др Марина Ћендић-Серафимовић

др Марина Ћендић-Серафимовић Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Аналитичка хемија
Кабинет: Б-0-1 Дипломирала: 2008. године
Email: marina.cendic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 354 Докторирала: 7. 7. 2017. године 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи хемије
  • Норме у заштити животне средине
Мастер студије:
  • Опасне материје и управљање опасним отпадом
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Svetlana Belošević, Marina Ćendić, Maja Đukić, Miorad Vasojević, Auke Meetsma, Zoran D. Matović Crystal structure, configurational and density functional theory analysis of nickel(II) complexes with pentadentate 1,3-pd3a-type ligands, Inorganica Chimica Acta, 399, 146-153 (2013)
  2. Svetlana Belošević, Marina Ćendić, Zoran D. Matović, Auke Meetsma Crystal structure, configurational and DFT-NEDA analysis of nickel(II) complexes with pentadentate ed3a-type ligands, Polyhedron 50, 473-480 (2013)
  3. Zoran D. Matović, Vesna D. Miletić, Marina Ćendić, Auke Meetsma, Petra J. van Koningsbruggen, Robert J. Deeth Synthetic, Crystallographic, and Computational Study of Copper(II) Complexes of Ethylenediaminetetracarboxylate Ligands, Inorganic Chemistry, 52 (3), 1238-1247 (2013)
  4. Marina Ćendić, Zoran D. Matović and Robert J. Deeth Molecular Modeling for Cu(II)-Aminopolycarboxylate Complexes: Structures, Conformational Energies and Ligand Binding Affinities, Journal of Computational Chemistry, 34 (31), 2687–2696 (2013)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци" (III 41010) (2011 - )
  • Финансијски администратор на TEMPUS пројекту:"Modernisation of Post Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR" (2010-2013)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Синтеза комплекса бакра(II) са полиаминополикарбоксилатним лигандима (етилендиамински и пропандиамински системи), структурна и компјутациона истраживања, тестирање поменутих једињења in vivo на пацовима као и синтезе нових едта лиганада који ће послужити као потенцијални лекови у лечењу неуролошких болести попут Wilson-oве, Alzheimer-oвe и других сродних.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English