Савет Факултета

САВЕТ ФАКУЛТЕТА ЈЕ ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА.

Организација и рад Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу дефинисани су Пословником о раду Савета.

Седнице Савета у текућем мандатном периоду    
V седница Савета у текућем мандатном периоду 22. 3. 2018. ЗАПИСНИК
IV седница Савета у текућем мандатном периоду 28. 12. 2017. ЗАПИСНИК
III седница Савета у текућем мандатном периоду 13. 10. 2017. ЗАПИСНИК
II седница Савета у текућем мандатном периоду 5. 5. 2017. ЗАПИСНИК

Савет Факултета има укупно 19 чланова (13 представникa Факултета, 3 представника студената и 3 представника оснивача).

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

проф. др Зоран Матовић председник Савета Институт за хемију
проф. др Бобан Стојановић заменик председника Институт за математику и информатику
проф. др Невена Ђукић члан Институт за биологију и екологију
др Мирко Радуловић члан Институт за физику
др Саша Симић члан Институт за физику
др Татјана Томовић члан Институт за математику и информатику
др Владимир Марковић члан, представник ННВ-а Институт за физику
др Дарко Ашанин члан Институт за хемију
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић члан Катедра општеобразовних предмета
др Милош Матић члан Институт за биологију и екологију
Владимир Димитријевић члан Секретаријат
Предраг Марковић члан Секретаријат
Александар Миленковић члан Иснтитут за математику и информатику
Слободан Николић члан студент хемије
Марко Петровић члан студент физике
Ђорђе Петровић члан студент хемије

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава Декана Факултета;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научно већа Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно- научног већа Факултета;
 • подноси Влади Републике Србије извештај о пословању,најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.