Административна процедура

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ПРОЦЕДУРА РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОРА У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

Овде је приказана не само процедура расписивања конкурса за изборе у наставничка звања на Факултету, већ и на одговарајућим органима на Универзитету (Комисија за претходна питања-КПП, Веће за природно-математичке науке-ВПМН или друга одговарајуће већа, за техничко-технолошке или друштвено хуманистичке науке). Овај део је намерно детаљно описан, да би кандидати и чланови комисија за писање извештаја о избору у одговарајуће наставничко звање, имали приближну слику колико сама процедура траје и зашто је тако, да би могли све на време да припреме (због временских рокова).

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА

Услови које кандидат треба да испуни су дати у Универзитетском Правилнику о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, члан 11. Међутим, Факултет има сопствени Правилник о условима за избор наставника са прецизнијим условима које кандидат мора да испуни за сваки института са одређеним специфичностима.

Факултет расписује конкурс за избор у наставничка звања у следећим случајевима:

 • када се укаже потреба за избором новог доцента;
 • када се покреће поступак за напредовање у више звање (ванредни или редовни професор) или
 • када некоме истиче изборни период.

Када се конкурс расписује зато јер некоме истиче изборни период, онда се тај поступак спроводи аутоматски, по процедури која ће касније бити детаљно објашњена.

Постоје одређени поступци приликом покретања поступка за избор новог доцента, односно за напредовања у звање ванредни, односно редовни професор.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НОВОГ ДОЦЕНТА

Процедура за избор новог доцента на Факултету је следећа:

 1. Веће катедре одговарајућег института Факултета разматра кадровску политику на институту. Када веће катедре закључи да су се испунили услови за избор новог доцента, прослеђује предлог Наставно-научном већу (ННВ) за расписивање конкурса Тај предлог мора да садржи детаљан приказ предмета које би нови наставник предавао, при чему мора да се води рачуна да нови доцент мора да има барем један обавезан предмет и 8 часова предавања на годишњем нивоу (према Одлуци о стимулацији). Нови доцент може 4 часа предавања да надокнади преко вежби, при чему 2 часа вежби вреде 1 час предавања (Одлука о стимулацији). Истовремено, мора се водити рачуна да приликом давања предлога о избору новог доцента, ниједан од постојећих наставника не сме имати мање од 8 часова на годишњем нивоу.
 2. Пре седнице ННВ-а, предлог се разматра на Деканском колегијуму. Уколико колегијум да сагласност, предлог се шаље на ННВ-е. Уколико Декански колегијум закључи да се нису стекли услови за избор новог наставника (нпр. због тога што немају сви наставници одговарајућег института минималан број часова предавања из обавезних и изборних предмета и слично), онда се предлог враћа већу катедре док се не стекну услови.
 3. ННВ-е разматра предлог већа катедре. Ако ННВ-е усвоји предлог о избору, онда се расписује конкурс.

Приликом првог избора у звање доцента, обавезно је приступно предавање (предвиђено чланом 12. Правилника о начину и поступку избора у звање наставника Универзитета, које је регулисано Правилником о приступном предавању Факултета.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ, ОДНОСНО РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Када неки наставник стекне услове за напредовање у више звање, НЕОПХОДНО је да већу катедре одређеног института стигне предлог о напредовању у звање ванредног или редовног професора потписан од стране НАЈМАЊЕ ДВА ПРЕДЛАГАЧА.

Уколико веће катедре прихвати предлог, онда се предлог прослеђује Деканату који ставља на огласне табле Факултета обавештење да је покренут поступак избора у више звање и та информација је на увиду јавности 14 дана. Поред тога, Декан сазива састанак свих ванредних и редовних професора код предлога за избор у звање ванредни професор, односно састанак свих редовних профеосра код предлога за избор у звање редовни професор.

Пре таквог састанка, свим професорима се упућује материјал у којем су наведени резултати рада предложеног кандидата, а које претходно Деканату доставља кандидат. На састанку ванредних и редовних професора се ТАЈНО ГЛАСА о предлогу о напредовању кандидата у више звање. Уколико већина од укупног професора гласа за предлог, он се прослеђује ННВ-у на даљу процедуру.

ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Прво се покреће поступак на седници већа катедре одговарајућег института, па се шаље ННВ-у, тј. предлаже се расписивање конкурса, без избора комисије. Ако ННВ-е усвоји предлог о избору, онда се исти прослеђује Декану који расписује конкурс и текст конкурса се шаље у огласник националне службе за запошљавање „Послови“, као и на сајт Факултета (у делу Увид јавности/Конкурси), а ту информацију преузима и одговарајући сајт Универзитета. Текст огласа се објављује, по правилу, две недеље после доношења одлуке ННВ-а о расписивању конкурса.

Конкурс се расписује најраније 12, а најкасније 6 месеци пре истека времена на које је наставник биран, односно пре истека временског периода на који је засновао радни однос (члан 8 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу). Избор у звање и заснивање радног односа наставника завршава се најкасније у року од девет (9) месеци од дана објављивања конкурса (члан 4 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу).

Кандидат прилаже документа према Упуству које је саставни део универзитетског Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст).

Кандидат је обавезан да све документе којима се доказују његови биографски подаци, као и обавезне и изборне елементе за избор у звање наставника предвиђене за одговарајуће научно или уметничко поље, прописане чланом 11. Правилника о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, достави у електронском облику, на тај начин што ће релевантна документа скенирати, у ПДФ формату, похранити у засебне фолдере и снимити (нарезати) на компакт диск, који се доставља уз пријаву на конкурс.

Кандидат за достављање релевантних докумената и података у електронском облику користи Образац 4 (посебан образац је за избор за Природне науке (Биологија, Хемија, Физика), а посебан образац за избор за Математику и Рачунарске науке) и Модел са утврђеном структуром фолдера који је саставни део овог Упутства (ова документа се могу преузети и са интернет странице Универзитета, https://www.kg.ac.rs/dokumenti_disertacije.php).

После расписивања конкурса, на следећој седници ННВ-а се усваја предлог чланова комисије (ОБАВЕЗНО се наводи председник комисије) у којем се ОБАВЕЗНО наводе и датуми последњег избора у звање чланова комисије. Уколико неко од чланова комисије није из исте уже научне области за коју се наставник бира, ОБАВЕЗНО се за такве чланове комисије прилажу најмање три репрезентативне референце, које су блиске ужој научној области наставника који се бира у одређено звање.

После седнице ННВ-а, на Универзитет се шаљу (овај део ради Продекан за наставу):

 • одлука ННВ-а о избору чланова комисије,
 • допис.

Предлог Комисије за писање извештаја прво стиже на седницу Комисије за претходна питања (КПП), а затим на седницу Већа за природно-математичке науке или друго одговарајуће веће Универзитета. Важна напомена: Седнице Комисије за претходна питања (КПП) су уобичајено уторком прве недеље у месецу, док су седнице Већа за природно-математичке науке (ВПМН) друге среде у месецу. Због тога је могуће да се седнице ННВ-а Факултета одрже дан после седнице КПП-а, тако да материјал са те седнице ННВ-а не може да стигне за седницу ВПМН-е у том месецу, већ тек следећег месеца, после седнице КПП-а. О томе кандидати морају да воде рачуна.

На седници ВПМН-а се одређује/бира комисија за писање извештаја.

Када стигну одлуке о избору комисије за писање извештаја са Универзитета на Факултет, председник комисије за писање извештаја преузима документацију о пријављеним кандидатима, а Продекан за наставу писаним путем обавештава Универзитет о датуму преузимања документације. Комисија за припрему извештаја је дужна да достави извештај о свим пријављеним кандидатима у року од 30 дана од дана преузимања конкурсне документације (не од дана избора комисије).

Извештај се саставља према Упуству КПП-а. При писању извештаја се користи Модел са утврђеном структуром фолдера. Приликом писања извештаја ОБАВЕЗНО водити рачуна да се не прилажу цели радови, већ само прва страна рада (члан 11. Измена и допуна Упуства).

Извештај се попуњава према моделу, као Образац 4 (посебан образац је за избор за Природне науке (Биологија, Хемија, Физика), а посебан образац за избор за Математику и Рачунарске науке). Саставни део Обрасца 4 је и одговарајућа Табела-сажетак која се прикључује на крају Обрасца 4 и прилаже се као и као ворд и као пдф документ.

Уколико Комисија констатује да је било неуредних, непотпуних или некомплетних пријава, дужна је да, према члану 16. Правилника Универзитета о томе обавести Декана у року од 8 дана. Декан је дужан да према члану 9. став 5. истог Правилника, донесе закључак о одбацивању пријаве и да исти достави кандидату чија је пријава некомплетна.

