ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ВАЖНА ДОКУМЕНТА (ПРАВИЛНИЦИ) СА КОЈИМА ДОКТОРАНД (СТУДЕНТ, КАНДИДАТ) И ЊЕГОВ МЕНТОР ТРЕБА ДА БУДУ УПОЗНАТИ:

У наставку су детаљно објашњене процедуре:

 1. Пријаве теме докторске дисертације и формирање Комисије за писање извештаја о научној заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и ментора за израду докторске дисертације и
 2. Рада на изради докторске дисертације и формирање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.

Докторанд треба да води рачуна о редоследу поступака и трајању процедуре. Будући да процедуре пријаве, као и израде дисертације, дуго трају, сваки кандидат би требало да узме у обзир да је за административну процедуру потребно више месеци, до годину дана.

Корисне информације о терминима заседања раличитих стручних тела на Факултету и Универзитету:

 • Седнице Наставно-научног већа (ННВ) Факултета се одржавају два пута месечно (по правилу, друга и четврта среда у месецу).
 • Седнице Већа катедри одговарајућег института су два пута месечно (између седница ННВ-а). Сав материјал који треба да буде на седници ННВ-а, прво мора да прође кроз одговарајуће веће катедре института, а претходно се МОРА предати Руководиоцу докторских академских студија најкасније 3 (три дана) пре датума одржавања седнице већа катедре (члан 23. став 2. Правилника о докторским студијама Факултета).
 • Седнице Комисије за претходна питања (КПП) Универзитета су другог уторка у месецу.
 • Седнице Већа за природно-математичке науке Универзитета су треће среде у месецу.

ВАЖНО: Чест је случај да је седница ННВ-а Факултета између седнице КПП и седнице Већа за природно-математичке науке. У том случају, материјал са седнице ННВ-а Факултета стиже на дневни ред Већа за природно-математичке науке тек следећег месеца, јер мора прво да прође кроз седницу КПП-а.

НАУЧНА ЗАСНОВАНОСТ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ – ПРИЈАВА (предвиђени кораци за ову процедуру коју је прописао Универзитет)

