Научна заснованост теме - 2022. година

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2022. години


Кандидат: Милена Живковић Било на увиду јавности од 23. 11. - 8. 12. 2022. године
предложени ментор: др Драгана Крстић Ужа научна област: Радијациона физика
Тема докторске дисертације:
"Примена Монте Карло програма FOTOLP и MCNP за симулације транспорта јонизујућих честица у радиоекологији и медицини"

Кандидат: Филип Сташевић Било на увиду јавности од 23. 11. - 8. 12. 2022. године
предложени ментор: др Јелена Ђурђевић Николић Научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"ПРИМЕНА И ИНТЕГРАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ ХЕМИЈЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ"

Кандидат: Кристина Михајловић Било на увиду јавности од 4. - 19. 10. 2022. године
предложени ментор: др Ненад Јоксимовић Научна област: Хемија
Тема докторске дисертације:
"ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА, ИНТЕРАКЦИЈЕ СА БИОМОЛЕКУЛИМА И УТИЦАЈ СУПСТИТУЕНАТА НА АКТИВНОСТ ОДАБРАНИХ ДЕРИВАТА 2,4-ДИКЕТО ЕСТАРА"

Кандидат: Јелена Гитарић Било на увиду јавности од 4. - 19. 2022. године
ментор: др Биљана Ђ. Глишић Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, структура и антимикробна активност метал(II/III) комплекса са 2,2-диметил-1,3пропандиамин-N,N,N',N'-тетраацетатом"

Кандидат: Јовица Бранковић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени ментор: др Владимир Петровић Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНИХ И БИОЛОШКИХ ОСОБИНА РАЗЛИЧИТО ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИХ ХИДРАЗОНА И ПИРАЗОЛОНА"

Кандидат: Предраг Симовић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени ментор: др Ана Петровић Научна област: биологија
Тема докторске дисертације:
"Процена рањивости крашких река са седреним баријерама на основу акватичних макробескичмењака"

Кандидат: Невена Н. Миливојевић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени ментор: др Марко Живановић Научна област: биологија
Тема докторске дисертације:
"Употреба наночестица и "3D tumor-on-chip" напредних технологија у биолошким истраживањима - Модел систем колон карцином"

Кандидат: Милена Петровић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени ментор: др Милан Д. Јоксовић Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, АНТИПРОЛИФЕАРИТИВНА АКТИВНОСТ И ЛИПОФИЛНОСТ НОВИХ ДЕРИВАТА ХИНОЛИН-4-КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНХИБИТОРА ДИХИДРООРОТАТ ДЕХИДРОГЕНАЗЕ"

Кандидат: Марко Антонијевић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени коментори: др Зоран Марковић
Едина Авдовић
Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"АНТИОКСИДАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ НОВОСИНТЕТИСАНИХ БЕНЗОХИДРАЗИДСКИХ ДЕРИВАТА 4-ХИДРОКСИКУМАРИНА"

Кандидат: Емилија Миловић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени ментор: др Ненад Јанковић Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ ОДАБРАНИХ ДЕРИВАТА ТЕТРАХИДРОПИРАМИДИНА"

Кандидат: Катарина Д. Виријевић Било на увиду јавности од 5. - 20. 9. 2022. године
предложени ментор: др Биљана Шмит Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА, КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ ХИБРИДА ТИОХИДАНТОИНА И НЕКИХ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА"

Кандидат: Невена Петровић Било на увиду јавности од 5. - 20. 7. 2022. године
предложени ментор: др Марија Станић Ужа научна област: Математичка анализа са применама
Тема докторске дисертације:
"Нестандардне анти-Гаусове квадратурне формуле"

Кандидат: Ангелина Цаковић Било на увиду јавности од 5. - 20. 7. 2022. године
предложени ментор: др Јована Богојески Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"УТИЦАЈ СТРУКТУРЕ ИНЕРТНИХ N,N,N-ЛИГАНИДА НА РЕАКТИВНОСТ И БИЛОШКУ АКТИВНОСТ КОМПЛЕКСА РОДИЈУМА(III) И ОСМИЈУМА(II) У ПРИСУСТВУ И ОДСУСТВУ НЕТОКСИЧНИХ КОСОЛВЕНАТА"

Кандидат: Андријана З. Бурмуџија Било на увиду јавности од 5. - 20. 7. 2022. године
предложени коментори: др Зоран Ратковић, др Јована Мушкиња Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза аналога халкона са ванилином и фероценом и циклизационе реакције њихових енонских система"

Кандидат: Невена Петровић Било на увиду јавности од 19. 4. - 4. 5. 2022. године
предложени ментор: др Маријана Косанић Ужа научна област: Алгологија и микологија
Тема докторске дисертације:
"Биомедицински потенцијал одабраних врста макромицета и њихова улога у биоремедијацији"

Кандидат: Марија Јаковљевић Било на увиду јавности од 6. - 21. 4. 2022. године
предложени ментор: др Владица Симић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Карактеристике популација и конзервациони статус врсте Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) у воденим екосистемима Србије"

Кандидат: Игњат П. Филиповић Било на увиду јавности од 2. - 17. 3. 2022. године
предложени ментор: др Зоран Д. Матовић Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, in silico моделирање и симулација деривата диамида оксалне и малонске киселине и одговарајућих комплекса бакра(II) и паладијума(II) као потенцијалних инхибитора SARS-CoV-2 цистеин протеазе"

Кандидат: Маријане Николић Било на увиду јавности од 2. - 17. 3. 2022. године
предложени ментор: др Владица Симић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Могућност коришћења рибље врсте Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) као биоиндикатора оптерећења водених станишта микропластиком"

Кандидат: Марко Д. Радовановић Било на увиду јавности од 2. - 17. 3. 2022. године
предложени коментор: др Зоран Д. Матовић
предложени коментор: др Матија Златар
Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"СИНТЕЗА И КВАНТНО-МЕХАНИЧКИ ЗАВИСНА ЕВАЛУАЦИЈА ЛИГАНДНОГ ПОЉА НЕКИХ КОМПЛЕКСА РОДИЈУМА(III) СА ЛИГАНДИМА ЕДТА ТИПА"

Кандидат: Марија Јеротијевић Било на увиду јавности од 2. - 17. 2. 202. године
предложени ментор: проф. др Бојана Боровићанин Ужа научна област: Дискретна математика
Тема докторске дисертације:
"Коспектралност Смитових графова"

Кандидат: Милан Башић Било на увиду јавности од 2. - 17. 2. 202. године
предложени ментор: др Игор Милановић Ужа научна област: Математика
Тема докторске дисертације:
"Примена матричних операција и декомпозиција у оптимизацији предиктивних графовску модела"