ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ

Институт за хемију организује:

ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

за будуће студенте основних академских студија.

Припремна настава ће бити реализована суботом (први термин 04.03.2017. године) у сали А-I-21 на првом спрату, десно крило Института за хемију, главна зграда ПМФ-а, са почетком у 12.30 часова и трајаће два школска часа. Припремну наставу реализују наставници и сарадници Института за хемију. Настава је бесплатна за све полазнике, полазници могу похађати наставу у свим или само у одабраним терминима, без претходног пријављивања.

Распоред припремне наставе

Датум Тематска јединица
04.03

1. Структура атома и периодни систем елемената

2. Хемијска веза

11.03.

3. Хемијске реакције. Израчунавање на основу хемијских реакција

4. Енергетске промене у хемијским реакцијама

5. Брзина хемијске реакције. Равнотежа

18.03.

6. Оксидо-редукционе реакције

7. Јонске реакције

25.03.

8.Раствори, концентрација раствора

9. Колигативне особине раствора

10. Колоиди

01.04.

11. Киселине и базе

12. Степен дисоцијације, константа дисоцијације

13. рН и рОН

08.04.

14. Соли. Хидролиза соли

15. Пуфери

22.04.

16. Електрохемија

17. Особине елемената и једињења

06.05.

18. Угљоводоници

19. Алкилхалогениди

13.05.

20.Алкохоли и феноли

21. Алдехиди и кетони

20.05.

22. Карбоксилне киселине и супституисане карбоксилне киселине

23. Деривати карбоксилних киселина

24. Деривати угљене киселине

27.05.

25. Једињења сумпора

26. Амини и нитро једињења

03.06.

27. Хетероциклична једињења

28. Липиди

10.06.

29. Аминокиселине

30. Протеини

17.06.

31. Моносахариди

32. Дисахариди и полисахариди

24.06.

КОНСУЛТАЦИЈЕ