Деканат

Декан Факултета је орган пословођења Факултета

Декан се бира из редова редовних професора на Факултету који су у радном односу са пуним радним временом.
Декан за свој рад одговара Савету Факултета.
Деканат Природно-математичког факултета


ДЕКАН
др Срећко Трифуновић, редовни професор
pmfkrag@kg.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
др Марина Топузовић, ванредни професор
marina@kg.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ
др Бранислав Поповић, ванредни професор
bpopovic@kg.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ
др Драгослав Никезић, редовни професор
nikezic@kg.ac.rs