ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ВАЖНА ДОКУМЕНТА (ПРАВИЛНИЦИ)

СА КОЈИМА ДОКТОРАНД ТРЕБА ДА БУДЕ УПОЗНАТ:

Наредна два документа, која се налазе на сајту Универзитета, дају и схематски приказ процедуре пријаве, као и оцене и одбране докторске дисертације. Међутим, ти документи не садрже временске оквире трајања процедуре, као и неке специфичности на Факултету, па ће касније бити приказана процедура.

У наставку су детаљно објашњене процедуре:

 1. Пријаве докторске дисертације и формирање Комисије за писање извештаја о научној заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске дисертације и
 2. Рада на изради докторске дисертације и формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.

Докторанд треба да води рачуна о редоследу поступака и трајању процедуре. Будући да процедуре пријаве, као и израде дисертације, дуго трају, сваки кандидат би требало да узме у обзир да је за административну процедуру потребно више месеци, до годину дана.

Корисне информације о терминима заседања раличитих стручних тела на Факултету и Универзитету:

 • Седнице Наставно-научног већа (ННВ) Факултета се одржавају два пута месечно (средом).
 • Седнице Већа катедри одговарајућег института су два пута месечно (између седница ННВ-а). Сав материјал који треба да буде на седници ННВ-а, прво мора да прође кроз Веће катедре института.
 • Седнице Комисије за претходна питања (КПП) Универзитета су првог уторка у месецу.
 • Седнице Већа за природно-математичке науке Универзитета су друге среде у месецу.

Важно: Чест је случај да је седница ННВ-а Факултета између седнице КПП и седнице Већа за природно-математичке науке. У том случају, материјал са седнице ННВ-а Факултета стиже на дневни ред Већа за природно-математичке науке тек следећег месеца, јер мора прво да прође кроз седницу КПП-а.

