Упис

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА у школској 2019/20. години


ПРВА ГОДИНА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК, 30. 9. 2019 ГОДИНЕ, У 11:00 У СВЕЧАНОЈ САЛИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ЈЕ УТОРАК, 1. 10. 2019. ГОДИНЕ.

ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УПИС СТУДЕНАТА ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ ОАС НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ОДРЖАЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА: 26. 9. - 1. 10. 2019.

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ ОАС НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ЈЕ УТОРАК, 1. 10. 2019. ГОДИНЕ.


У Крагујевцу, 18. 9. 2019. године

Продекан за наставу

Проф. др Александар Остојић

 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/20. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2019/20. години уписаће 185 студената и то 94 на буџету и 91 самофинансирајућих:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог 12 8
мастер еколог 12 8
мастер биолог-молекуларна биологија 6 14
мастер математичар* 18 12
мастер информатичар* 12 18
мастер физичар 10 5
мастер хемичар* 24 26

*-полаже се пријемни испит

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.


ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 7. И 8. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 9. 10. 2019. У 11h

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 9. 10. 2019. ГОДИНЕ.

РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24ч ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ, КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 10. ОКТОБРА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. 10. 2019. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 14. 10. 2019. ГОДИНЕ.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

1. МАТЕМАТИКА – једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 18
број самофинансирајућих места 12
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 9. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. ИНФОРМАТИКА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 9. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ФИЗИКА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 10
број самофинансирајућих места 5
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


4. ХЕМИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 24
број самофинансирајућих места 26
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 9. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за хемију.


5. БИОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


6. EКОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


7. БИОЛОГИЈА- Молекуларна биологија - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 6
број самофинансирајућих места 14
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 7. И 8. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕДВИЂЕНО ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА): 9. 10. 2019. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

Образац пријаве на конкурс може се подићи у просторијама Студентске службе Природно-математичког факултета.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • попуњену пријаву;
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 9. 10. 2019. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. 10. 2019. године.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а)
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 6 рата по 16.000,00 динара, последња рата до 15. 5. 2020. године. Прва рата школарине у износу од 16.000,00 динара, плаћа се приликом уписа.

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 14. 10. 2019. ГОДИНЕ.


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Други уписни рок - школса 2019/20.


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2019/20. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 102 студента и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 30 -
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 5 1
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 21 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 29 4
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 12 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 2
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су у школској 2018/2019. години средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата: 2 - 3. 9. 2019. од 09:00 до 13:00

  Студентској служби се подносе:
 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 5. 9. 2019. у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа: 5. 9. 2019.

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


Коначна ранг листа: 6. 9. 2019.


Упис примљених кандидата: 9. 9. 2019. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету 10. - 11. 9. 2019. од 9 до 15 часова

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Упис у школску 2019/20.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020


Тестови и решења за полагање квалификационог испита, за упис на Основне академске студије за школску 2019/20 годину


СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

СА БРОЈЕМ ПОЕНА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2019/20. години уписаће 300 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР 70 -
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 65 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 30 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су у школској 2018/2019. години средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата: 19 - 21. 6. 2019. од 09:00 до 13:00

  Студентској служби се подносе:
 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 25 - 26. 6. 2019.

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
25. 6. 2019. године у 10 часова 26. 6. 2019. године у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа: 26 - 27. 6. 2019.

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
26. 6. 2019. 27. 6. 2019.

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


Коначна ранг листа: 28 - 29. 6. 2019.

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
28. 6. 2019. 29. 6. 2019.

Упис примљених кандидата: 1 - 3. 7. 2019. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Упис кандидата “испод црте” који имају право да се упишу на буџет: 3. 7. 2019. у 13:00 часова.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.


Кандидати који су полагали пријемни испит на ОАС Информатике, а нису успели да се упишу, могу се уписати на ОАС Математике 3. 7. 2019. у 13:00.

Уколико се не попуне сва буџетска места на ОАС Математике, Факултет ће за упис признати резултате пријемних испит из математике кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији.

ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из математике на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 4. - 12. 7. 2019. од 9:00 до 13:00 часова.


ПРИЈАВА кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 4. - 12. 7. 2019. од 9:00 до 13:00 часова

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ: 12. 7. 2019. од 13:00 до 15:00 часова

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs