ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ВАЖНА ДОКУМЕНТА (ПРАВИЛНИЦИ)
СА КОЈИМА ДОКТОРАНД ТРЕБА ДА БУДЕ УПОЗНАТ:

Наредна два документа, која се налазе на сајту Универзитета, дају и схематски приказ процедуре пријаве, као и оцене и одбране докторске дисертације. Међутим, ти документи не садрже временске оквире трајања процедуре, као и неке специфичности на Факултету, па ће касније бити приказана процедура.

У наставку су детаљно објашњене процедуре:

 1. Пријаве докторске дисертације и формирање Комисије за писање извештаја о научној заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске дисертације и
 2. Рада на изради докторске дисертације и формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.

Докторанд треба да води рачуна о редоследу поступака и трајању процедуре. Будући да процедуре пријаве, као и израде дисертације, дуго трају, сваки кандидат би требало да узме у обзир да је за административну процедуру потребно више месеци, до годину дана.

Корисне информације о терминима заседања раличитих стручних тела на Факултету и Универзитету:

 • Седнице Наставно-научног већа (ННВ) Факултета се одржавају два пута месечно (средом).
 • Седнице Већа катедри одговарајућег института су два пута месечно (између седница ННВ-а). Сав материјал који треба да буде на седници ННВ-а, прво мора да прође кроз Веће катедре института.
 • Седнице Комисије за претходна питања (КПП) Универзитета су првог уторка у месецу.
 • Седнице Већа за природно-математичке науке Универзитета су друге среде у месецу.

Важно: Чест је случај да је седница ННВ-а Факултета између седнице КПП и седнице Већа за природно-математичке науке. У том случају, материјал са седнице ННВ-а Факултета стиже на дневни ред Већа за природно-математичке науке тек следећег месеца, јер мора прво да прође кроз седницу КПП-а.


I – НАУЧНА ЗАСНОВАНОСТ ТЕМЕ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ – ПРИЈАВА

 1. Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације када положи све испите предвиђене студијским програмом. Услови за пријаву теме докторске дисертације, за сваки Институт појединачно, су предвиђени Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.
 2. Студент подноси пријаву теме докторске дисертације Наставно-научном већу Факултета (у даљем тексту ННВ), с`тим што сва материјал прво предаје Руководиоцу одговарајућег студијског програма докторских академских студија. Пријава мора да садржи све елементе дате у члану 4. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. Руководилац своје мишљење о добијеном материјалу доставља надлежном Већу катедре Института, Веће своје мишљење доставља ННВ-у. Студент код Руководиоца библиотеке узима одговарајући УДК (Универзална децимална класификација), и бројчано и текстуално, који се касније уноси приликом попуњавања Захтева 1 и Захтева 2 и писања Извештаја о оцени и обрани докторске дисертације.
 3. ННВ-е Факултета разматра пријаву теме и утврђује предлог Већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу за именовање председника и чланова Комисије за писање извештаја о оцени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације. Комисија има непаран број чланова (најмање 3, највише 5), који морају бити из редова наставника или истраживача (при чему најмање један није у радном односу на Универзитету у Крагујевцу). Према члану 6, став 4, Правилника о пријави, изради и оцени докторске дисертације Универзитета комисију чине наставници и истраживачи из одговарајуће уже научне области теме докторске дисертације. Због тога је потребно да уколико је комија трочлана, најмање два члана комисије буду из уже научне области теме докторске дисертације, а ако је петочлана, да најмање три члана буду из уже научне области. Преостали чланови могу бити из сродних ужих научних области. Када је тема докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта, мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера састав Комисије мора бити такав да предложени председник и чланови Комисије буду наставници универзитета или истраживачи из одговарајућих научних, односно уметничких области које одражавају природу теме. Уколико је тема мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера, препорука је да комисија буде петочлана и да најмање два члана буду из уже научне области основне теме докторске дисертације. Предлог чланова и председника Комисије треба да садржи списак репрезентативних референци за предложеног председника и сваког појединачно предложеног члана и то по 3 референце за чланове комисије (укључујући и председника комисје) и 5 референци за предложеног ментора. За све референце треба навести исправне ISSN и уколико их рад има и DOI бројеве радова и не смеју да буду старије од 10 година. Састав Комисије прво разматра Комисија за претходна питања Универзитета (КПП), а именује је Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. Одлука о избору Комисије се објављује на сајту Универзитета (где су седнице Већа за природно-математичке науке), а кроз неколико дана (3-5) стиже и штампана одлука на Факултет.
 4. Предложени ментор може бити са нашег, али и са другог универзитета. Услови за ментора су дати у Правилнику о избору ментора. Обавезно је да буде из уже научне области из које је дисертација и да буде на листи ментора акредитованог студијског програма (члан 1 Правилника о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта). Изузетно, када је тема докторске дисертације мултидисциплинарног, односно интердисциплинарног карактера, за ментора се могу одредити равноправни ментори, односно коментори (члан 9. став 8. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације).
 5. Комисија подноси извештај у року од 30 дана од дана пријема одлуке о формирању и пријема одговарајуће документације (председник Комисије за писање извештаја о томе обавештава продекана за наставу), о чему Факултет доставља потврду Већу Универзитета. Комисија је дужна да у извештају о оцени научне заснованости теме посебно анализира оно што је предвиђено члан 8 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу У извештају комисија предлаже (не бира) и ментора, водећи рачуна о предлогу кандидата (због тога је потребно да у Извештају пише да комисија „предлаже“ ментора, никако „бира“). Водити рачуна да се приликом писања извештаја и навођења библиографије кандидата тачно наведу ISSN и DOI бројеви радова (на то се обраћа највише пажње када материјал стигне код Комисије за претходна питања). ПРЕПОРУКА: Извештај написати тако да на последњој страни буду само имена и потписи чланова комисије, без датума, да би, у случају потребе да се нешто измени у извештају, остали потписи и не било потребе да се поново траже потписи од чланова комисије.
 6. Извештај (најмање 4 примерка) се прво подноси Руководиоцу одговарајућег студијског програма, који своје мишљење доставља Већу катедре одговарајућег института, које разматра и усваја Извештај и прослеђује га за следећу седницу ННВ-а. После усвајања извештаја на седници ННВ-а службе Факултета га шаљу електронски као PDF, заједно са попуњеним Захтевом за давање сагласности (Захтев 1) Стручној служби Универзитета у Крагујевцу, која те документе прослеђује члану Комисије за претходна питања на проверу. Захтев 1 (у три примерка, а може и електронски) се доставља продекану за наставу дан после седнице ННВ-а на којој се усваја Извештај о научној заснованости теме докторске дисертације. На Захтеву 1 НЕ СМЕ да буде датум пре датума одржавања седнице ННВ-а.
 7. Члан Комисије за претходна питања (КПП) прегледа пристигли Извештај и Захтев 1 и обично после 3-5 дана електронским путем подноси извештај Универзитету и продекану за наставу Факултета о томе да ли су документа правилно написана или не. Уколико има неких пропуста, члан КПП наводи шта треба да се поправи и та информација се прослеђује и продекану за наставу који о томе обавештава кандидата и његовог ментора. Када кандидат/ментор коригују документа, онда их поново предају Служби за опште послове Факултета на завођење (на Извештају треба да стоји да је и Веће катедре одговарајућег института сагласно. Та сагласност се не ставља на Захтев 1). Исправљене документе продекан за наставу скенира и прослеђује Стручној служби Универзитета и КПП-у на поновну проверу.
 8. Када члан КПП-а проследи информацију да су документа у реду, онда је потребно да се чека и писана сагласност са Универзитета коју потписују проректор за наставу и студентска питања и проректор за научноистраживачки рад. Писана сагласност обично стиже 3-5 дана после информације члана КПП-а.
 9. После добијања писане сагласности Универзитета, Извештај се ставља на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 15 дана. О почетку увида јавности Факултет је дужан да писмом обавести Универзитет, најкасније у року од 3 дана.
 10. Извештај Комисије, Одлуку ННВ-а и Захтев 1, као и информацију да је извештај постављен на сајт Факултета, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 11. Након истека увида јавности (о чему Факултет обавештава Универзитет у року од 3 дана), Извештај се усваја на првој наредној седници ННВ-а, као и предлог ментора. Продекан за наставу доставља Универзитету информацију о истеку периода увида јавности.
 12. Факултет шаље Универзитету одлуку ННВ-а о прихватању Извештаја, а та одлука се, уз раније предат Извештај и попуњени образац Захтева за давање сагласности, прво разматра на седници Комисије за претходна питања, а затим на Већу за природно-математичке науке. Усвајањем на Већу за природно-математичке науке, кандидату је одобрен рад на докторској дисертацији и до одбране има 3 године, са могућношћу продужења највише за још две године, на захтев кандидата ННВ-у уз образложење.

