Савет Факултета

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


САВЕТ ФАКУЛТЕТА ЈЕ ОРГАН УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТА.

Организација и рад Савета Природно-математичког факултета у Крагујевцу дефинисани су Пословником о раду Савета.


ДАТУМ Седнице Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
9. 4. 2021. VIII седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
17. 12. 2020. VII седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
6. 11. 2020. VI седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
21. 9. 2020. V седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
17. 6. 2020. IV седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
15. 5. 2020. III седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
7. 2. 2020. II седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
12. 4. 2019. I седница Савета ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
       
26. 3. 2019. VII седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
19. 9. 2018. VI седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
22. 3. 2018. V седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
28. 12. 2017. IV седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
13. 10. 2017. III седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
5. 5. 2017. II седница Савета у текућем мандатном периоду ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ

Савет Факултета има укупно 21 члана: (12 представникa Факултета, 3 представника студената и 6 представника оснивача).

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА:

проф. др Марина Топузовић председник Савета Институт за биологију и екологију
проф. др Ненад Вуковић заменик председника Институт за хемију
проф. др Радосав Ђорђевић члан Институт за математику и информатику
проф. др Снежана Станић члан Институт за биологију и екологију
проф. др Виолета Петровић члан Институт за физику
др Мирко Радуловић члан Институт за физику
др Бојана Боровићанин члан Институт за математику и информатику
др Аница Глођовић члан Катедра општеобразовних предмета
Драгана Предојевић члан Институт за биологију и екологију
Мирослав Радуловић члан Институт за хемију
Далиборка Јовановић члан Секретаријат
Јелена Јовановић члан Секретаријат
Јовица Бранковић члан студент института за хемију
Предраг Арсенијевић члан студент института за математику и информатику
Ђорђе Петровић члан студент института за хемију

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • бира и разрешава Декана Факултета;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научно већа Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно- научног већа Факултета;
 • подноси Влади Републике Србије извештај о пословању,најмање једанпут годишње;
 • доноси Правилник о дисциплинској одговорности студената Факултета, под условом да на Универзитету није донет наведени општи акт;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.