Одбрањене докторске дисертације у 2015. години


Ивана М. Станојевић одбранио је докторску дисертацију 14.01.2015. године
Ментор: Проф. Др Милош Ђуран Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НЕКИХ МЕТАЛ(II) И МЕТАЛ(III) КОМПЛЕКСА СА ДИАМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТНИМ ЛИГАНДИМА”
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Младеновић одбранио је докторску дисертацију 12.02.2015. године
Ментор: Проф. др Бранка Огњановић Институт за Биологију и Информатику  
„ЕФЕКТИ КВЕРЦЕТИНА И ЕПИКАТЕХИНА НА ОКСИДАТИВНО-АНТИОКСИДАТИВНИ СТАТУС ПАЦОВА ТРЕТИРАНИХ БАКАР(II)-ЈОНОМ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Милица Стојковић-Пиперац одбранио је докторску дисертацију 30.03.2015. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за Биологију и Информатику  
„МОДЕЛ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РИБА У СИСТЕМУ БИОТИЧКИХ ИНДЕКСА И ЊЕГОВА УЛОГА У ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА ТЕКУЋИХ ВОДА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ана Рилак-Симовић одбранио је докторску дисертацију 03.04.2015. године
Ментор: проф. др Живадин Д. Бугарчић Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА РУТЕНИЈУМ(II) КОМПЛЕКСА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Драгана Стевановић одбранио је докторску дисертацију 25.05.2015. године
Ментор: проф. др Растко Вукићевић Институт за Хемију  
„ПРИМЕНА АНОДНЕ ОКСИДАЦИЈЕ ХЛОРИДА, БРОМИДА И ЦИРКОНИЈУМА У ОРГАНСКОЈ СИНТЕЗИ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ениса Селимовић одбранио је докторску дисертацију 12.06.2015. године
Ментор: проф. др Живадин Бугарчић Институт за Хемију  
„ИСПИТИВАЊЕ КИНЕТИКЕ И МЕХАНИЗМА СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА МОНОНУКЛЕАРНИХ И ДИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЕ(II)“
Извештај комисије Докторска дисертација

Дарко П. Ашанин одбранио је докторску дисертацију 02.07.2015. године
Ментор: проф. др Снежана Рајковић Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА МОНОНУКЛЕАРНИХ И ДИНУКЛЕАРНИХ КОМПЛЕКСА ПЛАТИНЕ(II) И ИСПИТИВАЊЕ ЊИХОВИХ РЕАКЦИЈА СА ПЕПТИДИМА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Александар Мијатовић одбранио је докторску дисертацију 10.07.2015. године
Ментор: проф. др Живадин Бугарчић Институт за Хемију  
„КИНЕТИКА И МЕХАНИЗАМ СУПСТИТУЦИОНИХ РЕАКЦИЈА КОМПЛЕКСА ПАЛАДИЈУМА(II) И РУТЕНИЈУМА(II)“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ненад Јанковић одбранио је докторску дисертацију 10.07.2015. године
Ментор: проф. др Зорица Бугарчић Институт за Хемију  
„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО И ТЕОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ МЕХАНИЗМА НАСТАЈАЊА ФЕНИЛСЕЛЕНО-ЕТАРА ИЗ НЕКИХ ТЕРПЕНСКИХ АЛКОХОЛА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Јасмина Обрадовић одбранила је докторску дисертацију 13.07.2015. године
Ментор: проф. др Владимир Јуришић Институт за Биологију и Екологију Биологија / Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
„ВАРИЈАНТЕ ГЕНА ЗА РЕЦЕПТОР ЕПИДЕРМАЛНОГ ФАКТОРА РАСТА КОД ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД НЕМИКРОЋЕЛИЈСКОГ ТУМОРА ПЛУЋА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Анка Пејовић одбранила је докторску дисертацију 16.09.2015. године
Ментор: проф. др Растко Вукићевић Институт за Хемију  
„СИНТЕЗА НОВИХ БИОЛОШКИ АКТИВНИХ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИХ ЈЕДИЊЕЊА КОЈА САДРЖЕ ФЕРОЦЕН“
Извештај комисије Докторска дисертација

Игор Ђуровић одбранио је докторску дисертацију 22.09.2015. године
Ментор: проф. др Светлана Марковић Институт за Хемију  
„ИСПИТИВАЊЕ КОЛБЕ-ШМИТОВЕ РЕАКЦИЈЕ НАФТОКСИДААЛКАЛНИХ МЕТАЛА“
Извештај комисије Докторска дисертација

Верица Милутиновић одбранила је докторску дисертацију 02.10.2015. године
Ментор: проф. др Драгић Банковић Институт за Математику и Информатику Информатика
„ПРЕДИКТОРИ НАМЕРЕ УПОТРЕБЕ РАЧУНАРА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Ивана Стошић одбранила је докторску дисертацију 22.10.2015. године
Ментор: проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић Институт за Биологију и Екологију  
„ФРЕКВЕНЦА МОНОНУКЛЕУСА И ПОЛИМОРФИЗАМ GSTT1 И GSTM1 ГЕНА У ЛИМФОЦИТИМА ПЕРИФЕРНЕ КРВИ ПАЦИЈЕНТКИЊА У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАДИЈУМА ИНТРАЦЕРВИКАЛНЕ ЛЕЗИЈЕ“
Извештај комисије Докторска дисертација

Јелена Рајковић одбранила је докторску дисертацију 23.10.2015. године
Ментор: Проф. др Стево Ј. Најман Медицински факултет, Универзитет у Нишу Биологија/Физиологија животиња и молекуларна биологија
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ХОЛЕКАЛЦИФЕРОЛА И АЛФАКАЛЦИДОЛА КАО САСТАВНИХ ДЕЛОВА ИМПЛАНТАТА НА ПРОЦЕС ЗАРАСТАЊА ДЕФЕКАТА У ФЕМУРУ ОВАРИЕКТОМИСАНИХ ПАЦОВА
Извештај комисије Докторска дисертација

Мирјана Ђуровић одбранила је докторску дисертацију 25.12.2015. године
Ментор: Проф. др Живадин Бугарчић Институт за Хемију  
„КИНЕТИКА, КАТАЛИЗА И РЕДОКС РЕАКЦИЈЕ КОМПЛЕКСНИХ ЈЕДИЊЕЊА ЗЛАТА(I) И ЗЛАТА(III)“
Извештај комисије Докторска дисертација