Одбрањене докторске дисертације у 2018. години

кандидат: мр Душан Ђукић одбранио је докторску дисертацију 19. 4. 2018. године
ментор: Проф. др Миодраг М. Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцена грешке Гаус-Кронродових квадратура"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Невена Станковић одбранила је докторску дисертацију 1. 6. 2018. године
ментор: др Милан Младеновић Институт за хемију Хемија - Биохемија
"Фармакологија и токсиколошки профил новосинтетисаних деривата хроман-2,4-диона у функцији антикоагулативне актиности in vivo"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Драгана Јаковљевић одбранила је докторску дисертацију 17. 7. 2018. године
ментор: Проф. др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака
"ИНТРАСПЕЦИЈСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПРИМАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ МЕТАБОЛИЗМА НУТРИТИВНО ДЕПРИВИРАНИХ КЛИЈАНАЦА ВРСТЕ Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Драгана Шеклић одбранила је докторску дисертацију 14. 9. 2018. године
ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
"МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ МИГРАЦИЈЕ ЋЕЛИЈА КАРЦИНОМА КОЛОНА У АНТИТУМОРСKОМ ДЕЛОВАЊУ НОВОСИНТЕТИСАНИХ ПЛАТИНА(IV) КОМПЛЕКСА И ПРИРОДНИХ БИОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Јелена Кошарић одбранила је докторску дисертацију 25. 9. 2018. године
ментор: др Снежана Д. Марковић Институт за биологију и екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
"ИСПИТИВАЊЕ МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА ДЕЈСТВА НЕКИХ ОРГАНОСЕЛЕНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА НА РЕДОКС СТАТУС ЋЕЛИЈА КАНЦЕРА КОЛОНА HCT-116 И ДОЈКЕ MDA-MB-231"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Зоран Јовановић одбранио је докторску дисертацију 25. 9. 2018. године
ментор: др Драгана Крстић
Институт за физику Радијациона физика
"ПРИМЕНА MCNP5/X СОФТВЕРА И ВОКСЕЛ ФАНТОМА ЗА РАЧУНАЊЕ ДОЗА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОРГАНИМА ЧОВЕЧЈЕГ ТЕЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Маја Нешић одбранила је докторску дисертацију 28. 9. 2018. године
ментор: др Маријана Петковић
Институту за нуклеарне науке „Винча“, Београд Хемија(54)-Неорганска хемија(546)
"ИСПИТИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА НАНОЧЕСТИЦА TiO2 КАО НОСАЧА ЗА ЦИЉАНУ И КОНТРОЛИСАНУ ДОСТАВУ ЛЕКОВА НА БАЗИ КОМПЛЕКСА ПРЕЛАЗНИХ МЕТАЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Едина Х. Авдовић одбранила је докторску дисертацију 27. 12. 2018. године
ментор: Проф. др Срећко Р. Трифуновић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ НЕКИХ ДЕРИВАТА КУМАРИНА И ОДГОВАРАЈУЋИХ Pd(II) КОМПЛЕКСА"
Извештај комисије Докторска дисертација