Административна процедура

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРОЦЕДУРА РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОРА У

НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

Овде је приказана не само процедура расписивања конкурса за изборе у наставничка звања на Факултету, већ и на одговарајућим органима на Универзитету (Комисија за претходна питања-КПП, Веће за природно-математичке науке-ВПМН или друга одговарајуће већа, за техничко-технолошке или друштвено хуманистичке науке). Овај део је намерно детаљно описан, да би кандидати и чланови комисија за писање извештаја о избору у одговарајуће наставничко звање, имали приближну слику колико сама процедура траје и зашто је тако, да би могли све на време да припреме (због временских рокова).

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА

Процедура избора у звање наставника Универзитета објашњена је у Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу. Услови које кандидат треба да испуни су дати у Универзитетском Правилнику о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, члан 11. Међутим, Факултет има сопствени Правилник о поступку и условима за избор наставника са прецизнијим условима које кандидат мора да испуни за сваки института са одређеним специфичностима.

Факултет расписује конкурс за избор у наставничка звања у следећим случајевима:

-када се укаже потреба за избором новог доцента;

-када се покреће поступак за напредовање у више звање (ванредни или редовни професор) или

-када некоме истиче изборни период.

 

Када се конкурс расписује зато јер некоме истиче изборни период, онда се тај поступак спроводи аутоматски, по процедури која ће касније бити детаљно објашњена. Конкурс се расписује најраније 12, а најкасније 6 месеци пре истека времена на које је наставник биран, односно пре истека временског периода на који је засновао радни однос.

Постоје одређени поступци приликом покретања поступка за избор новог доцента, односно за напредовања у звање ванредни, односно редовни професор.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРВИ ИЗБОР НОВОГ ДОЦЕНТА

Процедура за избор новог доцента на Факултету је предвиђена чланом 3. Правилника Факултета.

Приликом првог избора у звање доцента, обавезно је приступно предавање (предвиђено чланом 12. Правилника о начину и поступку избора у звање наставника Универзитета. Процедура која се односи на приступно предвање регулисана је Правилником о приступном предавању Факултета.

 

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ, ОДНОСНО РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Ова процедура је регулисана чланом 4. Правилника Факултета.

 

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Прво се покреће поступак на седници већа катедре одговарајућег института, па се шаље ННВ-у, тј. предлаже се расписивање конкурса, без избора комисије. И код покретања процедуре за избор у звање редовни, односно ванредни професор, обавезно се прво надлежном већу катедре доставља предлог за покретање поступка, са детаљним образложењем, које потписују најмање два предлагача у одговарајућем звању и из одговарајуће уже научне област (уколико нема предлагача из одговарајуће уже научне области, може бити и сродна ужа научна област). У оба случаја, предложени кандидати прво надлежним већима катедри достављају презентацију са приказом испуњености услава, као и посебан документ са библиографијом.

Код предлога о првом избору у звање редовни или ванредни професор, прво се о том предлогу изјашњавају на састанку сви редовни професори Факултета код предлога о првом избору у звање редовни професор, односно сви редовни и ванредни професори Факултета, код предлога о првом избору у звање ванредни професор.

Ако ННВ-е усвоји предлог о избору, онда се исти прослеђује Декану који расписује конкурс и текст конкурса се шаље у огласник националне службе за запошљавање „Послови“, као и на сајт Факултета (у делу Увид јавности/Конкурси), а ту информацију преузима и одговарајући сајт Универзитета. Текст огласа се објављује, по правилу, две недеље после доношења одлуке ННВ-а о расписивању конкурса.

Конкурс се расписује најраније 12, а најкасније 6 месеци пре истека времена на које је наставник биран, односно пре истека временског периода на који је засновао радни однос (члан 8. став 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу). Избор у звање и заснивање радног односа наставника завршава се најкасније у року од девет (9) месеци од дана објављивања конкурса (члан 4. став 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу).

Кандидат прилаже документа према Упуству (стране 23-30) које је саставни део универзитетског Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст).

Кандидат је обавезан дасве документе којима се доказују његови биографски подаци, као и обавезне и изборне елементе за избор у звање наставника предвиђене за одговарајуће научно или уметничко поље, прописанечланом 11. Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, ДОСТАВИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у ПДФ формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт диск, који се доставља уз пријаву на конкурс.