 1. Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације када положи све испите предвиђене студијским програмом. Услови за пријаву теме докторске дисертације су предвиђени чланом 5. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета. Поред тога, за сваки Институт су предвиђени додатни услови Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Факултета.
 2. Студент подноси пријаву теме докторске дисертације Наставно-научном већу Факултета (у даљем тексту ННВ), с`тим што сав материјал прво предаје Руководиоцу одговарајућег студијског програма докторских академских студија. Пријава мора да садржи све елементе дате у члану 6. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. СТУДЕНТ НЕ ПРЕДЛАЖЕ ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА.
 3. После усвајања предлога теме и ментора, ПРЕДЛОЖЕНИ МЕНТОР на истој седници већа катедре ДАЈЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ за оцену научне заснованости и испуњености услова кандидата за израду докторске дисетрације (Члан 1. Измена и допуна Правилника Факултета).
 4. Руководилац своје мишљење о добијеном материјалу доставља надлежном већу катедре института, а веће катедре своје мишљење доставља ННВ-у. Студент код Руководиоца библиотеке Факултета узима одговарајући УДК (Универзална децимална класификација), и бројчано и текстуално. ННВ-е Факултета разматра пријаву теме и утврђује предлог Већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу за именовање председника и чланова Комисије за писање извештаја о о цени научне заснованости теме и испуњености услова кандидата и предложеног ментора за израду докторске дисертације. Комисија има непаран број чланова (најмање 3, највише 5, од којих је један председник – члан 9. став 3. Правилника Универзитета). Према члану 9. став 4. истог Правилника, комисију чине наставници и истраживачи из одговарајуће уже научне области теме докторске дисертације, од којих најмање један није у радном односу на Универзитету у Крагујевцу. Због тога је пожељно да уколико је комисија трочлана, најмање два члана комисије буду из уже научне области теме докторске дисертације, а ако је петочлана, да најмање три члана буду из уже научне области. Преостали чланови могу бити из сродних ужих научних области. Када је тема докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта, мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера састав Комисије мора бити такав да предложени председник и чланови Комисије буду наставници универзитета или истраживачи из одговарајућих научних, односно уметничких области које одражавају природу теме. Уколико је тема мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера, препорука је да комисија буде петочлана и да најмање два члана буду из уже научне области основне теме докторске дисертације.
 5. Ако неко од чланова Комисије није из уже научне области дисертације, ОБАВЕЗНО се доставља кратко образложење за њих.
 6. Предлог чланова и председника Комисије треба да садржи списак репрезентативних референци за предложеног председника и сваког појединачно предложеног члана. Референце се наводе попуњавањем Обрасца 2. За све референце треба навести исправне ISSN и, уколико их рад има, и DOI бројеве радова и не смеју да буду старије од 10 година. Састав Комисије прво разматра Комисија за претходна питања Универзитета (КПП), а Комисију дефинитивно именује Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. Одлука о избору Комисије се објављује на сајту Универзитета (где су седнице Већа за природно-математичке науке, )http://www.kg.ac.rs/sednice_sv.php, а кроз неколико дана (3-5) стиже и штампана одлука на Факултет.
 7. Предложени ментор може бити са нашег, али и са другог универзитета. Услови за ментора су дати у Правилнику о избору ментора. Обавезно је да буде из уже научне области из које је дисертација и да буде на листи ментора акредитованог студијског програма (члан 14. став 1. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта). Изузетно, када је тема докторске дисертације мултидисциплинарног, односно интердисциплинарног карактера, за ментора се могу одредити равноправни ментори, односно коментори (члан 14. став 8. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације).
 8. Комисија подноси извештај у року од 30 дана од дана пријема одлуке о формирању и пријема одговарајуће документације (председник Комисије за писање извештаја о томе обавештава Продекана за наставу), о чему Факултет доставља потврду Већу Универзитета. Комисија је дужна да у извештају о оцени научне заснованости теме посебно анализира оно што је предвиђено чланом 11. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. У извештају Комисија предлаже (не бира) и ментора, водећи рачуна о предлогу кандидата (због тога је потребно да у Извештају пише да комисија „предлаже“ ментора, никако „бира“).
 9. Водити рачуна да се приликом писања извештаја и навођења библиографије кандидата тачно наведу ISSN и DOI бројеви радова (на то се обраћа највише пажње када материјал стигне код Комисије за претходна питања).
 10. Извештај (најмање 3 примерка) се прво подноси руководиоцу одговарајућег студијског програма ДАС, који своје мишљење доставља већу катедре одговарајућег института, које разматра и усваја Извештај и прослеђује га за следећу седницу ННВ-а, заједно са мишљењем руководиоца студијског програма ДАС. После усвајања извештаја на седници ННВ-а, службе Факултета га шаљу електронски као PDF, заједно са попуњеним Захтевом за давање сагласности на извештај комисије о научној заснованости теме докторске дисертације (Захтев 1) Стручној служби Универзитета у Крагујевцу, која те документе прослеђује члану Комисије за претходна питања на проверу.
 11. Захтев 1 кандидат/докторанд електронски доставља Продекану за наставу пре седнице ННВ-а на којој се усваја извештај о научној подобности теме. На Захтеву 1 НЕ СМЕ да буде датум пре датума одржавања седнице ННВ-а.
 12. Извештај Комисије, Одлуку ННВ-а и Захтев 1, као и информацију да је извештај постављен на сајт Факултета, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 13. Члан Комисије за претходна питања (КПП) прегледа пристигли Извештај и Захтев 1 и обично после 3-5 дана електронским путем подноси извештај Универзитету и Продекану за наставу Факултета о томе да ли су документа правилно написана или не. Уколико има неких пропуста, члан КПП наводи шта треба да се поправи и та информација се прослеђује и Продекану за наставу који о томе обавештава кандидата и његовог ментора. Када кандидат/ментор коригују документа, онда их поново предају Служби за опште послове Факултета на завођење (на Извештају треба да стоји да је и Веће катедре одговарајућег института сагласно. Та сагласност се не ставља на Захтев 1). Исправљене документе Продекан за наставу скенира и прослеђује Стручној служби Универзитета и КПП-у на поновну проверу.
 14. Када члан КПП-а проследи информацију да су документа у реду, онда је потребно да се чека и писана сагласност са Универзитета коју потписују Проректор за наставу и студентска питања и Проректор за научноистраживачки рад. Писана сагласност обично стиже 3-5 дана после информације члана КПП-а.
 15. После добијања писане сагласности Универзитета, Извештај се ставља на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 15 дана. О почетку увида јавности Факултет (не докторанд) је дужан да писмом обавести Универзитет, најкасније у року од 3 дана.
 16. Након истека увида јавности (о чему Факултет дописом обавештава Универзитет у року од 3 дана), Извештај се усваја на првој наредној седници ННВ-а, као и предлог ментора. Продекан за наставу доставља Универзитету информацију о истеку периода увида јавности.
 17. Факултет шаље Универзитету одлуку ННВ-а о прихватању Извештаја, а та одлука се, уз раније предат Извештај и попуњени образац Захтева 1, прво разматра на седници Комисије за претходна питања, а затим на Већу за природно-математичке науке. Усвајањем на Већу за природно-математичке науке, кандидату је прихваћена тема и одобрен рад на докторској дисертацији и до одбране има 3 године и одређен му је ментор, са могућношћу продужења највише за још две године, на захтев кандидата уз образложење које упућује надлежном већу катедре, по потреби.