Комисија је ДУЖНА да у Обрасцу 4, у делу I-Подаци о конкурсу, комисији и кандидатима, тачка 3, обавезно наведе не само ужу научну област за коју се наставник бира, већ и научну област. Исто важи и за део II-Биографски подаци о кандидатима, тачка 12. Уколико се не наведе научна област, такви извештаји ће од стране КПП-а бити враћени Комисији на дораду.

Приликом вредновања резултата кандидата, Комисија мора да поштује упуства из члана 7. Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета, као и из члана 1. став 1. и 2. Одлуке о измени и допуни Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета, по којој се при вредновању радова НЕ узима „година после публиковања“.

Чланови Комисије за писање Извештаја су у ОБАВЕЗИ да наведу мишљење о испуњености услова и критеријумима за избор (Образац 4, V-Мишљење о испуњености услова за избор у звање сваког кандидата појединачно) и ОБАВЕЗНИ су ДАЈУ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР одређеног кандидата (Образац 4, VI-Предлог за избор кандидата у одређено звање наставника).

У делу IV-Анализа рада кандидата у Обрасцу 4, Комисија наводи да је вредновање активности кандидата извршено према Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилнику о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилнику о условима за избор наставника Природно-математичког факултета.

На крају извештаја се ОБАВЕЗНО, као саставни документ извештаја, ставља и ТАБЕЛА-САЖЕТАК. Постоје посебне табеле за природне науке (биологија, хемија, физика), односно за математику и рачунарске науке.

Табеле-сажеци за природне науке (биологија, хемија, физика):

Табеле-сажеци за математику и рачунарске науке:

НАПОМЕНА: Табеле сажетака се ОБАВЕЗНО прилажу и као засебни документи и у ворду и у пдф-у на ЦД-у.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

Комисија доставља Декану:

 • штампани извештај о пријављеном кандидату или кандидатима у најмање 3 примерка (Образац 4 са одговарајућом Табелом сажетака),
 • ЦД који садржи:

Декан упућује допис Универзитету, заједно са извештајем Комисије (Образац 4 заједно са табелом-сажетком) и одговарајућим ЦД-ом, на проверу. Члан КПП прегледа материјал. Уколико има неких неправилности, обавештава Факултет да Комисија уради одговарајуће измене. Уколико је провера показала да је извештај добро написан, Факултету се шаље допис са Универзитета о томе. По добијању тог дописа (то траје 3-5 дана, док проректори потпишу тај допис и исти стигне поштом на Факултет), Декан прослеђује Универзитету допис о ствљању Извештаја на сајт Универзитета.

Извештај Комисије о избору у звање ставља Универзитет на сајт (не ми) и стоји 15 дана.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ

После истека периода од 15 дана, Универзитет шаље допис Факултету. Декан шаље допис управнику одговарајућег института/шефу катедре са примерцима извештаја, да на седници већа катедре размотре извештај и доставе мишљење Наставно-научном већу. Управник/шеф катедре после седнице већа катедре прослеђује допис ННВ-у са ставом већа катедре о извештају, као и извештаје.

Ако је у питању избор доцента или ванредног професора, ОБАВЕЗНО се попуњава и Образац 1, а ако је у питању избор редовног професора онда се ОБАВЕЗНО попуњава Образац 2. Уколико је у питању избор наставника страног језика, попуњава се Образац 3 (ову процедуру обавља Продекан за наставу).

После седнице ННВ-а, на Универзитет се шаљу (овај део ради Продекан за наставу):

 • Образац 1 или 2 или 3,
 • одлука ННВ-а,
 • допис Универзитету.

После слања ових материјала на Универзитет, чека се седница Комисије за претходна питања, па Већа за природно-математичке науке или другог одговарајућег већа.

После тих седница стиже дефинитивна одлука Универзитета о избору у звање доцент или ванредни професор или наставник страног језика, па се онда потписује уговор или анекс уговора (ако је у питању поновни избор) на Факултету на пет година. Ако је у питању редовни професор, онда се после седнице Већа за природно-математичке науке или другог одговарајућег већа, материјал шаље Сенату који доноси дефинитивну одлуку и о томе обавештава Факултет. После тога се са кандидатом потписује нови уговор о раду на неодређено време.