Савет Факултета


Савет Факултета је орган управљања Факултета.

Организација и рад Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу дефинисани су Пословником о раду Савета.


7. 3. 2024.
V седница Савета ПМФ-а

28. 12. 2023.
IV седница Савета ПМФ-а

30. 10. 2023.
III седница Савета ПМФ-а

4. 10. 2023.
II седница Савета ПМФ-а

26. 5. 2023.
I конститутивна седница Савета ПМФ-а


ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

Савет Факултета има укупно 21 члана 12 представникa Факултета, 3 представника студената и 6 представника оснивача.


Савет Факултета - Представници запослених

председник Савета
Институт за хемију
заменик председника
Институт за биологију и екологију
члан
Институт за биологију и екологију
члан
Институт за физику
члан
Институт за математику и информатику
члан
Институт за хемију
члан
Институт за математику и информатику
члан
Институт за физику
члан
Катедра за општеобразовне предмете
Цвијета Чабаркапа
члан
Институт за хемију
Војкан Гајић
члан
Секретаријат
Мирјана Јовановић
члан
Секретаријат

Савет Факултета - Представници студената

Љубица Ђуровић
члан
 
Никола Милановић
члан
 
Ђорђе Петровић
члан
 

Савет Факултета - Представници оснивача

др Андреја Илић
члан
 
Славица Марковић
члан
 
Владимир Петровић
члан
 
др мед. Марија Спасојевић
члан
 
др Данијела Цветковић
члан
 

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава Декана Факултета;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научно већа Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно- научног већа Факултета;
 • подноси Влади Републике Србије извештај о пословању,најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.