Одбрањене докторске дисертације у 2019. години

кандидат: Емир Зогић одбранио је докторску дисертацију 5. 1. 2019. године
ментор: др Бојана Боровићанин Институт за Математику и Информатику Спектрална теорија графова
"Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графа"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Един Глогић одбранио је докторску дисертацију 5. 1. 2019. године
ментор: Проф. др Игор Миловановић Институт за Математику и Информатику Математика
"Границе за Кирхофов индекс графа"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Данијела Љ. Стојковић одбранила је докторску дисертацију 6. 1. 2019. године
ментор: др Верица В. Јевтић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА Pd(II) СА ЕТИЛЕНДИАМИНСКИМ И КУМАРИНСКИМ ДЕРИВАТИМА АМИНОКИСЕЛИНА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Јелена Тошовић одбранила је докторску дисертацију 1. 3. 2019. године
ментор: Проф. др Светлана Марковић Институт за Хемију Физичка хемија и Органска хемија
"СТРУКТУРНЕ И АНТИОКСИДАТИВНЕ ОСОБИНЕ ХЛОРОГЕНСКЕ КИСЕЛИНЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Нада Савић одбранила је докторску дисертацију 7. 3. 2019. године
ментор: др Биљана Глишић Институт за Хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА СРЕБРА(I) И ЗЛАТА(III) СА АРОМАТИЧНИМ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИМ ЈЕДИЊЕЊИМА КОЈА САДРЖЕ АЗОТ У ПРСТЕНУ"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Ненад Стојановић одбранио је докторску дисертацију 21. 4. 2019. године
ментор: Проф. др Небојша Икодиновић Институт за математику и информатику Алгебра и логика
"ЛОГИКЕ СА МЕТРИЧКИМ ОПЕРАТОРИМА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Марија Ж. Јеремић одбранила је докторску дисертацију 23. 4. 2019. године
ментор: Проф. др Драгослав Никезић Институт за физику Радијациона физика
"БИОКИНЕТИЧКИ МОДЕЛ 90Y-DOTATOC У ЦИЉАНОЈ МОЛЕКУЛАРНОЈ РАДИОНУКЛИДНОЈ ТЕРАПИЈИ НЕУРОЕНДОКРИНИХ ТУМОРА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Aлександра Минић одбранила је докторску дисертацију 24. 4. 2019. године
ментор: др Драгана Стевановић Институт за хемију Органска хемија
"3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Јелена Томановић одбранила је докторску дисертацију 4. 9. 2019. године
ментор: проф. др Миодраг Спалевић Институт за математику и информатику Математика
"Усредњене квадратурне формуле са варијантама и примене"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Невена Михаиловић одбранила је докторску дисертацију 20. 9. 2019. године
ментор: др Љубинка Јоксовић Институт за хемију Аналитичка хемија
"ОДРЕЂИВАЊЕ ФЕНОЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА У ПЛОДОВИМА НЕКИХ БИЉАКА ИЗ ФАМИЛИЈЕ ROSACEAE И АНТИОКСИДАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЊИХОВИХ СИНТЕТИЧКИХ ДЕРИВАТА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Бојана Вељковић одбранила је докторску дисертацију 24. 9. 2019. године
ментор: Проф. др Зора Дајић-Стевановић Институт за биологију и екологију Ботаника
"ЕТНОБОТАНИЧКА, МОРФОАНАТОМСКА, ФИТОХЕМИЈСКА И ГЕНЕТИЧКА СТУДИЈА ПОПУЛАЦИЈА ДИВЉЕ МАЛИНЕ (Rubus idaeus L.) НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Марија Јеремић одбранила је докторску дисертацију 27. 9. 2019. године
ментор: Проф. др Зоран Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
"СИНТЕЗА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ Rh(III) КОМПЛЕКСА СА ЛИГАНДИМА ПОЛИАМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГ ТИПА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Милена Д. Раденковић одбранила је докторску дисертацију 28. 11. 2019. године
ментор: Проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
"ИСХРАНА И ЗНАЧАЈ ГРАБЉИВИХ ВРСТА РИБА У ОДРЖАЊУ СТАБИЛНОСТИ ЕКОСИСТЕМА АКУМУЛАЦИЈА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Мирјана Грујовић одбранила је докторску дисертацију - 5. 12. 2019. године
ментор: Проф. др Љиљана Р. Чомић Институт за биологију и екологију Биологија – Микробиологија
"ФИЗИОЛОШКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БАКТЕРИЈА МЛЕЧНЕ КИСЕЛИНЕ ИЗОЛОВАНИХ ИЗ АУТОХТОНОГ СИРА JУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ЊИХОВИХ БИОТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА"
Извештај комисије Докторска дисертација

кандидат: Катарина Младеновић одбранила је докторску дисертацију - 5. 12. 2019. године
ментор: Проф. др Љиљана Р. Чомић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
"КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ENTEROBACTERIACEAE ПОРЕКЛОМ ИЗ АУТОХТОНОГ СИРА СРБИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ВРСТЕ ИЗ РОДОВА KLEBSIELLA И SERRATIA"
Извештај комисије Докторска дисертација