Научна заснованост теме - 2018. година

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ


Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2018. години


Кандидат: Едина Авдовић Било на увиду јавности од 11. 1. - 25. 1. 2018. године
Ментор: Проф. др Срећко Трифуновић Институт за Хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност неких деривата кумарина и одговарајућих PD(II) комплекса"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Едине Авдовић, није било примедби.

Кандидат: Един Глогић Било на увиду јавности од 7. 2. - 21. 2. 2018. године
Ментор: Проф. др Игор Миловановић Институт за математику и информатику Математика
Тема докторске дисертације:
"Границе за Кирхофов индекс графа"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Едина Глогића, није било примедби.

Кандидат: Данијела Стојковић Било на увиду јавности од 7. 2. - 21. 2. 2018. године
Ментор: Проф. др Срећко Трифуновић Институт за Хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса PD(II) са етилендиаминским и кумаринским дериватима аминокиселина"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Данијеле Стојковић, није било примедби.

Кандидат: Невена Ђорђевић Било на увиду јавности од 27. 3. - 10. 4. 2018. године
Ментор: Проф. др Снежана Симић Институт за Биологију и Екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Утицај промена еколошких фактора на састав и динамику фитопланктонских цијанобактерија (Cyanobacteria) у малим акумулацијама"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Невене Ђорђевић, није било примедби.

Кандидат: Емир Зогић Било на увиду јавности од 4. 4. - 18. 4. 2018. године
Ментор: др Бојана Боровићанин Институт за Математику и Информатику Спектрална теорија графова
Тема докторске дисертације:
"Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графа"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Емира Зогић, није било примедби.

Кандидат: Адријана Бурмуџија Било на увиду јавности од 12. 4. - 26. 4. 2018. године
Ментор: др Зоран Ратковић Институт за Хемију Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза неких енонских система и њихова циклизација"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Адријане Бурмуџије, није било примедби.

Кандидат: Весна Величковић Било на увиду јавности од 15. 5. - 29. 5. 2018. године
Ментор: др Павле Машковић Институт за Хемију Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Полифенолни профил и биохемијска активност одабраних биљака као извора природних нутрацеутика"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Весне Величковић, није било примедби.

Кандидат: Горaн Симовић Било на увиду јавности од 23. 5. - 6. 6. 2018. године
Ментор: др Горица Ћелић Институт за Биологију и Екологију Морфолигија, фитохемија и систематика биљака
Тема специјалистичког рада:
"Анализа флоре лековитих биљака Ћавоље Вароши"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме специјалистичког рада и испуњености услова кандидата Горaнa Симовићa, није било примедби.

Кандидат: Марија Милошевић Било на увиду јавности од 1. 6. - 15. 6. 2018. године
Ментор: Проф. др Бранка Огњановић Институт за Биологију и Екологију Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Тема докторске дисертације:
"Антиоксидативно деловање екстраката биљне врсте Viscum album L. на токсичност инсектицида хлорпирифоса и имидаклоприда код различитих експерименталних модел организама"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Милошевић, није било примедби.

Кандидат: Марија Ђокић - Петровић
Било на увиду јавности од 9. 7. - 23. 7. 2018. године
Ментор: др Владимир Цвјетковић Институт за Физику Информатика у физици
Тема докторске дисертације:
"Биоинформатичка платформа за извршавање Federated SPARQL упита над онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем њихове семантичке повезаности"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Ђокић - Петровић, није било примедби.

Кандидат: Ненад Стојановић Било на увиду јавности од 5. 9. - 19. 9. 2018. године
Ментор: др Небојша Икодиновић Институт за математику и информатику Алгебра и математичка логика
Тема докторске дисертације:
"Логике са метричким операторима"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Ненада Стојановића, није било примедби.

Кандидат: Јелена Петронијевић Било на увиду јавности од 11. 10. - 25. 10. 2018. године
Ментор: др Ненад Јанковић Институт за хемију научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање хиноксалинона и бензоксазинона"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јелене Петронијевић, није било примедби.

Кандидат: Јелена Степановић Било на увиду јавности од 11. 10. - 25. 10. 2018. године
Ментор: др Зорка Станић Институт за хемију научна област: Аналитичка хемија
Тема докторске дисертације:
"Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јелене Степановић, није било примедби.

Кандидат: Ненад Јоксимовић Било на увиду јавности од 11. 10. - 25. 10. 2018. године
Ментор: др Зорица Бугарчић Институт за хемију научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Ацетопирувати као прекурсори у синтези неких биолошких једињења"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Ненада Јоксимовића, није било примедби.

Кандидат: Тијана Величковић Било на увиду јавности од 30. 10. - 14. 11. 2018. године
коментор: др Владица Симић, др Саша Марић Институт за биологију и екологију научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Конципирање модела за одрживо коришћење популација комплекса поточне пастрмке (Salmo spp.) на подручију Србије"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Тијане Величковић, није било примедби.

Кандидат: Јелена Томановић Било на увиду јавности од 8. 11. - 22. 11. 2018. године
ментор: др Миодраг Спалевић Институт за математику и информатику научна област: Математика и рачунарство
Тема докторске дисертације:
"Усредњене квадратурне формуле са варијантама и примене"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јелена Томановић, није било примедби.

Кандидат: Незрина Миховић Било на увиду јавности од 16. 11. - 30. 11. 2018. године
ментор: др Милан Младеновић Институт за хемију научна област: Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Антагонисти естроген рецептора α: Рационални дизајн нових супресаната рака дојке базиран на 3-D QSAR, COMBINEr и 3-D фармакофорним студијама"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Незрине Миховић, није било примедби.

Кандидат: Јована Бугариновић Било на увиду јавности од 16. 11. - 30. 11. 2018. године
ментор: др Иван Дамљановић Институт за хемију научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"N,N' - ЦИКЛИЧНИ АЗОМЕТИНИМИНИ КАО ПРЕКУРСОРИ У СИНТЕЗИ НОВИХ ДЕРИВАТА ПИРАЗОЛОПИРАЗОЛОНА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јоване Бугариновић, није било примедби.

Кандидат: Маја Ђукић Било на увиду јавности од 16. 11. - 30. 11. 2018. године
ментор: др Зоран Матовић Институт за хемију научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса рутенијума(II) са дериватима имидазола и изотиазола"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Маје Ђукић, није било примедби.

Кандидат: Милица Грбовић Било на увиду јавности од 4. 12. - 18. 12. 2018. године
ментор: др Емилија Нешовић Институт за математику и информатику научна област: Геометрија
Тема докторске дисертације:
"Неке специјалне врсте кривих, репера и површи у просторима Минковског"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Милице Грбовић, није било примедби.

Кандидат: Ненад Златић Било на увиду јавности од 4. 12. - 18. 12. 2018. године
ментор: др Милан Станковић Институт за биологију и екологију научна област: Екологија
Тема докторске дисертације:
"Еколошка диференцијација врсте Teucrium montanum L. (Lamiaceae) на стаништима са кречњачком и серпентинитском геолошком подлогом"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Ненада Златића, није било примедби.