ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 • Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације када положи све испите предвиђене студијским програмом.
 • Студент подноси пријаву теме докторске дисертације Наставно-научном већу Факултета (у даљем тексту ННВ). Пријава коју студент подноси разматра се прво на седници одговарајућег Већа катедре Института Факултета и садржи елементе (дате у члану 4. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу из октобра 2016. године).
 • ННВ-е Факултета разматра пријаву теме и утврђује предлог Већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу за именовање председника и чланова Комисије за писање извештаја о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације. Комисија има непаран број чланова (најмање 3, највише 5), који морају бити из редова наставника или истраживача (при чему најмање један није у радном односу на Универзитету у Крагујевцу). Предлог чланова и председника Комисије треба да садржи списак репрезентативних референци за предложеног председника и сваког појединачно предложеног члана и то по 3 референце за чланове комисије и 5 референци за предложеног ментора. Састав Комисије прво разматра Комисија за претходна питања Универзитета (КПП), а именује је Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу,
 • Комисија подноси извештај у року од 30 дана од дана пријема одлуке о формирању и пријема одговарајуће документације, о чему Факултет доставља потврду Већу Универзитета. Комисија је дужна да у извештају о оцени научне заснованости теме посебно анализира следеће (члан 8 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу из октобра 2016. године):  У извештају комисија предлаже и ментора, водећи рачуна о предлогу кандидата.
 • Извештај се усваја -констатује се да је предат на време на седници ННВ-а (после седнице Већа катедре Института) и службе Факултета га шаљу у папирном облику и електронски као PDF, заједно са попуњеним Захтевом за давање сагласности Захтев 1) Стручној служби Универзитета у Крагујевцу, која те документе прослеђује члану Комисије за претходна питања на проверу.
 • После добијања писане сагласности Универзитета, Извештај се ставља на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 15 дана. О почетку увида јавности Факултет је дужан да писмом обавести Универзитет, најкасније у року од 3 дана.
 • Након истека увида јавности (о чему Факултет обавештава Универзитет), Извештај се усваја на ННВ-у и именује се ментор.
 • Факултет шаље Универзитету одлуку ННВ-а о прихватању Извештаја, а та одлука се, уз раније предат Извештај и попуњени образац Захтева за давање сагласности, прво разматра на седници Комисије за претходна питања, а затим на Већу за природно-математичке науке. Усвајањем на Већу, кандидату је одобрен рад на докторској дисертацији и до одбране има 3 године, са могућношћу продужења највише за још две године, на захтев кандидата уз образложење.

РАД НА ИЗРАДИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 • Студент доставља радну верзију урађене докторске дисертације ментору, уз доказ да има најмање 1 рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе.
 • Ментор подноси извештај о прихватању докторске дисертације и предлаже ННВ-у (прво на Институту) да се формира Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације и прилаже меко укоричену (спирала) докторску дисертацију кандидата. Предлог чланова комисије треба да садржи списак репрезентативних референци по 1 референцу за сваког члана комисије. Ментор не може бити члан ове комисије, а комисија треба да има непаран број чланова (три или пет). У одлуци ННВ-а обавезно се наводи и УДК докторске дисертције и то бројевима и текстуално.
 • Комисија је дужна да напише извештај у року од 60 дана од дана пријема одлуке о формирању комисије, о чему Факултет доставља потврду надлежном већу Универзитета.
 • Извештај се усваја на ННВ-у Факултета (а пре тога на Већу катедре Института). Кандидат истовремено треба да преда најмање 8 укоричених примерака докторске дисертације.
 • Електронске верзије (PDF) Извештаја комисије и Захтева 2 шаљу се Стручној служби Универзитета на проверу, а након добијања писане сагласности Универзитета, Извештај Комисије и сaма докторска дисертација у PDF формату стављају се на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 30 дана. Истовремено са постављањем на сајт Факултета, један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) и Извештај комисије стављају се на увид јавности у библиотеци Факултета.
 • Укоричена докторска дисертација мора да садржи попуњене и потписане Изјаве 1 и Изјаве 2 за репозиторјум докторских дисертација.
 • Извештај Комисије, Одлуку ННВ-а и Захтев 2 служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 • После истека увида јавности Извештај о урађеној докторској дисертацији се усваја на ННВ-у. Одлука са ННВ-а и један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) достављају се Стручној служби Универзитета, која након завршетка процедуре, овај примерак докторске дисертације доставља Универзитетској библиотеци за репозиторијум докторских дисертација. Преосталих 6 примерака намењени су члановима комисије, ментору и кандидату.
 • Одлука ННВ-а разматра се прво на седници Комисије за претходна питања.
 • Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу доноси одлуку о давању сагласноти на одлуку ННВ-а о усвајању извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Одбрана се мора обавити у року од 60 дана од дана добијања одлуке Универзитета.
 • После добијања сагласности Већа за природно-математичке науке, кандидат предаје захтев за одобравање одбране са свим наведеним подацима (тема, датум, време и место одбране) Декану Факултета (најмање 6 дана пре одбране), који одобрава одбрану, о чему кандидат добија одлуку.
 • Факултет је дужан да обавести Универзитет о датуму одбране најмање 5 дана раније, као и да о томе обавести јавност истицањем обавештења на сајту Факултета.