Матић др Сања

Матић др Сања Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биологија
Кабинет: А-I-16а Дипломирала: 2006. године
Email: sanjamatic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 250 Докторирала: 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Практична настава:
  • Еволуциона биологија - четврта година Основних академских студија Биологије и Екологије
  • Генетика - треће године Основних академских студија Биологије.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Matić S., Stanić S, Bogojević D, Vidaković M, Grdović N, Dinić S, Solujić S, Mladenović M, Stanković N, Mihailović M. Methanol extract from Cotinus coggygria Scop. stem and the major bioactive phytochemical constituent myricetin modulate the pyrogallol-induced DNA and liver damage. Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2013, 755 (2), 81-89. DOI:10.1016/j.mrgentox.2013.03.011 ISSN:1383-5718 (IF=2.481 за 2013. годину)
  2. Mladenović M, Matić S., Stanić S, Solujić S, Mihailović V, Stanković N, Katanića J. Combining molecular docking and 3-D pharmacophore generation to enclose the in vivo antigenotoxic activity of naturally occurring aromatic compounds: myricetin, quercetin, rutin, and rosmarinic acid. Biochemical Pharmacology, 2013, 86, 1376-1396. DOI:10.1016/j.bcp.2013.08.018 ISSN:0006-295 (IF=4.650 за 2013. годину)
  3. Mladenović M, Stanković N, Matić S., Stanić S, Mihailović M, Mihailović V, Katanić J, Boroja T, Vuković N. Newly discovered chroman-2,4-diones neutralize the in vivo DNA damage induced by alkylation through the inhibition of Topoisomerase IIa: A story behind the molecular modeling approach. Biochemical Pharmacology, 98 (2015), 243-266. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2015.08.106 ISSN:0006-2952 (IF= 5.009 за 2014. годину)
  4. Matić S., Katanić J, Stanić S, Mladenović M, Stanković N, Mihailović V, Boroja T. In vitro and in vivo assessment of the genotoxicity and antigenotoxicity of the Filipendula hexapetala and Filipendula ulmaria methanol extracts. Journal of Ethnopharmacology, 174 (2015), 287-292. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2015.08.025 ISSN:0378-8741 (IF=2.998 за 2014. годину)
  5. Katanić J, Mihailović V, Matić S., Stanković V, Stanković N, Boroja T, Mladenović M, Stanić S, Kreft S, Mihailović M. The ameliorating effect of Filipendula hexapetala extracts on hepatorenal toxicity of cisplatin. Journal of Functional Foods, 2015, 18, 198-212. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.07.004 ISSN:1756-4646 (IF=3.574 за 2014. годину)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Од 2011. године на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ''Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа'', руководилац пројекта др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, евиденциони број III 43004.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • У току свог научно-истраживачког рада стекла је основна теоријска знања из генетике и започела експериментална истраживања у области генотоксикологије. Предмет тих истраживања је утврђивање потенцијалне генотоксичне и/или антигенотоксичне активности агенаса природног и вештачког порекла у in vivo условима применом теста за детекцију полно везаних рецесивно леталних мутација код еукариотског модел организма Drosophila melanogaster, Комет теста код D. melanogaster и пацова соја Wistar, теста за детекцију оштећења из коштане сржи сисарских модел организама као и у in vitro условима детектовањем ДНК оштећења индукованог хидрокси радикалима. У току свог истраживачког рада овладала је применом метода за изучавање експресије гена за акутно-фазни одговор као и имуноблот анализама са различитим антителима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English