Одбрањене докторске дисертације у 2020. години


кандидат: Марија Ђокић-Петровић одбранила је докторску дисертацију - 7. 2. 2020. године
ментор: др Владимир Цвјетковић Институт за математку и информатику Информатика у физици
Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем њихове семантичке повезаности

кандидат: Симона Р. Ђуретановић одбранила је докторску дисертацију - 26. 5. 2020. године
ментор: Проф. др Ивана Мегвајер Институт за биологију и екологију Општа екологија и биодиверзитет
Филогенија, филогеографија и конзервација врсте Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) на подручју Балканског полуострва

кандидат: Татјана М. Јурић одбранила је докторску дисертацију - 19. 6. 2020. године
ментор: доц. др Владимир Михаиловић Институт за хемију Хемија, Биохемија
ИСПИТИВАЊЕ БИЉНИХ ВРСТА Alchemilla vulgaris L. И Satureja hortensis L.: ФИТОХЕМИЈСКИ ПРОФИЛ И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ У IN VITRO И IN VIVO УСЛОВИМА

кандидат: Рада Мутавџић одбранила је докторску дисертацију - 29. 6. 2020. године

ментор: Проф. др Миодраг Спалевић,
др Александар Пејчев

Институт за математику и информатику Математика 51
Оцена грешке у стандардним квадратурама и квадратурама за Фуријеове коефицијенте Гаусовог типа

кандидат: Милица Грбовић одбранила је докторску дисертацију - 4. 7. 2020. године
ментор: Проф. др Емилија Нешовић Институт за математику и информатику Геометрија диференцијабилних многострукости и њихових подмногострукости
НЕКЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ВРСТЕ КРИВИХ, РЕПЕРА И ПОВРШИ У ПРОСТОРИМА МИНКОВСКОГ

кандидат: Милена Д. Вукић одбранила је докторску дисертацију - 9. 7. 2020. године
ментор: др Ненад Вуковић Институт за хемију Хемија – Биохемија
Биолошка активност изолованих нафтохинона и екстраката ризома биљке Onosma visianii Clem

кандидат: Катарина В. Јаковљевић одбранила је докторску дисертацију - 10. 7. 2020. године
ментор: др Виолета Р. Марковић Институт за хемију Хемија, Органска хемија
СИНТЕЗА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ДЕРИВАТА 1,3,4 - ТИАДИАЗОЛА ИЗВЕДЕНИХ ИЗ ФЕНОЛНИХ КИСЕЛИНА

кандидат: Јелена Петронијевић одбранила је докторску дисертацију - 13. 7. 2020. године
ментор: др Ненад Јанковић Институт за хемију Органска хемија
СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА, БИОЛОШКО И DFT ИСПИТИВАЊЕ ХИНОКСАЛИНОНА И БЕНЗОКСАЗИНОНА

кандидат: Ненад Јоксимовић одбранио је докторску дисертацију - 15. 7. 2020. године
ментор: др Зорица Бугарчић Институт за хемију Органска хемија
АЦИЛПИРУВАТИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НЕКИХ БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА

кандидат: Марина Р. Свичевић одбранила је докторску дисертацију 22. 12. 2020. године
ментор: др Бобан Стојановић Институт за математику и информатику Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи
Вишескални рачунарски модел мишића заснован на макромоделу коначних елемената и Хакслијевом микромоделу