Упис

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 21. - 23. 1. 2019. ГОДИНЕ.

I - За упис летњег семестра потребно је доставити:

 • Један образац ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • Индекс са потписима за одслушане предмете
 • Уплата рате школарине (за самофинасирајуће студенте)

*доказ о уплати одговарајућих накнада (Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

У Крагујевцу, 27. 12. 2018. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ

 


ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УПИС ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 10. - 12. 10. 2018. ГОДИНЕ.

I - За упис зимског семестра потребно је доставити:

 • Два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • Индекс
 • Пријава за упис године (скриптарница Факултета)
 • Уплата прве рате школарине (30.000 динара, за самофинасирајуће студенте)

*Студенти којима је истекао двоструки износ година за завршетак студија, потребно је да упуте молбу Декану за продужење рока и да наведу разлоге за продужење.

II - Студенти који обнављају прву и другу годину, плаћају обнову године по броју пренетих ESPB - бодова. Цена бода је 2.000 динара.

III - Студенти који обнављају трећу годину студија плаћају 10.000 динара за обнову године.

*доказ о уплати одговарајућих накнада (Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

У Крагујевцу, 1. 10. 2018. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ

 


СЛОБОДНА МЕСТА ЗА II КОНКУРСНИ РОК


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу на првој годину основних академских студија у школској 2018/19. години има следећа слободна места

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 5 -
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 5 5
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 10 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 6 -
УКУПНО 26 10

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 3 и 4. септембра 2018. од 09:00 до 13:00

  Приликом пријављивања Студентској служби се подносе:
 • Пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 7.септембра 2018. у 10:00


У Крагујевцу, 20. 7. 2018. године

Природно - Математички ФакултетУколико се не попуне сва буџетска места за упис на Природно-математички факултет, признаваће се бодови остварени приликом полагања пријемног испита на другим факултетима из математике, физике, хемије и биологије.

Упис кандидата "испод црте" који имају право да се упишу на буџет 4. 7. 2018. од 13:00 до 15:00 часова.

Упис кандидата који су положили пријемни испит на ПМФ-у могу уписати сродни студијски програм: 5. 7. 2018. од 13:00 до 15:00 часова.

У случају постојања слободних буџетских места на ОАС Математике и ОАС Физике – информационе технологије и електроника, кандидати који су полагали пријемни испит за ОАС Информатике могу конкурисати за та места, при чему им се признају резултати остварени на пријемном испиту за ОАС Информатике.

Након тога, уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

 

УПИС 2018.


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2018/19. години уписаће 320 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР 87 13
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 60 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 25 -

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

Важни датуми:

Пријава кандидата: 20 - 22. 6. 2018. од 09:00 до 13:00

  Студентској служби се подносе:
 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 26 - 27. 6. 2018.

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
26. 6. 2018. године у 10 часова 27. 6. 2018. године у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа: 26 - 28. 6. 2018.

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
26. 6. 2018. године у 22 часова 28. 6. 2018. године у 10 часова

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


Коначна ранг листа: 28 - 30. 6. 2018.

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
28. 6. 2018. године у 10 часова 30. 6. 2018. године у 10 часова

Упис примљених кандидата: 2 - 4. 7. 2018. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Упис кандидата “испод црте” који имају право да се упишу на буџет: 4. 7. 2018. од 13:00 до 15:00 часова.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 5. - 16. 7. 2018. од 8:00 до 10:00 часова

Кандидати подносе захтев Декану Факултета за признавање пријемног испита, потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова, диплому, извод из књиге рођених, сва четири сведочанства и доказ о уплати за признавање пријемног испита (7.000 динара). Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 16. 7. 2018. од 10:00 до 15:00 часова

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs