Психологија


УПИС примљених кандидата на студијски програм ПСИХОЛОГИЈА вршиће се у петак 05. ЈУЛА 2024. године од 9 до 13 ЧАСОВАКОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2024/2025. - ПСИХОЛОГИЈА


КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2024/2025. години


Студијски програм Психологија акредитован је 2017. године (Водич за студенте), представља Заједнички студијски програм који води стицању заједничке дипломе, а равноправно га организују и изводе четири факултета Универзитета у Крагујевцу: Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука и Филолошко-уметнички факултет.

У оквиру Студијског програма тренутно су организоване:

Основне академске студије – 4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ) – академски назив ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ

Формат студија, са почетним заједничким основама и каснијим усавршавањем преко специфичних модула, омогућaва студентима да усвоје базична теоријска знања, науче основне методе психолошких истраживања и статистичких процедура, упознају се са анализама психолошких појава из различитих теоријских перспектива и у оквиру више психолошких грана, али и да стекну праксу и нужно профилисање из области које буду изабрали, а за којима постоји потреба у региону и шире.

На основним академским студијама, током прве три године, слушају се базични предмети из области психологије и граничних дисциплина, као и области које одликују општу информисаност и вештине академског грађанина. У четвртој години, студенти врше избор ужих, специфичних области и предмета, организованих преко три модула: Психологија у образовању, Клиничка психологија и Организацијска психологија. У оквиру модула, студенти реализују предвиђен број сати и активности у виду стручне праксе из одговарајућих области и у одговарајућим институцијама (образовне институције, здравствене, социјалне установе и друге организације рада).

По завршетку студија Психологије, формирају се стручњаци оспособљени да раде послове у областима где су примењива психолошка знања: као стручни сарадници у предшколским установама, основним и средњим школама, као наставници, стручњаци у научно-истраживачким институтима и лабораторијама, агенцијама за истраживање тржишта, јавног мњења и маркетинга, центрима за социјални рад, домовима за збрињавање деце и старих, у области здравства кроз психијатријске установе, домове здравља, установе за ментално здравље, школске диспанзере, у области индустрије кроз кадровске службе и службе управљања људским ресурсима, и слично.

Студијски програм је акредитован за упис 30 студената на прву годину Основних академских студија. Упис на студије врши се на основу конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводе га установе укључене у реализацију овог заједничког студијског програма, при чему је неопходно да кандидат:

  • има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању,
  • положи пријемни испит из Психологије и Опште информисаности.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводе факултети реализатори студијског програма. За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

Кандидати који конкуришу за упис на прву годину ових студија полажу пријемни испит, који се састоји из теста знања из предмета Психологија (30 бодова) и теста Опште информисаности (30 бодова). Питања за први део пријемног испита састављена су према програму уџбеника Психологије за други разред гимназије... (аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић) издање 2019. издавач ЕДУКА доо. Испит траје два пута по 90 минута, а оба теста су у форми питања са више понуђених одговора.

уџбеник Психологије за други разред гимназије
(аутори: Зоран Павловић, Оливер Тошковић, Ана Алтарас Димитријевић и Зорана Јолић Марјановић)
издање 2019. издавач ЕДУКА доо.

Редослед кандидата за упис на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата постигнутих на пријемном испиту (максимално 60 бодова). Пријемни испит и све остале активности везане за пријемни (пријава, пријем докумената, резултати испита и упис студената), одвијају се у просторијама Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Кандидат се уписује на студије у складу са критеријумима утврђеним у Конкурсу који расписује Универзитет у Крагујевцу. Одговарајуће министарство одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија предвиђени су Општим актима Универзитета.

Програм се остварује у седиштима факултета који га реализују, при чему је Споразумом о сарадњи дефинисано да се настава и друге активности студената, попут пријављивања, пријемног испита, припремне наставе и другог, највећим делом реализују у простору Природно-математичког факултета.