I – НАУЧНА ЗАСНОВАНОСТ ТЕМЕ

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ – ПРИЈАВА

 1. Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације када положи све испите предвиђене студијским програмом.
 2. Студент подноси пријаву теме докторске дисертације Наставно-научном већу Факултета (у даљем тексту ННВ). Пријава коју студент подноси разматра се прво на седници одговарајућег Већа катедре Института Факултета и садржи елементе (дате у члану 4. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу.
 3. ННВ-е Факултета разматра пријаву теме и утврђује предлог Већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу за именовање председника и чланова Комисије за писање извештаја о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације. Комисија има непаран број чланова (најмање 3, највише 5), који морају бити из редова наставника или истраживача (при чему најмање један није у радном односу на Универзитету у Крагујевцу). Предлог чланова и председника Комисије треба да садржи списак репрезентативних референци за предложеног председника и сваког појединачно предложеног члана и то по 3 референце за чланове комисије (укључујући и председника комисје) и 5 референци за предложеног ментора. За све референце треба навести исправне ISSN и уколико их рад има и DOI бројеве радова. Састав Комисије прво разматра Комисија за претходна питања Универзитета (КПП), а именује је Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. Одлука о избору Комисије се објављује на сајту Универзитета (где су седнице Већа за природно-математичке науке), а кроз неколико дана (3-5) стиже и штампана одлука на Факултет.
 4. Предложени ментор може бити са нашег, али и са другог универзитета. Обавезно је да буде на листи ментора акредитованог студијског програма (члан 1 Правилника о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта). Изузетно, када је тема докторске дисертације мултидисциплинарног, односно интердисциплинарног карактера, за ментора се могу одредити равноправни ментори, односно коментори (члан 9. став 8. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације).
 5. Комисија подноси извештај у року од 30 дана од дана пријема одлуке о формирању и пријема одговарајуће документације, о чему Факултет доставља потврду Већу Универзитета. Комисија је дужна да у извештају о оцени научне заснованости теме посебно анализира следеће (члан 8 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу из октобра 2016. године): У извештају комисија предлаже и ментора, водећи рачуна о предлогу кандидата.
 6. Извештај (4 примерка) се прво подноси Већу катедре одговарајућег института, које га усваја и прослеђује за следећу седницу ННВ-а. После усвајања извештаја на седници ННВ-а службе Факултета га шаљу електронски као PDF, заједно са попуњеним Захтевом за давање сагласности (Захтев 1) Стручној служби Универзитета у Крагујевцу, која те документе прослеђује члану Комисије за претходна питања на проверу. Захтев 1 (у три примерка) се доставља продекану за наставу дан после седнице ННВ-а на којој се усваја Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације. На Захтеву 1 НЕ СМЕ да буде датум пре датума одржавања седнице ННВ-а.
 7. Члан Комисије за претходна питања (КПП) прегледа пристигли извештај и Захтев 1 и обично после 3-5 дана електронским путем подноси извештај Универзитету и продекану за наставу Факултета о томе да ли су документа правилно написана или не. Уколико има неких пропуста, члан КПП наводи шта треба да се поправи и та информација се прослеђује и продекану за наставу који о томе обавештава кандидата и његовог ментора. Када кандидат/ментор коригују документа, онда их поново предају Служби за опште послове Факултета на завођење (на извештају треба да стоји да је и Веће катедре одговарајућег института сагласно). Исправљене документе продекан за наставу скенира и прослеђује Стручној служби Универзитета и КПП-у на поновну проверу.
 8. Када члан КПП-а проследи информацију да су документа у реду, онда је потребно да се чека и писана сагласност са Универзитета коју потписују проректор за наставу и студентска питања и проректор за научноистраживачки рад. Писана сагласност обично стиже 3-5 дана после информације члана КПП-а.
 9. После добијања писане сагласности Универзитета, Извештај се ставља на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 15 дана. О почетку увида јавности Факултет је дужан да писмом обавести Универзитет, најкасније у року од 3 дана.
 10. Извештај Комисије, Одлуку ННВ-а и Захтев 1, као и информацију да је извештај постављен на сајт Факултета, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 11. Након истека увида јавности (о чему Факултет обавештава Универзитет у року од 3 дана), Извештај се усваја на првој наредној седници ННВ-а, као и предлог ментора. Продекан за наставу доставља Универзитету информацију о истеку периода увида јавности.
 12. Факултет шаље Универзитету одлуку ННВ-а о прихватању Извештаја, а та одлука се, уз раније предат Извештај и попуњени образац Захтева за давање сагласности, прво разматра на седници Комисије за претходна питања, а затим на Већу за природно-математичке науке. Усвајањем на Већу за природно-математичке науке, кандидату је одобрен рад на докторској дисертацији и до одбране има 3 године, са могућношћу продужења највише за још две године, на захтев кандидата ННВ-у уз образложење.

