Административна процедура

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ПРОЦЕДУРА РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОРА У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

Дата је процедура расписивања конкурса за изборе у наставничка звања, не само на Факултету, већ и на одговарајућим органима на Универзитету (Комисија за претходна питања и Веће за природно-математичке науке), као и активности које претходе спровођењу расписивања конкурса. Овај део је намерно детаљано описан, да би кандидати имали приближну слику колико сама процедура траје и зашто је тако, да би могли све на време да припреме (због временских рокова).

Услови које кандидат треба да испуни су дати у Универзитетском Правилнику о заснивању радног односа, члан 10. Међутим, Факултет има сопствени Правилник са прецизнијим условима које кандидат мора да испуни, који се односи на Институт за биологију и екологију, Институту за хемију и Институт за физику, док се на Институту за математику и информатику и Катедри за општеобразовне предмете примењује само Правилник Универзитета.

Факултет расписује конкурс за избор у наставничка звања у следећим случајевима:

 • када се укаже потреба за избором новог доцента;
 • када се покреће поступак за напредовање у више звање (ванредни или редовни професор) или
 • када некоме истиче изборни период.

Када се конкурс расписује зато јер некоме истиче изборни период, онда се тај поступак спроводи аутоматски, по процедури која ће касније бити детаљно објашњена.

Постоје одређени поступци приликом покретања поступка за избор новог доцента, односно за напредовања у звање ванредни, односно редовни професор.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НОВОГ ДОЦЕНТА

Процедура за избор новог доцента на Факултету је следећа:

 1. Веће катедре одговарајућег института Факултета разматра кадровску политику на институту. Када веће катедре закључи да су се испунили услови за избор новог доцента, прослеђује предлог Наставно-научном већу (ННВ) за расписивање конкурса. Тај предлог мора да садржи детаљан приказ предмета које би нови наставник предавао, при чему мора да се води рачуна да нови доцент мора да има барем један обавезан предмет и 8 часова предавања на годишњем нивоу (према Одлуци о стимулацији). Нови доцент може 4 часа предавања да надокнади преко вежби, при чему 2 часа вежби вреде 1 час предавања (Одлука о стимулацији). Истовремено, мора се водити рачуна да приликом давања предлога о избору новог доцента, ниједан од постојећих наставника не сме имати мање од 8 часова на годишњем нивоу.
 2. Пре седнице ННВ-а, предлог се разматра на Колегијуму Факултета, који има свеукупни увид у оптерећења наставника на свим програмима и, у складу са тим, може закључити да ли су се стекли услови или се нису стекли услови за избор новог наставника (нпр. због тога што немају сви наставници одговарајућег института минималан број часова предавања из обавезних и изборних предмета и слично), када се предлог враћа већу катедре док се не стекну услови.
 3. Уколико колегијум да сагласност, предлог се шаље на ННВ-е.
 4. ННВ-е разматра предлог већа катедре. Ако ННВ-е усвоји предлог о избору, онда се расписује конкурс.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ, ОДНОСНО РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Када неки наставник стекне услове за напредовање у више звање, НЕОПХОДНО је да већу катедре одређеног института стигне предлог о напредовању у звање ванредног или редовног професора потписан од стране НАЈМАЊЕ ДВА ПРЕДЛАГАЧА.

Уколико веће катедре прихвати предлог, онда се предлог прослеђује Деканату који ставља на огласне табле Факултета обавештење да је покренут поступак избора у више звање. Поред тога, Декан шаље материјал (који доставља кандидат) у којем су наведени резултати рада предложеног кандидата на увид свим наставницима, како би могли да донесу одлуку о подржавању избора. Затим се сазива састанак свих ванредних и редовних професора, код предлога за избор у звање ванредни професор, односно састанак свих редовних професoра, код предлога за избор у звање редовни професор. Уколико се већина професора изјасни да подржава предлог, он се прослеђује ННВ-у на даљу процедуру.

ПРОЦЕДУРА ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА

Прво се покреће поступак на седници већа катедре одговарајућег института, па се шаље ННВ-у, тј. предлаже се расписивање конкурса, без предлога чланова комисије за писање извештаја. Ако ННВ-е усвоји предлог о избору, онда се расписује конкурс и текст конкурса се шаље у огласник националне службе за запошљавање „Послови“, као и на сајт Универзитета. Текст огласа се објављује, по правилу, две недеље после доношења одлуке ННВ-а о расписивању конкурса.

Конкурс се расписује најраније 12, а најкасније 6 месеци пре истека времена на које је наставник биран, односно пре истека временског периода на који је засновао радни однос (члан 5 Правилника о заснивању радног односа). Избор у звање и заснивање радног односа наставника завршава се најкасније у року од девет (9) месеци од дана објављивања конкурса (члан 4 Одлуке о допунама и изменама Правилника).

После расписивања конкурса, на следећој седници ННВ-а се усваја предлог чланова комисије (ОБАВЕЗНО се наводи председник комисије) у којем се ОБАВЕЗНО наводе и датуми последњег избора у звање чланова комисије. Усвајање предлога чланова комисије за писање извештаја, НЕ СМЕ да се уради пре расписивања конкурса. Будући да се расписивање конкурса дешава две недеље после доношења одлуке ННВ-а, онда се већ на следећој седници ННВ-а може предложити комисија за писање извештаја (јер се седнице ННВ-а одржавају сваке две недеље), јер се на дан одржавања те седнице ННВ-а, објављује и конкурс.

После седнице ННВ-а, на Универзитет се шаљу (овај део ради продекан за наставу):

 • одлука ННВ-а о избору чланова комисије,
 • допис.

Предлог Комисије за писање извештаја прво стиже на седницу Комисије за претходна питања (КПП), а затим на седницу Већа за природно-математичке науке (ВПМН). Важна напомена: Седнице КПП-а су уобичајено уторком прве недеље у месецу, док су седнице ВПМН друге среде у месецу. Због тога је могуће да се седнице ННВ-а Факултета одрже дан после седнице КПП-а, тако да материјал са те седнице ННВ-а не може да стигне за седницу ВПМН-е у том месецу, већ тек следећег месеца, после седнице КПП-а. О томе кандидати морају да воде рачуна.

На седници ВПМН-а се одређује/бира комисија за писање извештаја.

Када стигну одлуке о избору комисије за писање извештаја са Универзитета на Факултет, председник комисије за писање извештаја преузима документацију о пријављеним кандидатима, а продекан за наставу писаним путем обавештава Универзитет о датуму преузимања документације. Комисија за припрему извештаја је дужна да достави извештај о свим пријављеним кандидатима у року од 30 дана од дана преузимања конкурсне документације (не од дана избора комисије).

Извештај се саставља према Упуству КПП-а. При писању извештаја се користи Модел са утврђеном структуром фолдера. Приликом писања извештаја ОБАВЕЗНО водити рачуна да се не прилажу цели радови, већ само прва страна рада (члан 11. Измена и допуна Упуства)

Извештај се попуњава према моделу, као Образац 4_наука, и прилаже се као и као word и као pdf документ.

На крају извештаја се ОБАВЕЗНО, као саставни документ извештаја, ставља и ТАБЕЛА-САЖЕТАК. Постоје посебне табеле за природне науке (биологија, хемија, физика), односно за математику и рачунарске науке.

Табеле-сажеци за природне науке (биологија, хемија, физика):

Табеле-сажеци за математику и рачунарске науке:

НАПОМЕНА: Табеле сажетака се ОБАВЕЗНО прилажу и као засебни документи и у word-у и у pdf-у.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Комисија доставља већу катедре:

 • штампани извештај о пријављеном кандидату или кандидатима у најмање 3 примерка (Образац 4. са одговарајућом Табелом сажетака),
 • ЦД који садржи:

Веће катедре после материјал доставља ННВ-у. После седнице ННВ-а на којем се усваја извештај, Универзитету се шаљу (овај део ради продекан за наставу):

 • извештај комисије (Образац 4),
 • одговарајућа Табела-сажетак,
 • ЦД са нарезаним извештајем и потребним прилозима,
 • одлука ННВ-а,
 • допис за Универзитет (који се потписује на Универзитету и враћа нама, као потврда да смо доставили извештај).

Извештај Комисије о избору у звање ставља Универзитет на сајт (не Факултет) и стоји 15 дана, пошто га је прегледао члан Комисије за претходна питања. Уколико постоје примедбе члана КПП-а, Уиверзитет их шаље продекану за наставу, који их доставља Комисији за писање извештаја на корекцију. После извршене корекције, продекан за наставу шаље исправљен извештај на Универзитет. Када члан КПП-а да позитивно мишљење, извештај се ставља на сајт Универзитета.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ

После стајања извештаја Комисије на сајту Универзитета, са Универзитета стиже писана потврда да је извештај био на сајту и онда се ставља као тачка дневног рада на седницу ННВ-а.

Ако је у питању избор доцента или ванредног професора, ОБАВЕЗНО се попуњава и Образац 1, а ако је у питању избор редовног професора онда се ОБАВЕЗНО попуњава Образац 2 (обе процедуре обавља продекан за наставу).

После седнице ННВ-а, на Универзитет се шаљу (овај део ради продекан за наставу):

 • Образац 1 или 2,
 • одлука ННВ-а,
 • допис Универзитету.

После слања ових материјала на Универзитет, чека се седница Комисије за претходна питања, па Већа за природно-математичке науке.

После тих седница стиже дефинитивна одлука Универзитета о избору у звање доцент или ванредни професор, па се онда потписује анекс уговора на Факултету. Ако је у питању редовни професор, онда се после седнице Већа за природно-математичке науке, материјал шаље Сенату, који доноси дефинитивну одлуку и о томе обавештава факултет.