Техничко-информатичка служба

      Рачунарска инфраструктура Факултета је добра, а обезбеђен је и континуиран бежични приступ интернету. Факултет располаже са пет рачунарских учионица, које, поред рачунара са интернет прикључцима, поседују и осталу рачунарску опрему (пројекторе, штампаче, скенере, CD и DVD резаче, аудио опрему).

      Факултет располаже рачунарским кластером за потребе наставе и научно-истраживачког рада.Рачунарске учионице располажу са 94 рачунара, а у току је набавка нових. Током 2012. године замењено је 12 старих рачунара новим, купљено 4 сервера и формиран кластер веома моћних карaктеристика. Набављен је и 1 сервер за часопис МАТCH.

      Све сале за наставу имају по један рачунар и видео бим и везу са интернетом.
Студентима су уз индекс и електронску картицу на располагању сви рачунари, осим у време наставе, за учење, израду семинара, пројеката и др.

      За одржавање рачунарске мреже и рачунарске опреме у свим учионицама, лабораторијама и кабинетима задужено је особље рачунарског центра службе, са четири запослена радника. Рачунарски центар је доступан наставницима, сарадницима и студeнтима Факлтета. Основна врста услуга коју пружа рачунарски центар су услуге које се пружају наставницима и ваннаставном особљу у циљу повећања квалитета наставе.