др Аница Глођовић

др Аница Глођовић Ванредни професор
Катедра за општеобразовне предмете  
ГРУПА - Енглески језик
Кабинет: А-0-17 Дипломирала: 15. 4. 2002. године
Email: glodjovicanica@yahoo.com Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 251 Докторирала: 7. 5. 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Енглески језик 1.
  • Енглески језик 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Аница Глођовић, „Партикуле у енглеском и префикси у српском језику: сличности и разлике“, (2013), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI / 1, Нови Сад, стр. 181-194 (UDC 811.163.41’36:811.111’36, ISSN 0352-5724, UDK 80/81 (082))
  2. Anica Glođović, "Aspectual and/or Aktionsart function of adverbial particles in English phrasal verbs", (2013), Facta Universitatis Series: Linguistics and Literature, Vol. 11, No 2, University of Nis, Serbia, pp. 119 - 131 (UDC 811.111'367.625)
  3. Аница Глођовић, „Један осврт на префиксе у српском језику: корелација са енглеском партикулом out“, (2015), стр. 263-276, Наука и слобода (Зборник радова са међународног научног скупа Наука и слобода), књига 9, том I [уредник проф. др Милош Ковачевић], Пале: Филозофски факултет (DOI 10.7251 / ZRNDSFFP09152263G, COBISS.RS-ID 5033752, ISBN 978-99938-47-69-4
  4. Аница Глођовић, Сандра Стефановић, „Један осврт на српски глаголски префикс на- и енглеску глаголску партикулу up“, (2015), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVIII / 2, Нови Сад, стр. 109-124 (UDC 811.163.41’367.625, UDC 811.111’367.625, ISSN 0352-5724, UDK 80/81 (082))
  5. Аница Глођовић, Сандра Стефановић, „Карактеристике медијског дискурса на тему Србије и Европске уније“, (2015), Српска политичка мисао, број 4/2015, година XXII, vol. 50, Институт за политичке студије, Београд стр. 293-312 (УДК 316.774(497.11):81’42, ISSN 0354-5989
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Контрастивна лингвистика, Општа лингвистика, Синтакса енглеског језика, Транслатологија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English