др Биљана Бојовић

др Биљана Бојовић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Физиологија биљака
Кабинет: А-II-3 Дипломирала: 1990. године
Email: biljanab@kg.ac.rs Магистрирала: 1997. године
Телефон: 034 336 223 лок. 270 Докторирала: 2010. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Физиологија биљака, Биологија
 • Екофизиологија биљака, Екологија
 • Методика наставе биологије 1. Биологија
 • Методика наставе биологије 2. Биологија
 • Школска пракса, Биологија
Мастер студије:
 • Молекуларна биологија и екологија биљака, Молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Структурна и функционална ботаника, Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Topuzovic, M., Stankovic, M., Jakovljevic, D., Bojovic, B. (2016): Plant part variability of Sambucus ebulus L. secondary metabolites content and antioxidant activity. Agro Food Industry Hi Tech, 27(2): 60-64
 2. Stankovic, M. S., Zia-Ul-Haq, Bojovic, M. B., Topuzovic, M. D. (2014): Total phenolics, flavonoid content and antioxidant power of leaf, flower and fruits from cornelian cherry (Cornus mas L.), Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(2): 358-363
 3. Matović. M., Bojović, B., Jušković, M. (2011): Composition essential oils from three classes of juniper fruit from Serbia, Journal of Medicinal Plants Research, Vol. 5 (26), 6160-6163 I
 4. Bojović, B. (2010): The effects of temperature, length of storage and plant growth regulators on germination of wheat (Triticum aestivum L.) and triticale seeds, Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 24 (2), 1849-1853
 5. Bokonjic, M., Curcic, S., Bojovic, B. (2016): The possibility of applying the management system of electronic documents in education students in Serbia, International Journal of Natural and Applied Sciences, 3(2): 256-265
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Примена и развој нових технологија у шумарству (евид. бр. S4. 29.51.0125), Министарство за науку и технологију Републике Србије (1998-1999)
 • Ex situ заштита биодиверзитета акватичних екосистема Србије, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије (бр. 1575) (2004-2005)
 • Примена микронаставе у процесу факултетског образовања, Пројекат финансиран из фонда Развојне иностране помоћи Србији (2007-2009)
 • Support Human Capital Development and Research – General Education and Human Capital Development, Пројекат финансиран од стране Европске уније (2012-2015)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Физиологија клијања семена (испитивање клијавости семена и параметара који дефинишу раст биљака под утицајем абиотичких фактора и регулатора растења). Алелопатски односи (испитивање утицаја биљних екстраката на раст и развиће самониклих, гајених и коровских врста). Методички аспекти унапређивања наставе биологије (методичко образовање будућих наставника, наставна технологија, методе интерактивне и интегрисане наставе).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English