Одбрањене докторске дисертације у 2021. години


кандидат: Изудин Х. Реџеповић било на увиду јавности од 15. 10. - 14. 11. 2021. године
ментор: др Борис Фуртула Институт за хемију Физичка хемија
KOMPARATIVNO ISPITIVANJE MOLEKULSKIH DESKRIPTORA ZASNOVANIH NA SOPSTVENIM VREDNOSTIMA
Успешно је одбранио докторску дисертацију 28. 12. 2021. године

кандидат: Сандра М. Грујић било на увиду јавности од 20. 9. - 20. 10. 2021. године
ментор: др Александар Остојић Институт за биологију и екологију Екологија; Заштита животне средине; Микробиологија; Примењена микробиологија
КАРАКТЕРИЗАЦИЈА БИОФИЛМОВА И ПРОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФИКАСНОСТИ У УКЛАЊАЊУ ПОЛУТАНАТА У БИОЛОШКОМ ТРЕТМАНУ ОТПАДНИХ ВОДА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 22. 11. 2021. године

кандидат: Стефан М. Марковић било на увиду јавности од 1. 9. - 1. 10. 2021. године
ментор: Др Невена Ђукић Институт за биологију и екологију Биохемија и молекуларна биологија, Ћелијска биохемија, Житарице, зрнасти усеви
Biohemijska karakterizacija izabranih biljnih vrsta iz rodova Triticum, Avena i Triticosecale u uslovima toplotnog stresa
Успешно је одбранио докторску дисертацију 18. 11. 2021. године

кандидат: Филип Грбовић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: проф др Марија Топузовић Институт за биологију и екологију Екологија биљака
Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих екосистема Србије
Успешно је одбранио докторску дисертацију 21. 9. 2021. године

кандидат: Филип Н. Вукајловић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: Др Снежана Б. Пешић, Институт за биологију и екологију Зоологија, Microlepidoptera. Мали мољци, Екологија животиња, Исхрана. Промене у исхрани, Србија
УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС И МОРФОЛОШКУ ВАРИЈАБИЛНОСТ Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)
Успешно је одбранио докторску дисертацију 24. 9. 2021. године

кандидат: Невена М. Васовић било на увиду јавности од 14. 7. - 13. 8. 2021. године
ментор: Академик др Градимир В. Милановић Математички Институт САНУ Нумеричка анализа и теорија апроксимације
НЕКЕ МОДИФИКАЦИЈЕ КЛАСИЧНИХ МЕРА, ОДГОВАРАЈУЋИ ОРТОГОНАЛНИ ПОЛИНОМИ И КВАДРАТУРЕ ГАУСОВОГ ТИПА
Успешно је одбранила докторску дисертацију 30. 9. 2021. године

кандидат: Јелена М. Степановић било на увиду јавности од 2. 7. - 1. 8. 2021. године
ментор: др Зорка Станић Институт за хемију Хемија, Аналитичка хемија
Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини
Успешно је одбранила докторску дисертацију 1. 10. 2021. године

кандидат: Невена Б. Ђорђевић одбранила је докторску дисертацију 19. 7. 2021. године
ментор: Проф. др Снежана Б. Симић Институт за биологију и екологију Општа екологија, Хидробиологија, Биогеографија
УТИЦАЈ ПРОМЕНА ЕКОЛОШКИХ ФАКТОРА НА САСТАВ И ДИНАМИКУ ФИТОПЛАНКТОНСКИХ ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА (CYANOBACTERIA) У МАЛИМ АКУМУЛАЦИЈАМА

кандидат: Весна М. Величковић одбранила је докторску дисертацију - 30. 6. 2021. године
ментор: др Павле Машковић Институт за хемију Хемија − Биохемија
Полифенолни профил и биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора потенцијалних природних нутрацеутика

кандидат: Љубица М. Кузмановић одбранила је докторску дисертацију - 4. 6. 2021. године
ментор: др Милан Ковачевић Институт за физику Оптичка влакна, теорија сигнала
Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања

кандидат: Марко С. Пешић одбранио је докторску дисертацију - 5. 3. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
СИНТЕЗА НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРОЛИДИНА [3+2] ЦИКЛОАДИЦИОНИМ РЕАКЦИЈАМА МАЈКЛОВИХ АКЦЕПТОР

кандидат: Наташа Којадиновић одбранила је докторску дисертацију - 26. 2. 2021. године
ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Могућност конзервације фрагментисаних популација риба на примеру поточне мрене (Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002)

кандидат: Јована П. Бугариновић одбранила је докторску дисертацију - 26. 2. 2021. године
ментор: Др Иван Дамљановић Институт за хемију Хемија
N,N'-ЦИКЛИЧНИ АЗОМЕТИНИМИНИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРАЗОЛОПИРАЗОЛОНА

кандидат: Маја Б. Ђукић одбранила је докторску дисертацију - 23. 2. 2021. године
ментор: др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
СТРУКТУРНА, ТЕОРИЈСКА И БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА КОМПЛЕКСА РУТЕНИЈУМА(II) СА ДЕРИВАТИМА ИМИДАЗОЛА И ИЗОТИАЗОЛА