Косанић др Маријана

Косанић др Маријана Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Алгологија и микологија
Кабинет:   Дипломирала: 2005. године
Email: marijana.kosanic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Систематика алги и гљива
 • Микологија
 • Макромицете
 • Примењена микологија
 • Екологија гљива
 • Биолошки активне супстанце
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Kosanić M, Ranković B, Stanojković T, Rančić A, Manojlović N. Cladonia lichens and their major metabolites as possible natural antioxidant, antimicrobial and anticancer agents. Lwt-Food Science and Technology, 2014, 59 (1): 518-525.
 2. Kosanić M, Ranković B and Stanojković T. Biological activities of two macroalgae from Adriatic coast of Montenegro. Saudi journal of biological sciences, 2015, (22), 390-397.
 3. Kosanić M, Ranković B, Rančić A, Stanojković T Evaluation of metal concentration and antioxidant, antimicrobial, and anticancer potentials of two edible mushrooms Lactarius deliciosus and Macrolepiota procera. Journal of Food and Drug Analysis, 2016, (24), 477-484.
 4. Kosanić M, Petrović N, Milošević-Djordjević О, Grujičić D, Tubić J, Marković A, Stanojković T. The Health Promoting Effects of the Fruiting Bodies Extract of the Peppery Milk Cap Mushroom Lactarius piperatus (Agaricomycetes) from Serbia International Journal of Medicinal Mushrooms, 2020, (22), 347-357.
 5. Kosanić M, Šeklić D, Jovanović M, Petrović N, Marković S Hygrophorus eburneus, edible mushroom, a promising natural bioactive agent. EXCLI Journal, 2020, (19), 442-457.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Таксономска, биохемијска и молекуларна истраживања гљива и биолошки активних супстанцу, ев.бр. 143041Б
 • Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида, ев. бр. 173032
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Проучавање систематике и морфолошко-анатомских карактеристика алги, гљива и лишајева и приказ њихове биолошке разноврсности на територији Србије. Поред класичних истраживања која представљају допринос проширењу знања о њиховом диверзитету у Србији, бави се проучавањем секундарних метаболита алги, гљива и лишајева и испитивањем њихових различитих биолошких активности.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English