Савет Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


САВЕТ ФАКУЛТЕТА ЈЕ ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА.

Организација и рад Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу дефинисани су Пословником о раду Савета.


ДАТУМ Седнице Савета ДНЕВНИ РЕД ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
30. 10. 2023. III седница Савета ПМФ-а у текућем мандатном периоду
4. 10. 2023. II седница Савета ПМФ-а у текућем мандатном периоду
26. 5. 2023. I конститутивна седница Савета ПМФ-а у текућем мандатном периоду

Савет Факултета има укупно 21 члана: (12 представникa Факултета, 3 представника студената и 6 представника оснивача).

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

Савет Факултета - Представници запослених

проф. др Биљана Петровић председник Савета Институт за хемију
проф. др Биљана Бојовић заменик председника Институт за биологију и екологију
проф. др Снежана Бранковић члан Институт за биологију и екологију
проф. др Драгана Крстић члан Институт за физику
проф. др Ана Капларевић-Малишић члан Институт за математику и информатику
проф. др Славко Раденковић члан Институт за хемију
проф. др Татјана Томовић Младеновић члан Институт за математику и информатику
проф. др Ненад Стевановић члан Институт за физику
проф. др Александра Максимовић члан Катедра за општеобразовне предмете
Цвијета Чабаркапа члан Институт за хемију
Војкан Гајић члан Секретаријат
Мирјана Јовановић члан Секретаријат

Савет Факултета - Представници студената

Љубица Ђуровић члан  
Никола Милановић члан  
Ђорђе Петровић члан  

Савет Факултета - Представници оснивача

др Андреја Илић члан  
Славица Марковић члан  
Владимир Петровић члан  
др мед. Марија Спасојевић члан  
др Данијела Цветковић члан  

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава Декана Факултета;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научно већа Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно- научног већа Факултета;
 • подноси Влади Републике Србије извештај о пословању,најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.