Кандидат за достављање релевантних докумената и података у електронском облику користи Образац 4. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета(посебан образац је за избор за Природне науке (Биологија, Хемија, Физика), а посебан образац за избор за Математику и Рачунарске науке) и Модел са утврђеном структуром фолдера (ZIP) који је саставни део овог Упутства.

 

После расписивања конкурса, на следећој седници ННВ-а се усваја предлог чланова Комисије (ОБАВЕЗНО се наводи председник Комисије) у којем се ОБАВЕЗНО наводе и датуми последњег избора у звање чланова Комисије.

Комисија, из става 1. овог члана, има непаран број чланова, најмање три а највише пет чланова, од којих је један председник Комисије.Најмање један члан Комисије се именује из реда наставника који нису у радном односу на Универзитету (члан 13. ставови 2. и 5. Правилника о начину и поступку избора наставника).

Уколико неко од чланова Комисије није из исте уже научне области за коју се наставник бира, ОБАВЕЗНО се за такве чланове комисије прилажу најмање три репрезентативне референце, које су блиске ужој научној области наставника који се бира у одређено звање. Те референце се уписују у одговарајући Образац 1. Зато је обавезно достављање референци у ворду, приликом достављања предлога чланова Комисије већу одговарајућег института.

За чланове Комисије за избор наставника који нису у радном односу на Универзитету у Крагујевцу ОБАВЕЗНО се доставља њихова Одлука о избору у звање.

После седнице ННВ-а, на Универзитет се шаљу (овај део ради Продекан за наставу):

-одлука ННВ-а о избору чланова комисије и пратећа документа,

-допис.

 

Предлог Комисије за писање извештаја прво стиже на седницу Комисије за претходна питања (КПП), а затим на седницу Већа за природно-математичке науке или друго одговарајуће веће Универзитета. Важна напомена: Седнице Комисије за претходна питања (КПП) су уобичајено уторком друге недеље у месецу, док су седнице Већа за природно-математичке науке (ВПМН) треће среде у месецу. Због тога је могуће да се седнице ННВ-а Факултета одрже дан после седнице КПП-а, тако да материјал са те седнице ННВ-а не може да стигне за седницу ВПМН-е у том месецу, већ тек следећег месеца, после седнице КПП-а. О томе кандидати морају да воде рачуна.

На седници ВПМН-а се одређује/бира комисија за писање извештаја.

Када стигну одлуке о избору комисије за писање извештаја са Универзитета на Факултет, председник комисије за писање извештаја преузима документацију о пријављеним кандидатима код Продекана за наставу (где потписом потврђује преузимање одлуке и конкурсног материјала), а Продекан за наставу писаним путем обавештава Универзитет о датуму преузимања документације. Комисија за припрему извештаја је дужна да достави извештај о свим пријављеним кандидатима у року од 30 дана од дана преузимања конкурсне документације (НЕ од дана избора комисије).

Извештај се саставља према Упуству КПП-а. При писању извештаја се користи Модел са утврђеном структуром фолдера. Приликом писања извештаја ОБАВЕЗНО водити рачуна да се не прилажу цели радови, већ само прва страна.

Извештај се попуњава према моделу, као Образац 4(посебан образац је за избор за Природне науке (Биологија, Хемија, Физика), а посебан образац за избор за Математику и Рачунарске науке). Саставни део Обрасца 4 је и одговарајућа Табела-сажетак која се прикључује на крају Обрасца 4.

Уколико Комисија констатује да је било неуредних, непотпуних или некомплетних пријава, дужна је да, према члану 16. став 3. Правилника Универзитета о томе обавести Декана у року од 8 дана. Декан је дужан да према члану 9. став 5. истог Правилника, донесе закључак о одбацивању пријаве и да исти достави кандидату чија је пријава некомплетна.

Комисија је ДУЖНА да у Обрасцу 4, у делу I-Подаци о конкурсу, комисији и кандидатима, тачка 3, обавезно наведе не само ужу научну област за коју се наставник бира, већ и научну област. Исто важи и за део II-Биографски подаци о кандидатима, тачка 12. Уколико се не наведе научна област, такви извештаји ће од стране КПП-а бити враћени Комисији на дораду.

Приликом вредновања резултата кандидата, Комисија мора да поштује упуства из члана 7. Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета.

