Милошевић-Златановић др Светлана

Милошевић-Златановић др Светлана Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Зоологија
Кабинет: А-II-6 Дипломирала: 1981. године
Email: svetlanamz@kg.ac.rs Магистрирала: 1986. године
Телефон: 336 223 локал 272 Докторирала: 2001. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Морфологија и систематика хордата - Биологија
 • Сисари - Биологија
 • Функционална морфологија кичмењака - Екологија
 • Систематика и филогенија кичмењака - Екологија
Мастер студије:
 • Методологија савремених истраживања птица и сисара - Биологија, Екологија
 • Одрживо коришћење и управљање ловном фауном - Биологија, Екологија
Докторске студије:
 • Принципи таксономије и систематике
 • Биологија и заштита изабраног таксона - Биологија
 • Морфолошке адаптације и фенотипска еволуција - Биологија
 • Морфологија, систематика и управљање ловним врстама - Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Randi E, Alves PS, Carranca J, Milošević-Zlatanović S, Sfougalis A, Mucci N. (2004). Phylogeography of roe deer (Capreolus capreolus) populations: The effects of hystorical genetic subdivision and recent nonequilibrium dynamics. Molecular Ecology 13: 3071-3083.
 2. Milošević-Zlatanović S, Crnobrnja-Isailović J, Stamenković S. (2005). Allozime variability and differentiation in Serbian roe deer populations Capreolus capreolus. Acta Theriologica 50 (4): 429-444.
 3. Gačić PD, Milošević-Zlatanović S, Pantić SD, Đaković BD. (2007). Benefits and short-coming of the eye lens method for age determination in roe deer Capreolus capreolus. Acta Theriologica 52 (4): 419-426. Simonović M.
 4. Blagojević M, Milošević-Zlatanović S. (2011). Sexual shape dimorphism in roe deer (Capreolus capreolus L.) population from Serbia. Mammalian Biology 76 (6), 735-740.
 5. Blagojević, M., Milošević-Zlatanović, S. (2015) Sexual shape dimorphism in Alpine chamois (Rupicapra rupicapra) horns: how horn curvature could be used in sex identification? Mammalia, 79 (1): 91-100.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Процена могућности примене специфичних научно-истраживачких метода у проучавању пољске јаребице (Perdix perdix L.) ради унапређења стања њених популација. Фаза I. (401-00-0206/2015-10). Руководилац Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, ПМФ, Крагујевац. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2015- ).
 • Праћење индикаторских критеријума (повезивање морфологије рогова и парогова са конкретним условима станишта и одстрелом) за брзу процену деловања селекционих притисака на популационе параметре срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе (Rupicapra rupicapra L.) на подручју Републике Србије, укључујући Косово и Метохију (401-00-3288/2014-10) Руководилац Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, ПМФ, Крагујевац. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2014- )
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • ЗООЛОГИЈА у оквиру које се бави генетиком, имунологијом (примена савремених метода молекуларне биологије у имунолошким истраживањима (рекомбинантна експресија моновалентних и бивалентних анти-ТНТ антитела у различитим прокариостким и еукариотским системима (Echerichia coli, Pichia pastoris, MAMMALIA)), популационом биологијом (популациона истраживања и истраживања интраспецијских и интерспецијских односа), зоогеографијом, морфологијом животиња, идиоекологијом врста, заштитом врста, ловном биологијом (примена савремених метода молекуларне биологије – електофореза, DNA finger printing – у популационо-биолошким истраживањима ловних врста птица (пољска јаребица (Perdix perdix L.), брегуница (Riparia riparia L.) и сисара (срна (Capreolus capreolus L.), европски јелен (Cervus elaphus L.), дивокоза (Rupicapra rupicapra L.), шакал (Canis aureus L.) , зец (Lepus europaeus Pallas 1778), муфлон Ovis gmelini musimon Blyth 1841. syn. Ovis orientalis musimon Schneber 1782.), јелен лопатар (Cervus dama L.), мрки медвед (Ursus arctos L.)).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English