II – ОЦЕНА И ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ – РАД НА ИЗРАДИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (предвиђени кораци за ову процедуру коју је прописао Универзитет)

 1. Студент доставља радну верзију урађене докторске дисертације ментору, уз доказ да има најмање 1 рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе у којем је он први аутор (члан 20. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта). Поред тога, докторанд МОРА да испуњава и услове предвиђене Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Факултета и Изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Факултета из 2020. и 2022. године.
 2. Ментор подноси извештај о прихватању докторске дисертације и предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (члан 21. став 1. Правилника Универзитета), и прилаже пдф верзију докторске дисертације електронским путем Руководиоцу студијског програма ДАС. Руководилац ДАС своје мишљење и материјал који је добио од ментора доставља одговарајућем већу катедре. МЕНТОР НЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ОВЕ КОМИСИЈЕ (члан 21. став 6. Правилника Универзитета).
 3. Веће катедре доставља ННВ-у извештај ментора о урађеној дисертацији, предлог чланова Комисије са репрезентативним референцама и мишљење руководиоца студијског програма ДАС.
 4. Комисија има непаран број чланова (најмање 3, највише 5), који морају бити из редова наставника или истраживача (при чему најмање један није у радном односу на Универзитету у Крагујевцу – члан 21. став 8. Правилника Универзитета). Због тога је потребно да уколико је комисија трочлана, најмање два члана комисије буду из уже научне области теме докторске дисертације, а ако је петочлана, да најмање три члана буду из уже научне области. Преостали чланови могу бити из сродних ужих научних области. Уколико је тема мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера, препорука је да комисија буде петочлана и да најмање два члана буду из уже научне области основне теме докторске дисертације.
 5. Ако неко од чланова Комисије није из уже научне области дисертације, ОБАВЕЗНО се доставља кратко образложење за њих.
 6. Предлог чланова Комисије треба да садржи списак од по три репрезентативне референце за сваког члана комисије које не смеју да буду старије од 10 година. . За све референце треба навести исправне ISSN и DOI бројеве радова. Референце се достављају попуњавањем Обрасца 3.
 7. Састав Комисије прво разматра Комисија за претходна питања Универзитета (КПП), а Комисију дефинитивно именује Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу (ВПМН). Одлука ВПМН о избору Комисије кроз неколико дана (3-5) стиже и у штампаном облику на Факултет.
 8. Када су чланови Комисије прегледали текст дисертације, а кандидат унео све сугестије и примедбе, докторанд или ментор предаје у Архиви Факултета допис Декану са молбом да се дисертација проследи на Универзитет на поступак детекције плагијаризма. Истовремено са дописом се предају две тврдо укоричене дисертације и два ЦД-а на којима је текст дисертације истоветан ономе у штампаној верзији. Текст дисертације МОРА БИТИ ТЕХНИЧКИ ПРИПРЕМЉЕН у складу са Прилогом 1 Правилника Универзитета (који се налази на крају поменутог Правилника). Поред тога, кандидат предаје и попуњену Изјаву о коришћењу докторске дисертације за потребе Библиотеке Факултета (ова изјава НИЈЕ саставни део дисертације, не коричи се).
 9. Укоричена докторска дисертација, као и електронска верзија на ЦД-у, мора да садржи попуњене и потписане Образац 1, Образац 2 и Образац 3 (НЕ и Образац 1а) за репозиторијум докторских дисертација.
 10. Декан прослеђује један примерак дисертације и одговарајући ЦД Универзитету са дописом да се спроведе поступак детекције на плагијаризам. Процедура је детаљно описана у Правилнику о поступку провере на плагијаризам на Универзитету.
 11. Члан КПП-а спроводи поступак детекције плагијаризма у року од 5 (пет) дана и доставља извештај стручној служби Универзитета. Стручна служба Универзитета доставља извештај Факултету (од тренутка када члан КПП-а поднесе извештај, до његовог стизања на Факултет обично прође 3-5 дана, јер допис са Универзитета потписују Проректор за наставу и студентска питања и Проректор за научноистраживачки рад).
 12. Декан доставља докторанду (студенту) и ментору пристигли извештај са Универзитета.
 13. Ментор је у обавези да у року од 15 дана од пријема извештаја о провери оригиналности дисертације, достави оцену извештаја о провери докторске дисертације (поштујући Члан 7. Правилника о поступку провере на плагијаризам на Универзитету у Крагујевцу) Декану Факултета (у папирном облику, најмање у три примерка, са својим потписом и датумом).
 14. Продекан за наставу доставља Комисији за оцену и одбрану докторске дисертације позитивну оцену ментора и потпуни извештај о провери оригиналности докторске дисертације.
 15. Комисија је дужна да напише извештај у року од 60 дана од дана пријема позитивне оцене ментора и да га преда прво руководиоцу докторских студија, који га прослеђује надлежном већу катедре са својим мишљењем, па се онда упућује на седницу ННВ-а. Истовремено се уз сваки извештај доставља и позитивна оцена ментора, као и мишљење руководиоца студијског програма ДАС.
 16. Кандидати, којима је одлуком Наставно-научног већа одобрен продужетак рока за одбрану докторске дисертације, обавезно у електронској форми достављају ту одлуку управнику одговарајућег већа катедре и Продекану за наставу.
 17. Комисија је дужна да у извештају посебно анализира све оно што је предвиђено чланом 21. став 16. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта Универзитета. Водити рачуна да се приликом писања извештаја и навођења библиографије кандидата тачно наведу ISSN и DOI бројеви радова (на то се обраћа највише пажње када материјал стигне код Комисије за претходна питања).
 18. Након седнице Наставно-научног већа, Извештај Комисије, мишљење руководиоца студијског програма ДАС, попуњен Захтев за давање сагласности на извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације (Захтев 2), потпуни извештај о провери оригиналности докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта и оцена ментора о извештају о провери оригиналности докторске дисертације, се шаљу Стручној служби Универзитета на проверу.
 19. Захтев 2 кандидат/студент електронски доставља Продекану за наставу пре седнице ННВ-а на којој се усваја извештај о оцени дисертације. На Захтеву 2 НЕ СМЕ да буде датум пре датума одржавања седнице ННВ-а.
 20. Члан КПП-а поднеси извештај, док Проректор за научноистраживачки рад после добијања тог извештаја у року од 5 дана подноси писани извештај који се доставља Факултету.
 21. После добијања позитивне оцене са Универзитета, Извештај Комисије за оцену и одбрану и текст докторске дисертације се стављају на увид јавности (на сајту Факултета) у трајању од 30 дана на основу одлуке Декана која се доставља техничко-информатичкој служби. Истовремено са постављањем на сајт Факултета, један примерак докторске дисертације (и CD са нарезаним PDF форматом докторске дисертације) и Извештај комисије стављају се на увид јавности у Библиотеци Факултета.
 22. Информацију да је извештај постављен на сајт Факултета, служба Факултета доставља Стручној служби Универзитета у Крагујевцу.
 23. После истека увида јавности у трајању од 30 дана, Извештај о урађеној докторској дисертацији се усваја на ННВ-у. Одлука са ННВ-а и информација да је извештај био на увиду јавности и да је скинут са сајта, достављају се Стручној служби Универзитета.
 24. Одлука ННВ-а разматра се прво на седници Комисије за претходна питања.
 25. Веће за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу доноси одлуку о давању сагласности на одлуку ННВ-а о усвајању извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. Одбрана се мора обавити у року од 60 дана од дана добијања одлуке Универзитета (члан. 27. став. 1. Правилника о изради и одбрани докторске дисертације).
 26. После добијања сагласности Већа за природно-математичке науке, кандидат предаје захтев за одобравање одбране са свим наведеним подацима (тема, датум, време и место одбране) Декану Факултета (најмање пет дана пре одбране), који одобрава одбрану, о чему кандидат добија одлуку.
 27. Факултет је дужан да обавести Универзитет о датуму одбране најмање 5 дана раније, као и да о томе обавести јавност истицањем обавештења на сајту Факултета (члан. 27. став. 2. Правилника о изради и одбрани докторске дисертације). Такође, Продекан за наставу је дужан да обавести Универзитет највише пет дана после одбране да је докторска дисертација одбрањена.