Одбрањене докторске дисертације у 2017. години

2017.Милош Поповић одбранио је докторску дисертацију 17. 7. 2017. године
Проф. др Јелка Црнобрња-Исаиловић Институт за биологију и екологију Екологија
ПОПУЛАЦИОНА ЕКОЛОГИЈА МОЧВАРНОГ МРАВНИКА [Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)] У СРБИЈИ
Извештај комисије Докторска дисертација

Марина Ћендић одбранила је докторску дисертацију 7. 7. 2017. године
Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
ХЕЛАТАЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА EДTA-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР(II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Извештај комисије Докторска дисертација

Јована Секулић одбранила је докторску дисертацију 26. 6. 2017. године
Проф. др Мирјана Стојановић Петровић Институт за биологију и екологију Зоологија, кишне глисте, екотоксикологија, Србија
ФАУНИСТИЧКА И ЕКОТОКСИКОЛОШКА СТУДИЈА LUMBRICIDAE (ANNELIDA: OLIGOCHAETA) ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Светлана Ристић одбранила је докторску дисертаију 6. 6. 2017. године
Проф. др Бранислав Ранковић Институт за биологију и екологију Алгологија, микологија и лихенологија
„ЛИШАЈИ ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ТОПЛИЧКОГ РЕГИОНА И ЊИХОВ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Милош Матић одбранио је докторску дисертацију 17. 5. 2017. године
Проф. др Бранка Огњановић Институт за биологију и екологију Биологија / Физиологија животиња и молекуларна биологија
IN VITRO EФЕКТИ НЕУРОПЕПТИДА Y НА МИГРАТОРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ОКСИДАТИВНИ СТАТУС ЋЕЛИЈА ХУМАНОГ ХОРИОКАРЦИНОМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Емина М. Мркалић одбранила је докторску дисертацију 22. 2. 2017. године
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СИНТЕЗА И АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ДИАМИДА ОКСАЛНЕ И МАЛОНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Извештај комисије Докторска дисертација

Александра Милошковић одбранила је докторску дисертацију 10. 2. 2017. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Биологија, Општа екологија, Биоценологија, Хидробиологија, Биогеографија
ПРОСТОРНИ МОНИТОРИНГ ТЕШКИХ МЕТАЛА КОПНЕНИХ ВОДА СРБИЈЕ НА ОСНОВУ БИОАКУМУЛАЦИЈЕ У РИБАМА
Извештај комисије Докторска дисертација

Ива Поповић одбранила је докторску дисертацију 7. 2. 2017. године
Ментор: др Маријана Петковић Институт за хемију Неорганска хемија
"ИСПИТИВАЊЕ ПРИМЕНЕ НЕОРГАНСКИХ СУПСТРАТА НА БАЗИ НАНОКРИСТАЛА TiO2 ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И КВАНТИФИКАЦИЈУ МАЛИХ МОЛЕКУЛА SALDI TOF МАСЕНОМ СПЕКТРОМЕТРИЈОМ"
Извештај комисије Докторска дисертација

Арсенијевић Момир одбранио је докторску дисертацију 26. 1. 2017. године
Ментор: Дугић др Мирољуб Институт за физику Квантна физика
ДИНАМИКА КВАНТНИХ ПОДСИСТЕМА И КОРЕЛАЦИЈА У ДВОДЕЛНИМ КАНОНСКИМ СТРУКТУРАМА
Извештај комисије Докторска дисертација