Одбрањене докторске дисертације у 2017. години


Арсенијевић Момир одбранио је докторску дисертацију 26. 1. 2017. године
Ментор: Дугић др Мирољуб Институт за физику Квантна физика
ДИНАМИКА КВАНТНИХ ПОДСИСТЕМА И КОРЕЛАЦИЈА У ДВОДЕЛНИМ КАНОНСКИМ СТРУКТУРАМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Ива Поповић одбранила је докторску дисертацију 7. 2. 2017. године
Ментор: др Маријана Петковић Институт за хемију Неорганска хемија
"ИСПИТИВАЊЕ ПРИМЕНЕ НЕОРГАНСКИХ СУПСТРАТА НА БАЗИ НАНОКРИСТАЛА TiO2 ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И КВАНТИФИКАЦИЈУ МАЛИХ МОЛЕКУЛА SALDI TOF МАСЕНОМ СПЕКТРОМЕТРИЈОМ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Александра Милошковић одбранила је докторску дисертацију 10. 2. 2017. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Биологија, Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија
ПРОСТОРНИ МОНИТОРИНГ ТЕШКИХ МЕТАЛА КОПНЕНИХ ВОДА СРБИЈЕ НА ОСНОВУ БИОАКУМУЛАЦИЈЕ У РИБАМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Емина М. Мркалић одбранила је докторску дисертацију 22. 2. 2017. године
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА И АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ДИАМИДА ОКСАЛНЕ И МАЛОНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Милош Матић одбранио је докторску дисертацију 17. 5. 2017. године
Проф. др Бранка Огњановић Институт за биологију и екологију Биологија / Физиологија животиња и молекуларна биологија
IN VITRO EФЕКТИ НЕУРОПЕПТИДА Y НА МИГРАТОРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ОКСИДАТИВНИ СТАТУС ЋЕЛИЈА ХУМАНОГ ХОРИОКАРЦИНОМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Светлана Ристић одбранила је докторску дисертаију 6. 6. 2017. године
Проф. др Бранислав Ранковић Институт за биологију и екологију Алгологија, микологија и лихенологија
„ЛИШАЈИ ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ТОПЛИЧКОГ РЕГИОНА И ЊИХОВ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Јована Секулић одбранила је докторску дисертацију 26. 6. 2017. године
Проф. др Мирјана Стојановић Петровић Институт за биологију и екологију Зоологија, кишне глисте, екотоксикологија, Србија
ФАУНИСТИЧКА И ЕКОТОКСИКОЛОШКА СТУДИЈА LUMBRICIDAE (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Марина Ћендић одбранила је докторску дисертацију 7. 7. 2017. године
Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
ХЕЛАТАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА EДTA-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР(II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

Милош Поповић одбранио је докторску дисертацију 17. 7. 2017. године
Проф. др Јелка Црнобрња-Исаиловић Институт за биологију и екологију Екологија
ПОПУЛАЦИОНА ЕКОЛОГИЈА МОЧВАРНОГ МРАВНИКА [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] У СРБИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Данијела Цветковић одбранила је докторску дисертацију 25. 9. 2017. године.
др Снежана Марковић Институт за биологију и екологију Биологија, Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, карцином дојке
УЛОГА МОЛЕКУЛАРНИХ МЕХАНИЗАМА НЕОАНГИОГЕНЕЗЕ КАО ТУМОР МАРКЕРА У ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈИ ТЕРАПИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА КАРЦИНОМОМ ДОЈКЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Иван Јаковљевић одбранио је докторску дисертацију 26. 9. 2017. године.
Проф. др Предраг Ђурђевић Институт за хемију Аналитичка хемија
ПРОУЧАВАЊЕ БИОСПЕЦИЈАЦИЈE НЕКИХ МИКРОЕЛЕМЕНАТА У ПРИСУСТВУ ФЛУОРОХИНОЛОНА
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Катанић oдбранила је докторску дисертацију 6. 10. 2017. године
др Владимир Михаиловић Институт за хемију Хемија – Биохемија
Фитохемијска и фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста рода Filipendula Mill. (Rosaceae)
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Божица Васиљевић oдбранила је докторску дисертацију 26. 12. 2017. године
ментор: Проф. др Снежана Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија
"Бентосне силикатне алге (Bacillariоphyta) у процени еколошког статуса река Велике Мораве и Саве"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Јелена Ђоровић oдбранила је докторску дисертацију 27. 12. 2017. године
ментор: др Зорица Д. Петровић Институт за хемију Хемија - Органска хемија
Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних једињења фенолног типа
Извештај комисије Докторска дисертација