Ранковић др Бранислав

Ранковић др Бранислав Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Алгологија, микологија и лихенологија
Кабинет: А-II-15а Дипломирао: 1977. године
Email: rankovic@kg.ac.rs Магистрирао: 1985. године
Телефон: 336 223 лок. 267 Докторирао: 1988. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи алгологије
 • Основи микологије
 • Макромицете
Мастер академске студије:
 • Методологија истраживања у биологији
 • Увод у научни рад
 • Примењена микологија
Докторске студије:
 • Виши курс микологије
 • Методе и технике у микологији
 • Патогене гљиве
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Ranković B. 2015. Lichen Secondary Metabolites. Bioactive Properties andv Pharmaceutical potential. Springer International Publishing Switzerland. (monografija)
 2. Ranković B. 2002. Gljive reda Erysiphales i njihovi paraziti u Srbiji. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac (monografija)
 3. Ranković B. 2011. Sistematika gljiva, V izdanje. Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac. (udžbenik).
 4. Ranković B. 2002. Erysiphe hellebori, a new agent of powdery mildew in Yugoslavia. Persoonia, 18, 139-142.
 5. Ranković B. Hyperparasites of the genus Ampelomyces on powdery mildew fungi in Serbia. Mycopathologia 1997. 139(3):157-64.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Категоризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида, ev.br. 173032“. Пројекат Министарства, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Микологија: проучавање биолошке разноврсности гљива, са посебним акцентом на паразитне врсте; изучавање њихове епидемиологије, симптома болести, изолацијом патогена, превенцијом и мерама заштите. Проучавање хиперпаразитних гљива и њихове примене у биолошкој контроли паразита. Испитивање биолошке активности гљива и њихових секундарних метаболита, ради доказивања њихових лековитих својстава.
 • Лихенологија: проучавање систематике и екологије лишајева, проналажење и испитивање њихових секундарних метаболита и њиховог биомедицинског потенцијала.
 • Алгологија: Проучавање фитопланктона текућих и стајаћих слатких вода. Одређивање сапробности вода на основу алги као биоиндикатора. Утврђивање биолошке активности слатководних и морских алги и њиховог значаја у медицини и различитим гранама индустрије.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English