Чланови Комисије за писање Извештаја су у ОБАВЕЗИ да наведу мишљење о испуњености услова и критеријумима за избор (Образац 4, V-Мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког кандидата појединачно) и ОБАВЕЗНИ су ДАЈУ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР одређеног кандидата (Образац 4, VI-Предлог за избор кандидата у одређено звање наставника).

У делу IV-Анализа рада кандидата у Обрасцу 4, Комисија наводи да је вредновање активности кандидата извршено према Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилнику о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилнику о условима за избор наставника Природно-математичког факултета.

На крају извештаја се ОБАВЕЗНО, као саставни документ извештаја (не одвојено, већ као један документ, ставља и ТАБЕЛА-САЖЕТАК. Постоје посебне табеле за природне науке (биологија, хемија, физика), односно за математику и рачунарске науке.

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Комисија (преседник или неко од чланова) достављаДекану (НЕ већу катедре):

-допис Декану у три примерка са захтевом/молбом да се извештај проследи у даљу процедуру;

-штампани извештај о пријављеном кандидату или кандидатима у НАЈМАЊЕ ДВА примеркаод којих барем један НЕ СМЕ бити штампан обостранои који НЕ ТРЕБА да буде захефтан (Образац 4 са одговарајућом Табелом сажетака),

-ЦД који садржи

-Образац 4 са одговарајућом Табелом-сажеткомкао један документ у ворду. ВАЖНА НАПОМЕНА: На ЦД се нарезује само документ у ворду, без потписа чланова комисије и без печата којим се заводи у архиви.

-Потребне прилоге (видети Модел са утврђеном структуром фолдера).

 

Део који ради Декан/Продекан за наставу: Извештај комисије са потписима и који је заведен у архиви скенира и шаље мејлом Универзитету на проверу.

Истовремено, Декан/Продекан за наставу упућује допис Универзитету, заједно са извештајем Комисије (Образац 4 заједно са табелом-сажетком) и одговарајућим ЦД-ом, на проверу. Члан КПП прегледа материјал. Уколико има неких неправилности, обавештава Факултет да Комисија уради одговарајуће измене. Уколико је провера показала да је извештај добро написан, Факултету се шаље допис са Универзитета о томе и извештај се ставља на сајт Универзитета (НЕ Факултета).

 

Извештај Комисије о избору у звање ставља Универзитет на сајт (НЕ Факултет) и стоји 15 дана.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ

После истека периода од 15 дана, Универзитет шаље допис Факултету. Декан шаље допис са Универзитета управнику одговарајућег института/шефу катедре, да на седници већа катедре размотре извештај и доставе мишљење Наставно-научном већу. Управник/шеф катедре после седнице већа катедре прослеђује допис ННВ-у са ставом већа катедре о извештају, као и извештаје.

Напомена: НЕ ПИСАТИ на насловној страни извештаја „Институт сагласан“ као што је то до сада рађено. На насловној страни извештаја остаје само деловодни број под којим је извештај заведен у архиви Факултета.

 

Ако је у питању  избор доцента или ванредног професора, ОБАВЕЗНО се попуњава и Образац 1, а ако је у питању избор редовног професора онда се ОБАВЕЗНО попуњава Образац 2. Уколико је у питању избор наставника страног језика, попуњава се Образац 3 (ову процедуру обавља Продекан за наставу).

После седнице ННВ-а, на Универзитет се шаљу(овај део ради Продекан за наставу):

            -Образац 1 или 2 или 3,

            -одлука ННВ-а,

            -допис Универзитету.

 

После слања ових материјала на Универзитет, чека се седница Комисије за претходна питања, па Већа за природно-математичке науке или другог одговарајућег већа.

После тих седница стиже дефинитивна одлука Универзитета о избору у звање доцент или ванредни професор или наставник страног језика, па се онда потписује уговор или анекс уговора (ако је у питању поновни избор) на пет година.

Ако је у питању редовни професор, онда се после седнице Већа за природно-математичке науке или другог одговарајућег већа, материјал шаље Сенату који доноси дефинитивну одлуку и о томе обавештава Факултет (седнице Сената се, по правилу, одржавају последњег четвртка у месецу). После тога се са кандидатом потписује нови уговор о раду на неодређено време.