УПИС 2020.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПСИХОЛОГИЈЕ

Упис 2020.

Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука и Филолошко-уметнички факултет, Универзитета у Крагујевцу, у прву годину основних академских студија Психологије, за стицање заједничке дипломе и стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ, у школској 2020/2021. уписаће:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ 15 15

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 80,000.00 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита који се за студијски програм ПСИХОЛОГИЈА састоји из:

 • теста знања из психологије и
 • теста опште информисаности

ПРИЈАВА КАНДИДАТА:

Кандидати се могу пријавити путем електронске поште, тако што сва потребна документа скенирана у pdf формату шаљу на електронску адресу upis.psihologija@pmf.kg.ac.rs. Након прегледа докумената кандидати ће путем електронске поште добити потврду о пријави. Кандидати се могу пријављивати закључно са 26. јуном 2020. године до 13 часова.

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 24. - 26. 6. 2020. од 09.00 до 13.00

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба) - ЛИНК
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 модел 97 позив на број 20-123.


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за студијски програм одржаће се 29. јуна 2020. године у 11 часова.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком од четири разреда средње школе помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може да постигне највише 60 бодова (два пута по 30). Кандидат који на пријемном испиту постигне мање од 30 бодова, под условом да је приступио полагању оба дела пријемног испита, неће бити рангиран, односно уписан на студијски програм.

Факултети, након завршеног полагања пријемног испита, утврђују и објављују прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, на огласној табли Природно-математичког факултета и интернет страни студијског програма. Кандидат може стећи укупно највише 100 бодова по свим критеријумима.

У случају да кандидати имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова на пријемном испиту, а у случају истог броја бодова на пријемном, кандидат са већим бројем бодова на тесту знања из психологије.

Прелиминарне ранг листе биће објављене 30. јуна 2020. године у 08 часова.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од објављивања прелиминарне листе), Факултети формирају коначну ранг листу и на основу ње врши се упис примљених кандидата.

Коначна ранг листа биће објављена 2. јула 2020. године до 20 часова.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:

Упис примљених кандидата извршиће се 9. јула 2020. године од 9 до 13 часова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати први следећи кандидат, према редоследу утврђеном на коначној ранг листи. Прозивка кандидата за упис на упражњена места биће обављена 09. јула у 13. часова испред Студентске службе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2,000.00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 модел 97 позив на број 20-123).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Додатни услови уписа ових кандидата дефинисани су кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. Радоја Домановића 12. у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs/?id=74


Информације за пратиоце кандидата који се пријављују на конкурс:

У зграду Факултета могу да уђу само кандидати који се лично пријављују за упис. Њихови пратиоци (родитељи, родбина, пријатељи...) не могу са кандидатима да улазе у зграду Факултета, већ је потребно да их сачекају испред зграде док се не заврши пријављивање.