II – ОЦЕНА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ –
РАД НА ИЗРАДИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

 1. Студент доставља радну верзију урађене докторске дисертације ментору, уз доказ да има најмање 1 рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе у којем је он први аутор (члан 2 Правилника о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта).
 2. Ментор подноси извештај о прихватању докторске дисертације и предлаже ННВ-у (прво Руководиоцу студијског програма, па онда Већу катедре одговарајућег Института) да се формира Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (у даљем тексту Комисија) и прилаже меко укоричену (спирала) докторску дисертацију кандидата.
  Комисија има непаран број чланова (најмање 3, највише 5), који морају бити из редова наставника или истраживача (при чему најмање један није у радном односу на Универзитету у Крагујевцу).
  МЕНТОР НЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ОВЕ КОМИСИЈЕ.
  Према члану 14, став 3, Правилника о пријави, изради и оцени докторске дисертације Универзитета, комисију чине наставници и истраживачи из одговарајуће уже научне области теме докторске дисертације. Због тога је потребно да уколико је комија трочлана, најмање два члана комисије буду из уже научне области теме докторске дисертације, а ако је петочлана, да најмање три члана буду из уже научне области. Преостали чланови могу бити из сродних ужих научних области. Уколико је тема мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера, препорука је да комисија буде петочлана и да најмање два члана буду из уже научне области основне теме докторске дисертације.
  Предлог чланова Комисије треба да садржи списак од по три репрезентативне референце за сваког члана комисије које не смеју да буду старије од 10 година. За све референце треба навести исправне ISSN и DOI бројеве радова.
  У одлуци ННВ-а обавезно се наводи и УДК докторске дисертције и то бројевима и текстуално.
  Састав Комисије прво разматра Комисија за претходна питања Универзитета (КПП), а Комисију дефинитивно именује Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. Одлука о избору Комисије се објављује на сајту Универзитета (где су седнице Већа за природно-математичке науке, а кроз неколико дана (3-5) стиже и штампана одлука на Факултет.
 3. Комисија је дужна да напише извештај у року од 60 дана од дана пријема одлуке о формирању Комисије (председник Комисије за писање извештаја о томе обавештава продекана за наставу), о чему Факултет доставља потврду надлежном већу Универзитета. Водити рачуна да се приликом писања извештаја и навођења библиографије кандидата тачно наведу ISSN и DOI бројеви радова (на то се обраћа највише пажње када материјал стигне код Комисије за претходна питања). ПРЕПОРУКА: Извештај написати тако да на последњој страни буду само имена и потписи чланова комисије, без датума, да би, у случају потребе да се нешто измени у извештају, остали потписи и не било потребе да се поново траже потписи од чланова комисије.
 4. Комисија је дужна да у извештају посебно анализира све оно што је предвиђено чланом 3 Одлуке о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта Универзитета.
 5. Комисија Извештај доставља надлежном Руководиоцу одговарајућег студијског програма, а Руководилац своје мишљење доставља Већу Катедре. После седнице Већа катедре, Извештај Комисије о оцени и одбрани докторске дисертације (најмање у 4 примерка), две тврдо укоричене докторске дисертације (чији су изглед корица и идентификационе странице предвиђене Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта Универзитета – страна 19) и два ЦД-а са текстом дисертације који је идентичан штампаној верзији, се предају за следећу седницу ННВ-а. На ЦД се НЕ нарезује Извештај. Преосталих 6 примерака намењени су члановима комисије, ментору и кандидату.
 6. Укоричена докторска дисертација, као и електронска верзија на ЦД-у, мора да садржи попуњене и потписане Изјаву 1 и Изјаву 2 за репозиторијум докторских дисертација.
 7. Дан после седнице ННВ-а продекану за наставу се достављају три попуњена Захтева 2 или му се исти проследе електронски. На Захтеву 2 НЕ СМЕ да буде датум пре датума одржавања седнице ННВ-а.
 8. Након седнице Наставно-научног већа, Извештај Комисије, сaма докторска дисертација у PDF формату, Захтев 2 и Захтев за проверу на плагијаризам се шаљу Стручној служби Универзитета на проверу, која електронске верзије послатих докумената шаље члану КПП-а. Члан КПП-а користи софтвер за детекцију плагијаризма и, према члану 5 Одлуке о изменама и допунама Правилника о поступку провере на плагијаризам, дужан је да у року од 5 (пет) дана поднесе извештај, док проректор за научноистраживачки рад после добијања тог извештаја у року од 5 дана подноси писани извештај који се доставља Факултету и који се прослеђују ментору и кандидату. Уколико има неких пропуста, члан КПП наводи шта треба да се поправи и та информација се прослеђује и продекану за наставу који о томе обавештава кандидата и његовог ментора. Када кандидат/ментор коригују документ/документа, исправљени документ/документе продекан за наставу скенира и прослеђује Стручној служби Универзитета и КПП-у на поновну проверу.
 9. Извештај Комисије, Одлуку ННВ-а, Захтев 2 и Захтев за проверу на плагијаризам, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 10. После добијања позитивне оцене са Универзитета, Извештај Комисије за оцену и одбрану и текст докторске дисертације се стављају на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 30 дана. Истовремено са постављањем на сајт Факултета, један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) и Извештај комисије стављају се на увид јавности у библиотеци Факултета.
 11. Информацију да је извештај постављен на сајт Факултета, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 12. После истека увида јавности у трајању од 30 дана, Извештај о урађеној докторској дисертацији се усваја на ННВ-у. Одлука са ННВ-а, један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) и информација да је извештај био на увиду јавности и да је скинут са сајта, достављају се Стручној служби Универзитета која, након завршетка процедуре, овај примерак докторске дисертације доставља Универзитетској библиотеци за репозиторијум докторских дисертација.
 13. Одлука ННВ-а разматра се прво на седници Комисије за претходна питања.
 14. Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу доноси одлуку о давању сагласности на одлуку ННВ-а о усвајању извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Одбрана се мора обавити у року од 60 дана од дана добијања одлуке Универзитета.
 15. После добијања сагласности Већа за природно-математичке науке, кандидат предаје захтев за одобравање одбране са свим наведеним подацима (тема, датум, време и место одбране) Декану Факултета (најмање 6 дана пре одбране), који одобрава одбрану, о чему кандидат добија одлуку.
 16. Факултет је дужан да обавести Универзитет о датуму одбране најмање 5 дана раније, као и да о томе обавести јавност истицањем обавештења на сајту Факултета. Такође, продекан за наставу је дужан да обавести Универзитет највише пет дана после одбране да је докторска дисертација одбрањена.