Образовање

       Природно-математички факултет организује 18 студијских програма свих нивоа. Сви студијски програми су у пољу природно-математичких наука, што је у складу са Законом и листом области коју је утврдио Национални савет за високо образовање Републике Србије
      Предлоге студијских програма дају институти Факултета, уз активно учешће студената. Студијски програми се прво усвајају на Наставно-научном већу Факултета, а затим се анализирају и на Комисији за контролу квалитета Универзитета у Крагујевцу и Стручном већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. Након овакве процедуре, студијске програме усваја Сенат Универзитета у Крагујевцу, а затим следи поступак акредитације.

     Сваки студијски програм има следеће елементе:

 • назив и циљеви студијског програма;
 • врста студија и исход процеса учења;
 • стручни, академски, односно научни назив;
 • услове за упис на студијски програм;
 • листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним садржајем;
 • начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија;
 • бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ);
 • бодовну вредност завршног рада на основним, специјалистичким и дипломским академским студијама,       односно докторске дисертације, исказана у ЕСПБ бодовима;
 • предуслове за упис појединих предмета или групе предмета;
 • начин избора предмета из других студијских програма;
 • услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија и другe елементе од значаја за извођење студијског програма.

      Факултет организује следеће студијске програме:
      Основне академскестудије - ОАС (240ЕСПБ) –шест студијских програма:

 • ОАС математике (модули: Дипломирани математичар – теоријска математика и Дипломирани математичар – професор математике);
 • ОАС информатике (модули: Дипломирани информатичар и Дипломирани информатичар–професор информатике);
 • ОАС физике (модули: Дипломирани физичар–за општу физику и Дипломирани физичар – наставник физике и информатике);
 • ОАС хемије (модули: Дипломирани хемичар–за истраживање и развој, Дипломирани хемичар–наставник хемије, Дипломирани хемичар–за заштиту животне средине;
 • ОАС биологије (Дипломирани биолог);
 • ОАС екологије (Дипломирани еколог).

      Мастер академске студије МАС (60ЕСПБ)– седам студијских програма:

 • МАС математике (модули: Професор математике и Теоријска математика);
 • МАС информатике;
 • МАС физике (модули: Мастер физичар – за општу физику, Мастер физичар–професор физике, Мастер физичар– професор физике и информатике);
 • МАС хемије(модули: Мастер хемичар–за истраживање и развој, Мастер хемичар–професор хемије, Мастер хемичар–за заштиту животне средине);
 • МАС биологије;
 • МАС биологије – молекуларна биологија;
 • МАС екологије.

      Докторске академске студије (180 ЕСПБ)– пет студијских програма:

 • Докторске академске студије математике (Доктор наука –математичке науке);
 • Докторске академске студијера чунарских наука (Доктор наука–рачунарске науке);
 • Докторске академске студије физике (Доктор наука – физичке науке);
 • Докторске академске студије хемије (Доктор наука – хемијске науке);
 • Докторске академске студије биологије (Доктор наука – биолошке науке).

      Исходи образовања у оквиру акредитованих студијских програма заснивају се на исходима учења. Факултет је обезбедио да исходи учења буду базирани на дескрипторима квалификација за сва три нивоа образовања у научним областима биологије, екологије, физике, хемије, математике и информатике и на одговарајућем европском нивоу квалификација.
      Један од основних задатака сваког студијског програма на Факултету је подстицање студената на стваралачки и логички начин размишљања и истраживања, као и примена стечених вештина и знања у пракси. Кроз групу педагошко-дидактичких предмета студенти се у потпуности оспособљавају за рад у основним и средњим школама, како за редовне програме, тако и за програме додатне наставе.