., Paunović M., Sivec I. (2014). The first data on the diversity and distribution of Plecoptera in the aquatic ecosystem of Serbia (Central Balkan Peninsula). Acta zoologica bulgarica 66 (4): 517-526. (ISSN 0324-0770, IF2013 – 0.357)
 5. Milosević Dj., Stojković M., Čerba D., Petrović A., Paunović M., Simić V. (2014). Different aggregation approaches in the chironomid community and the threshold of acceptable information loss. Hydrobiologia, 727 (1): 35-50. (ISSN 0018-8158, IF2014 - 2.275)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • (2011-2014.) Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, ев. бр. 43002 (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије).
 • (2011-2014.) Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње, бр. 31011 (Министарство просвете и науке Републике Србије).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • У лабораторији Центра за конзервацију биодиверзитета копнених вода и рибарства на отвореним водама у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бави се научно-истраживачким радом из области: хидробиологија и заштита вода, екологија, биоиндикације и биомониторинг и заштита животне средине. Посебан аспект истраживања се односи на истраживање из области конзервације биодиверзитета копнених вода, пре свега макробескичмењака, уз активно коришћење релационих база података.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English