Одбрањене докторске тезе у 2016.години


Вишња Симић одбранила је докторску дисертацију 15.01.2016. године
Ментор: др Бобан Стојановић Институт за математику и Информатику  
ЕЛАСТИЧНО РЕЗЕРВИСАЊЕ ДИСТРИБУИРАНИХ РАЧУНАРСКИХ РЕСУРСА У ПРОЦЕСИМА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА ГЕНЕТСКИМ АЛГОРИТМИМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Татјана Стојановић одбранила је докторску дисертацију 22.01.2016. године
Ментор: Зоран Огњановић Институт за математику и Информатику Вештачка интелигенција
„РАЗВОЈ И АНАЛИЗА МЕТАХЕУРИСТИЧКИХ МЕТОДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉИВОСТИ ФОРМУЛА У ВЕРОВАТНОСНИМ ЛОГИКАМА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Стајић одбранила је докторску дисертацију 10.03.2016. године
Ментор: Проф. др Драгослав Никезић Институт за Физику Радијациона физика
ПРОУЧАВАЊЕ ЕМАНАЦИЈЕ, ЕКСХАЛАЦИЈЕ И МЕРНИХ ТЕХНИКА РАДОНА
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Томовић одбранила је докторску дисертацију 17.03.2016. године
Ментор: Проф. др Владица Симић Институт за Биологију и Екологију Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија. Природа. Изучавање и чување природе. Заштита природе и живог света
ЕКОЛОГИЈА, БИОДИВЕРЗИТЕТ И КОНЗЕРВАЦИЈА СЛАТКОВОДНИХ ШКОЉКИ ФАМИЛИЈЕ UNIONIDAE У СРБИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Ана Капларевић-Малишић одбранила је докторску дисертацију 25.03.2016. године
Ментор: др Милош Ивановић Институт за Математику и Информатику Рачунарске комуникације
РАЗВОЈ И АНАЛИЗА МЕТОДА ПАРАЛЕЛИЗАЦИЈЕ ВИШЕСКАЛНИХ МОДЕЛА МИШИЋА
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Ђорђе Петровић одбранио је докторску дисертацију 27.04.2016. године
Ментор: проф. др Предраг Ђурђевић Институт за Хемију Аналитичка хемија
БИОСПЕЦИЈАЦИЈА ИТРИЈУМ(III)-ЈОНА И ЊЕГОВИХ РАДИОФАРМАЦЕУТИКА
Извештај комисије Докторска дисертација

Милован Миливојевић одбранио је докторску дисертацију 17.05.2016. године
Ментор: др Бобан Стојановић Институт за Математику и Информатику Програмирање
МЕТОДЕ РАЗВОЈА И АДАПТАЦИЈЕ РЕГРЕСИОНИХ МОДЕЛА БАЗИРАНЕ НА ГЕНЕТСКИМ АЛГОРИТМИМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Владан Костић одбранио је магистарскз тезу 12.07.2016. године
Ментор: Проф. др Зорица Бугарчић Институт за хемију Хемија - Неорганска хемија
СЕЛЕКТИВНА ОКСИДАЦИЈА БЕНЗИЛНИХ АЛКОХОЛА ДО КАРБОНИЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА СА Cu(III) KОМПЛЕКСОМ
Извештај комисије Магистарска теза

Иван Петровић одбранио је докторску дисертацију 12.09.2016. године
Ментор: проф. др Валериј Бочварски Институт за Физику Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика
ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У ФИЗИЦИ: МЕТОДОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

Немања Станковић одбранио је докторску дисертацију 24.09.2016. године
Ментор: проф. др Татјана Михајилов-Крстев Институт за биологију и екологију Биологија/Микробиологија
IN VITRO КОНТРОЛА ПАТОГЕНИХ БАКТЕРИЈА ПОРЕКЛОМ ИЗ ХУМАНОГ МАТЕРИЈАЛА ДЕЛОВАЊЕМ ЕТАРСКИХ УЉА И ЕКСТРАКАТА ОДАБРАНИХ БИЉНИХ ВРСТА
Извештај комисије Докторска дисертација

Марјан Матејић одбранио је докторску дисертацију 24.09.2016. године
Ментор: др Градимир В. Миловановић, редовни члан САНУ Институт за математику и информатику Математика - Нумеричка анализа
РАЗВОЈ РАЦИОНАЛНИХ АЛГОРИТАМА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ ОРТОГОНАЛНИХ ПОЛИНОМА ЈЕДНЕ ПРОМЕНЉИВЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Средојевић Братислав одбранио је докторску дисертацију 24.09.2016. године
Ментор: Бојовић др Дејан Институт за математику и информатику Математика
„НУМЕРИЧКА АПРОКСИМАЦИЈА ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ ПАРАБОЛИЧКИХ ПРОБЛЕМА СА ДЕЛТА ФУНКЦИЈОМ”
Извештај комисије Докторска дисертација

мр Зоран Максимовић одбранио је докторску дисертацију 26.09.2016. године
Ментор: Проф. др Љиљана Павловић Институт за математику и информатику Математика
НЕКИ ОПТИМИЗАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ УОПШТЕЊА БИСЕКЦИЈЕ ГРАФОВА И ПОВЕЗАНОСТИ ПОДГРАФОВА
Извештај комисије Докторска дисертација

Александар Шебековић одбранио је докторску дисертацију 26.09.2016. године
Ментор: Проф. др Мирослава Петровић-Торгашев Институт за математику и информатику Математика
УНУТРАШЊЕ И СПОЉАШЊЕ СИМЕТРИЈЕ У РИМАНОВОЈ ГЕОМЕТРИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Тубић Бојана одбранила је докторску дисертацију 23.12.2016. године
Ментор: Пауновић др Момир Институт за биологију и екологију Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија (574). Природа. Изучавање и чување природе. Заштита природе и живог света (502/504)
ТЕСТИРАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА УЗОРКОВАЊА МАКРОБЕСКИЧМЕЊАКА У ВОДЕНИМ ЕКОСИСТЕМИМА И МОГУЋНОСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Мушкиња Јована одбранила је докторску дисертацију 23.12.2016. године
Ментор: Ратковић др Зоран Институт за хемију Хемија - Органска хемија
ВАНИЛИН КАО ПРЕКУРСОР У СИНТЕЗИ НЕКИХ БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА
Извештај комисије Докторска дисертација

Степановић Светлана одбранила је докторску дисертацију 27.12.2016. године
Ментор: Тошевски др Ивo Институт за биологију и екологију Ентомологија
ЕКОЛОШКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ГЕНЕТИЧКА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ВРСТА РОДА Ceutorhynchus (Curculionidae) ПРЕМА БИЉКАМА ХРАНИТЕЉКАМА ФАМИЛИЈЕ Brassicaceae
Извештај комисије Докторска дисертација

Косовић Милица одбранила је докторску дисертацију 27.12.2016. године
Ментор: Петровић др Биљана Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА КОМПЛЕКСА НЕКИХ ЈОНА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација