др Зоран Матовић

др Зоран Матовић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-1 Дипломирао:  
Email: zmatovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 локал 354 Докторирао: 1994. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи хемије
 • Индустријски загађивачи
 • Норме у заштити животне средине
 • Систем квалитета
Мастер студије:
 • Опасне материје и управљање опасним отпадом
 • Методе санације хемијских акцидената
Докторске студије:
 • Молекулско моделирање у неорганској хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Emina M. Mrkalić, Ratomir M. Jelić, Olivera R. Klisurićc and Zoran D. Matović Synthesis of novel palladium(II) complexes with oxalic acid diamide derivatives and their interaction with nucleosides and proteins. Structural, solution, and computational study, Dalton Transactions, 43, 15126-15137 (2014) M21
 2. Zoran D. Matović, Vesna D. Miletić, Marina Ćendić, Auke Meetsma, Petra J. van Koningsbruggen, Robert J. Deeth Synthetic, Crystallographic, and Computational Study of Copper(II) Complexes of Ethylenediaminetetracarboxylate Ligands, Inorganic Chemistry, 52 (3), 1238-1247 (2013) M21
 3. Srećko R. Trifunović, Vesna D. Miletić, Verica V. Jevtić, Auke Meetsma and Zoran D. Matović Nickel(II) in chelate N2O2 environment. DFT approach and in-depth molecular orbital and configurational analysis, Dalton Transactions, 42, 13357-13368 (2013) M21
 4. Zoran D. Matović, Emina Mrkalić, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Auke Meetsma and Ratomir Jelić Antitumor effects of a tetradentate amido-carboxylate ligands and corresponding square-planar palladium(II) complexes toward some cancer cells. Crystal structure, DFT modeling and ligand to DNA probe Docking simulation, Journal of Inorganic Biochemistry, 121, 134-144 (2013) M21
 5. Svetlana Belošević, Marina Ćendić, Zoran D. Matović, Auke Meetsma Crystal structure, configurational and DFT-NEDA analysis of nickel(II) complexes with pentadentate ed3a-type ligands, Polyhedron 50, 473-480 (2013) M22
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци" (2011– ), број пројекта III 41010 .
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Бионеорганска хемија комплекса паладијума (II), бакра(II), родијума(III) и рутенијума (II) са дериватима диамида оксалне и малонске киселине, N,S-хетероциклима и лигандима полиаминополикарбоксилатног типа. Испитивање стабилности система у раствору. Интеракције са биолошки значајним молекулима. Биолошко испитивање комплекса in vivo и in vitro условима. Компјутерска хемија: квантна механика и молекуска динамика
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English