Бранковић др Снежана

Бранковић др Снежана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Морфологија, систематика и фитохемија биљака
Кабинет:   Дипломирала: 12. 1. 2000. године
Email: snezana.brankovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 27. 12. 2007. године
Телефон: 336 223 локал 275 Докторирала: 14. 7. 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Морфологија биљака
  • Систематика и филогенија виших биљака
  • Основи педологије и биологије земљишта
  • Биљке индикатори особина земљишта
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Branković, S., Pavlović-Muratspahić, D., Topuzović, M., Glišić, R., Milivojević, J., Đekić, V. (2012): Metals concentration and accumulation in several aquatic macrophytes. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 26(1): 2731-2736. DOI: 10.5504/bbeq.2011.0086, ISSN 1310-2818
  2. Branković, S., Glišić, R., Pavlović-Muratspahić, D., Topuzović, M., Đekić V. (2013): Phytoaccumulation of some metals by three species of genus Alyssum on one serpentine locality (Serbia). Fresenius Environmental Bulletin, 22(11):3146-3154. ISSN 1018-4619
  3. Milošković, A., Branković, S., Simić, V., Kovačević, S., Ćirković, M., Manojlović, D. (2013): The accumulation and distribution of metals in water, sediment, aquatic macrophytes and fishes of the Gruža reservoir, Serbia. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 90 (2):563-569. ISSN 0007-4861
  4. Branković, S., Glišić, R., Đekić, V., Marin, M. (2015): Metal accumulation and tolerance of selected plants f asbestos tailings (Stragari). Chemical Industry, 69 (3): 313-322. 2014 OnLine-First (00):45-45. DOI:10.2298/HEMIND131017045B ISSN 0367-598 DOI: 10.2298/HEMIND131017045B
  5. Brankovića, S., Glišića, R., Topuzovića, M., Marin, M. (2015): Uptake of seven metals by two macrophytes species: potential for phytoaccumulation and phytoremediation. Chemistry and Ecology, 31 (7):583-593. ISSN
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Морфологија, систематика, филогенија виших биљака. Екологија и примењена екологија биљака. Фиторемедијација водених и копнених екосистема. Педологија. Примена биљака у ремедијацији екосистема који су природно и/или антропогено оптерећени различитим полутантима, пре свега тешким металима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English