Косанић др Маријана

Косанић др Маријана Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ГРУПА - Алгологија и микологија
Кабинет:   Дипломирала: 2005. године
Email: mkosanic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Систематика алги и гљива
 • Увод у научно-истраживачки рад
 • Примењена микологија
 • Екологија гљива
 • Биолошки активне супстанце
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Kosanić M, Ranković B and Stanojković T. Biological activities of two macroalgae from Adriatic coast of Montenegro. Saudi journal of biological sciences, 2015, 22 (4), 390-397.
 2. Kosanić M, Ranković B, Stanojković T. Biological potential of marine macroalgae of the genus Cystoseira. Acta Biologica Hungarica, 2015, 66 (4): 374-84.
 3. Kosanić M, Ranković B, Stanojković T, Rančić A, Manojlović N. Cladonia lichens and their major metabolites as possible natural antioxidant, antimicrobial and anticancer agents. Lwt-Food Science and Technology, 2014, 59 (1): 518-525
 4. Kosanić M, Manojlović N, Janković S, Stanojković T and Ranković B. Evernia prunastri and Pseudoevernia furfuraceae lichens and their major metabolites as antioxidant, antimicrobial and anticancer agents. Food and Chemical Toxicology, 2013, 53: 112-118
 5. Kosanić M, Ranković B and Stanojković T. Antioxidant, antimicrobial, and anticancer activities of three Parmelia species. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012, 92 (9): 1909-1916
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Таксономска, биохемијска и молекуларна истраживања гљива и биолошки активних супстанцу, ев.бр. 143041Б
 • Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида, ев. бр. 173032
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Проучавање систематике и морфолошко-анатомских карактеристика алги, гљива и лишајева и приказ њихове биолошке разноврсности на територији Србије. Поред класичних истраживања која представљају допринос проширењу знања о њиховом диверзитету у Србији, бави се проучавањем секундарних метаболита алги, гљива и лишајева и испитивањем њихових различитих биолошких активности.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English