Образовање

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Природно-математички факултет организује 18 студијских програма свих нивоа. Сви студијски програми су у пољу природно-математичких наука, што је у складу са Законом и листом области коју је утврдио Национални савет за високо образовање Републике Србије. Предлоге студијских програма дају институти Факултета, уз активно учешће студената. Студијски програми се прво усвајају на Наставно-научном већу Факултета, а затим се анализирају и на Комисији за контролу квалитета Универзитета у Крагујевцу и Стручном већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. Након овакве процедуре, студијске програме усваја Сенат Универзитета у Крагујевцу, а затим следи поступак акредитације.

Сваки студијски програм има следеће елементе:

 • назив и циљеви студијског програма;
 • врста студија и исход процеса учења;
 • стручни, академски, односно научни назив;
 • услове за упис на студијски програм;
 • листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем;
 • начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија;
 • бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ);
 • бодовну вредност завршног рада на основним, специјалистичким и дипломским академским студијама, односно докторске дисертације, исказана у ЕСПБ бодовима;
 • предуслове за упис појединих предмета или групе предмета;
 • начин избора предмета из других студијских програма;
 • услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија и другe елементе од значаја за извођење студијског програма.

Факултет организује следеће студијске програме:

Основне академске студије - ОАС (240ЕСПБ) – шест студијских програма:

 • ОАС Математике (модули: Дипломирани математичар – теоријска математика и Дипломирани математичар – професор математике);
 • ОАС Информатике (модули: Рачунарске науке, Софтверско инжењерство и Информационо-комуникационе технологије);
 • ОАС Физике (модули: Дипломирани физичар – за општу физику, Дипломирани физичар – наставник физике и информатике, Дипломирани физичар – информационе технологије и електроника и Дипломирани физичар – медицинска физика);
 • ОАС Хемије (модули: Дипломирани хемичар–за истраживање и развој, Дипломирани хемичар–наставник хемије, Дипломирани хемичар–за заштиту животне средине;
 • ОАС Биологије (Дипломирани биолог);
 • ОАС Екологије (Дипломирани еколог).

Мастер академске студије МАС (60ЕСПБ)– седам студијских програма:

 • МАС Математике (модули: Професор математике и Теоријска математика);
 • МАС Информатике;
 • МАС Физике (модули: Мастер физичар – општа физика, Мастер физичар – професор физике, Мастер физичар – професор физике и информатике, Мастер физичар – информационе технологије и електроника и Мастер физичар – медицинска физика);
 • МАС Хемије(модули: хемичар – истраживање и развој, Мастер хемичар – професор хемије, Мастер хемичар – заштита животне средине и Мастер хемичар – хемоинформатика и моделирање);
 • МАС Биологије;
  • Мастер биолог - општа биологија
  • Мастер биолог - професор биологије
 • МАС Биологије – молекуларна биологија;
 • МАС Екологије.
  • Мастер еколог - општа екологија
  • Мастер еколог - примењена екологија

Докторске академске студије (180 ЕСПБ) – шест студијских програма:

 • Докторске академске студије Математике (Доктор наука –математичке науке);
 • Докторске академске студије Рачунарских наука (Доктор наука–рачунарске науке);
 • Докторска школа математике (Доктор наука - математичке науке)
 • Докторске академске студије Физике (Доктор наука – физичке науке);
 • Докторске академске студије Хемије (Доктор наука – хемијске науке);
 • Докторске академске студије Биологије (Доктор наука – биолошке науке).

Исходи образовања у оквиру акредитованих студијских програма заснивају се на исходима учења. Факултет је обезбедио да исходи учења буду базирани на дескрипторима квалификација за сва три нивоа образовања у научним областима биологије, екологије, физике, хемије, математике и информатике и на одговарајућем европском нивоу квалификација.

Један од основних задатака сваког студијског програма на Факултету је подстицање студената на стваралачки и логички начин размишљања и истраживања, као и примена стечених вештина и знања у пракси. Кроз групу педагошко-дидактичких предмета студенти се у потпуности оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.