Научна заснованост теме - 2017. година

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ


Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2017. години


Филип Грбовић На увиду јавности од 13. 1. - 27. 1. 2017. године
Ментор: др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Морфологија, фитохемија и систематика биљака
Тема докторске дисертације:
"АЛЕЛОПАТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ИЗАБРАНИХ ИНВАЗИВНИХ ВРСТА БИЉАКА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ЕКОСИСТЕМА СРБИЈЕ"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Филипa Грбовићa, није било примедби.

Јелена Ћоровић На увиду јавности од 13. 1. - 27. 1. 2017. године
Ментор: Проф. др Зорица Петровић Институт за хемију органска, биоорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНЕ И ПРООКСИДАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОДАБРАНИХ ЈЕДИЊЕЊА ФЕНОЛНОГ ТИПА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јеленe Ћоровић, није било примедби.

Симона Ђуретановић На увиду јавности од 8. 2. - 22. 2. 2017. године
Ментор: др Ивана Мегвајер Институт за биологију и екологију Хидробиологија и заштита вода
Тема докторске дисертације:
"ФИЛОГЕНИЈА, ФИЛОГЕОГРАФИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА ВРСТЕ Astacus astacus (Decapoda, Astacidae) НА ПОДРУЧЈУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Симона Ђуретановић, није било примедби.

Милена Раденковић На увиду јавности од 4. 5. - 18. 5. 2017. године
Ментор: проф. др Владица Симић Институт за биологију и екологију Хидробиологија и заштита вода
Тема докторске дисертације:
"ИСХРАНА И ЗНАЧАЈ ГРАБЉИВИХ ВРСТА РИБА У ОДРЖАЊУ СТАБИЛНОСТИ ЕКОСИСТЕМА АКУМУЛАЦИЈА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Милене Раденковић, није било примедби.

Бојана Вељковић На увиду јавности од 6. 6. - 20. 6. 2017. године
Ментор: проф. др Зора Дајић-Стевановић Институт за биологију и екологију Ботаника
Тема докторске дисертације:
"ЕТНОБОТАНИЧКА, МОРФОАНАТОМСКА, ФИТОХЕМИЈСКА И ГЕНЕТИЧКА СТУДИЈА ПОПУЛАЦИЈА ДИВЉЕ МАЛИНЕ (Rubus idaeus L.) НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Бојанe Вељковић, није било примедби.

Драгана Јаковљевић На увиду јавности од 6. 6. - 20. 6. 2017. године
Ментор: проф. др Марина Топузовић Институт за биологију и екологију Физиологија биљака
Тема докторске дисертације:
"ИНТРАСПЕЦИЈСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПРИМАРНОГ И СЕКУНДАРНОГ МЕТАБОЛИЗМА НУТРИТИВНО ДЕПРИВИРАНИХ КЛИЈАНАЦА ВРСТЕ Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Драганe Јаковљевић, није било примедби.

Филип Вукајловић На увиду јавности од 6. 7. - 20. 7. 2017. године
Ментор: др Снежана Пешић Институт за биологију и екологију Зоологија и Екологија
Тема докторске дисертације:
"УТИЦАЈ ИСХРАНЕ НА ЖИВОТНИ ЦИКЛУС И МОРФОЛОШКУ ВАРИЈАБИЛНОСТ Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Филипа Вукајловића, није било примедби.

Александра Минић На увиду јавности од 19. 7. - 2. 8. 2017. године
Ментор: др Драгана Стевановић Институт за хемију Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Александре Минић, није било примедби.

мр Душан Ћукић На увиду јавности од 6. 9. - 20. 9. 2017. године
Ментор: проф. др Миодраг Спалевић Институт за математику и информатику Нумеричка анализа
Тема докторске дисертације:
"Унутрашњост скраћених усредњених квадратура и оцена грешке Гаус-Крондорових квадратура"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата мр Душанa Ћукићa, није било примедби.

Нада Савић На увиду јавности од 6. 9. - 20. 9. 2017. године
Ментор: др Биљана Глишић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса сребра(I) и злата(III) са ароматичним хетероцикличним једињењима која садржи азот у прстену"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Надe Савић, није било примедби.

Марија Јеремић На увиду јавности од 7. 9. - 21. 9. 2017. године
Ментор: проф. др Зоран Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза и биолошка активност Rh(III) комплекса са лигандима полиаминополикарбоксилатног типа"
У наведеном периоду на Извештај комисијеза оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Маријe Јеремић, није било примедби.

Кандидат: Милена Вукић На увиду јавности од 4. 10. - 18. 10. 2017. године
Ментор: др Ненад Вуковић Институт за хемију Биохемија
Тема докторске дисертације:
"Биолошка активност изолованих нафтохинона и екстракта ризома биљке Onosta visianii Clem"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Милане Вукић, није било примедби.

Кандидат: Јелена Тошовић На увиду јавности од 24. 10. - 7. 11. 2017. године
Ментор: др Светлана Марковић Институт за хемију Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Структурне и антиоксидативне особине хлорогенске киселине"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Јелене Тошовић, није било примедби.

Кандидат: Миријана Мурузовић На увиду јавности од 31. 10. - 14. 11. 2017. године
Ментор: Проф. др Љиљана Чомић Институт за биологију и екологију Микробиологија
Тема докторске дисертације:
"Физиолошка карактеризација бактерија млечне киселине изолованих из аутохтоног сира југоисточне Србије и еволуција њихових биотичких потенцијала"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Миријане Мурузовић, није било примедби.

Кандидат: Марина Свичевић На увиду јавности од 31. 10. - 14. 11. 2017. године
Ментор: др Бобан Стојановић Институт за математику и информатику Математика, рачунарство, програмирање
Тема докторске дисертације:
"Вишескални рачунарски модел мишића заснован на макромоделу коначних елемената и Хакслијевом микромоделу"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марине Свичевић, није било примедби.

Кандидат: Сандра Грујић На увиду јавности од 31. 10. - 14. 11. 2017. године
Ментор: др Александар Остојић Институт за биологију и екологију Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Карактеризација биофилмова и процена њихове ефикасности у уклањању полутаната у биолошком третману отпадних вода"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Сандре Грујић, није било примедби.

Кандидат: Катарина Младеновић На увиду јавности од 31. 10. - 14. 11. 2017. године
Ментор: Проф. др Љиљана Чомић Институт за биологију и екологију Микробиологија
Тема докторске дисертације:
"Карактеризација Enterobacteriaceae пореклом из аутохтоног сира Србије са посебним освртом на врсте из родова Klebsilla и Serratia"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Катарине Младеновић, није било примедби.

Кандидат: Љубица Кузмановић На увиду јавности од 16. 11. - 30. 11. 2017. године
Ментор: др Милан Ковачевић Институт за физику Физика
Тема докторске дисертације:
"Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са W индексом преламања"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Љубице Кузмановић, није било примедби.

Марина Ћендић На увиду јавности од 7. 12. - 21. 12. 2016. године
Ментор: Проф. др Зоран Д. Матовић Институт за хемију Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
ХЕЛАТИЦИОНЕ ОСОБИНЕ ЛИГАНАДА ЕДТА-ТИПА У ОДНОСУ НА БАКАР (II) - МОГУЋА ПРИМЕНА КОД НЕУРОТОКСИЧНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марине Ћендић, није било примедби.