II – ОЦЕНА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ –

РАД НА ИЗРАДИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 1. Студент доставља радну верзију урађене докторске дисертације ментору, уз доказ да има најмање 1 рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе у којем је он први аутор (члан 2 Правилника о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта).
 2. Пре предлагања чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, кандидат је ДУЖАН да продекану за наставу достави електронску верзију докторске дисертације коју продекан за наставу прослеђује Стручној служби Универзитета, односно члану КПП-а. Члан КПП-а користи софтвер за детекцију плагијаризма и, према члану 8. Правилника о поступку провере на плагијаризам, дужан је да у року од 5 дана поднесе извештај, док проректор за научноистраживачки рад после добијања тог извештаја у року од 5 дана подноси извештај који се доставља Факултету и који се прослеђују ментору и кандидату.
 3. После добијања позитивног извештаја (штампана верзија) са Универзитета о провери на плагијаризам, покреће се процедура избора Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.
 4. Ментор подноси извештај о прихватању докторске дисертације и предлаже ННВ-у (прво Већу катедре одговарајућег Института) да се формира Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације и прилаже меко укоричену (спирала) докторску дисертацију кандидата. Предлог чланова комисије треба да садржи списак од по три репрезентативне референце за сваког члана комисије. За све референце треба навести исправне ISSN и DOI бројеве радова. Ментор не може бити члан ове комисије, а комисија треба да има непаран број чланова (три или пет). У одлуци ННВ-а обавезно се наводи и УДК докторске дисертције и то бројевима и текстуално.
 5. Комисија је дужна да напише извештај у року од 60 дана од дана пријема одлуке о формирању комисије (председник Комисије за писање извештаја о томе обавештава продекана за наставу), о чему Факултет доставља потврду надлежном већу Универзитета. Водити рачуна да се приликом писања извештаја и навођења библиографије кандидата тачно наведу ISSN и DOI бројеви радова (на то се обраћа највише пажње када материјал стигне код Комисије за претходна питања). ПРЕПОРУКА: Извештај написати тако да на последњој страни буду само имена и потписи чланова комисије, без датума, да би, у случају потребе да се нешто измени у извештају, остали потписи и не било потребе да се поново траже потписи од чланова комисије.
 6. Извештај (4 примерка) се прво подноси Већу катедре одговарајућег института, које га усваја и прослеђује за следећу седницу ННВ-а. После усвајања извештаја на седници ННВ-а службе Факултета га шаљу електронски као PDF. Кандидат истовремено треба да преда 2 тврдо укоричена примерка докторске дисертације и 2 ЦД-а са нарезаним текстом дисертације, без нарезивања извештаја (по један извештај и по један ЦД за библиотеку ПМФ-а и библиотеку Универзитета). Преостали тврдо укоричени примерци се предају члановима комисије.
 7. Укоричена докторска дисертација, као и електронска верзија на ЦД-у, мора да садржи попуњене и потписане Изјаве 1 и Изјаве 2 за репозиторијум докторских дисертација.
 8. Дан после седнице ННВ-а продекану за наставу се достављају три попуњена Захтева 2. На Захтеву 2 НЕ СМЕ да буде датум пре датума одржавања седнице ННВ-а.
 9. Електронске верзије (PDF) Извештаја комисије и Захтева 2 шаљу се Стручној служби Универзитета на проверу, која електронску верзију верзију извештаја и Захтева 2 шаље члану КПП-а.
 10. Члан Комисије за претходна питања (КПП) прегледа пристигли извештај и Захтев 2 и обично после 3-5 дана електронским путем подноси извештај Универзитету и продекану за наставу Факултета да ли су документа правилно написана или не. Уколико има неких пропуста, члан КПП наводи шта треба да се поправи и та информација се прослеђује и продекану за наставу који о томе обавештава кандидата и његовог ментора. Када кандидат/ментор коригују документа, онда их поново предају Служби за опште послове Факултета на завођење (на извештају треба да стоји да је и Веће катедре одговарајућег института сагласно). Исправљене документе продекан за наставу скенира и прослеђује Стручној служби Универзитета и КПП-у на поновну проверу.
 11. Када члан КПП-а проследи информацију да су документа у реду, онда је потребно да се чека и писана сагласност са Универзитета коју потписују проректор за наставу и студентска питања и проректор за научноистраживачки рад. Писана сагласност обично стиже 3-5 дана после информације члана КПП-а.
 12. Након добијања писане сагласности Универзитета, Извештај Комисије и сaма докторска дисертација у PDF формату стављају се на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 30 дана. Истовремено са постављањем на сајт Факултета, један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) и Извештај комисије стављају се на увид јавности у библиотеци Факултета.
 13. Извештај Комисије, Одлуку ННВ-а и Захтев 2, као и информацију да је извештај постављен на сајт Факултета, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 14. После истека увида јавности, Извештај о урађеној докторској дисертацији се усваја на ННВ-у. Одлука са ННВ-а, један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) и информација да је извештај био на увиду јавности и да је скинут са сајта, достављају се Стручној служби Универзитета, која након завршетка процедуре, овај примерак докторске дисертације доставља Универзитетској библиотеци за репозиторијум докторских дисертација. Преосталих 6 примерака намењени су члановима комисије, ментору и кандидату.
 15. Одлука ННВ-а разматра се прво на седници Комисије за претходна питања.
 16. Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу доноси одлуку о давању сагласности на одлуку ННВ-а о усвајању извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Одбрана се мора обавити у року од 60 дана од дана добијања одлуке Универзитета.
 17. После добијања сагласности Већа за природно-математичке науке, кандидат предаје захтев за одобравање одбране са свим наведеним подацима (тема, датум, време и место одбране) Декану Факултета (најмање 6 дана пре одбране), који одобрава одбрану, о чему кандидат добија одлуку.
 18. Факултет је дужан да обавести Универзитет о датуму одбране најмање 5 дана раније, као и да о томе обавести јавност истицањем обавештења на сајту Факултета. Такође, продекан за наставу је дужан да обавести Универзитет највише пет дана после одбране да је докторска дисертација одбрањена.