Савет Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


САВЕТ ФАКУЛТЕТА ЈЕ ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА.

Организација и рад Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу дефинисани су Пословником о раду Савета.


ДАТУМ Седнице Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
15. 5. 2020. III конститутивна седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
7. 2. 2020. II конститутивна седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
12. 4. 2019. I конститутивна седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
       
26. 3. 2019. VII седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
22. 3. 2018. V седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
28. 12. 2017. IV седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
13. 10. 2017. III седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
5. 5. 2017. II седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ

Савет Факултета има укупно 21 члана: (12 представникa Факултета, 3 представника студената и 6 представника оснивача).

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

проф. др Марина Топузовић председник Савета Институт за биологију и екологију
проф. др Ненад Вуковић заменик председника Институт за хемију
проф. др Радосав Ђорђевић члан Институт за математику и информатику
проф. др Снежана Станић члан Институт за биологију и екологију
проф. др Виолета Петровић члан Институт за физику
др Мирко Радуловић члан Институт за физику
др Бојана Боровићанин члан Институт за математику и информатику
др Аница Глођовић члан Катедра општеобразовних предмета
Драгана Предојевић члан Институт за биологију и екологију
Мирослав Радуловић члан Институт за хемију
Далиборка Јовановић члан Секретаријат
Јелена Јовановић члан Секретаријат
Јовица Бранковић члан студент института за хемију
Предраг Арсенијевић члан студент института за математику и информатику
Ђорђе Петровић члан студент института за хемију

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава Декана Факултета;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научно већа Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно- научног већа Факултета;
 • подноси Влади Републике Србије извештај о пословању,најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.