Библиотека


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу поседује библиотеку и читаоницу са 30 радних места, површине 110,40m2, која је смештена у главној згради Факултета и доступна је запосленима и студентима, пружајући им адекватне услове за рад.

По богатству и величини фонда библиотека Факултета је највећа стручна библиотека Универзитета у Крагујевцу. Библиотека поседује преко 63000 библиотечких јединица, од чега 6470 уџбеника (Taбела). Постојећи фондови прате стручне области математике, информатике, физике, хемије, биологије, екологије, њима сродне науке, као и области које покривају наставне процесе педагогије, методике и психологије.

Библиотечки материјал је доступан сталним и привременим члановима библиотеке, што је прописано Правилником о коришћењу књижног фонда библиотеке, као и Изменама Правилника о коришћењу књижног фонда библиотеке. Структура и обим библиотечких ресурса се систематски прате и осавремењују, у складу са финансијским могућностима. Сваке школске године фонд библиотеке се проширује квалитетном и савременом литературом. Савремена научна и стручна литература набављена је током 2014. године из средстава националних и међународних пројеката, сопствених средстава Факултета и на основу размене публикација Факултета са другим факултетима и научним институцијама.

Факултет у највећем делу обезбеђује уџбенике и другу литературу неопходну за савладавање градива.Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другом литературом, који су унапред познати и објављени. Поред тога, у фонду библиотеке налазе се докторске дисертације, магистарске тезе и дипломски радови одбрањени на Факултету.

Сви студенти Факултета и сво особље Факултета чланови су библиотеке и на тај начин им је омогућен приступ потребној литератури за савлађивање наставних садржаја. Квалитет уџбеника, литературе и библиотечких ресурса се обезбеђује доношењем и спровођењем Правилника о уџбеницима. Факултет систематично прикупља податке о квалитету уџбеника и библиотечкиом фонду и то путем анкета, али и праћењем броја библиотечких јединица и коришћења библиотеке. Поред уџбеника на српском језику, библиотекa je опремљенa и уџбеницима на страним језицима, пре свега на енглеском и немачком језику, који се користе на многим еминентним универзитетима у свету. У 2013. години Факултет је оформио нови библиотечки одбор.

Од 31.12.2010. године библиотека се налази у COBISS систему. Такав обједињени електронски каталог библиотека Словеније, Србије, Босне и Херцеговине, ЦрнеГоре, Македоније, Бугарске, Румуније и Албаније, који уз међубиблиотечку позајмицу и KoBSON – Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку, у великој мери олакшава научно-истrаживачки рад.

Од 2013.године Факултет је прешао на вишу платформу COBISS3. У оквиру ње прво се прешло на сегмент Фонд, 2013. године, затим сегмент Каталогизација 2014. године, а од маја 2015. године укључен је и сегмент Позајмица. Нарочито се поклања пажња раду са студентима и са запосленима. Представљају се нови кориснички сервиси, њихова употреба и примена. Од 2014.године су сви дипломски, магистарски и докторски радови у бази, а уносе се обрнутим хронолошким редом у односу на претходне године. За све докторске радове постоји пермалинк система Phaidra (Федра),где се докторске дисертације могу погледати и преузети у PDF формату, што умногоме олакшава рад на изради докторских, мастер, дипломских и семинарских радова.

Радно времe библиотеке је од 8 до 20 часова, сваког радног дана (од понедељка до петка). Рад библиотеке покрива троје запослених: један руководилац библиотеке и библиотекар (са високом стручном спремом), као и један књижничар (са средњом стручном спремом), што одговара стандардима. Сви запослени испуњавају услове прописане Законом о Библиотечко-информационој делатности и Статутом Факултета за обављање библиотечко-информационих послова.Такође, сви запослени имају сертификоване лиценце за рад у систему COBISS.

Библиотечки ресурси и базе COBISS, KoBSON, Web of Science (WOS), Scopus, Google Schoolar, SciFinder, IOP, Royal Chemical Society, Oxford journal су доступни студентима и свим научним радницима и истраживачима Факултета.


Корисни линкови су:

Електронски каталози: