др Невена Ђорђевић

др Невена Ђорђевић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-I-16а Дипломирала: 11. 5. 2009. године
Email: nevena.djordjevic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 303 Докторирала: 19. 7. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Практична настава:
 • Основи алгологије
 • Заштита животне средине
 • Еколошки мониторинг животне средине
 • Процена утицаја на животну средину
 • Примењена алгологија
 • Примењена хидробиологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Đorđević, N., Simić S., Ćirić A. (2015): First identification of the cylindrospermopsin (CYN) - producing cyanobacterium Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszyńska) Seenayya & Subba Raju in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin 24 (11a): 3736-3742 (ISSN 1018-4619, IF2014 - 0.378) M23
 2. Simić S., Komárek J., Đorđević N. (2014): The Confirmation of the genus Glaucospira (Cyanobacteria) and the occurrence of Glaucospira laxissima (G. S. West) comb. nova in Serbia. Cryptogamie algologie, 35(3):259-267. (ISSN 0181-1568. IF2014 - 1.300) M23
 3. Đorđević N., Simić S. (2014): Cyanobacterial blooms in oligosaline, alkaline microacumulation (Aleksandrovac lake, Serbia) – before and after rehabilitation. Polish Journal of Environmental Studies, 23(6):1975-1982. (ISSN 1230-1485, IF2014 - 0.871) M23
 4. Simić S., Đorđević N. (2011): Lemanea fucina Bory, 1808 (Lemaneaceae, Rhodophyta), a Rare Species with a Variable Morphology: First Record in the Republic of Montenegro. Archive of Bioogical Science, 63 (2): 511-515. (ISSN 0354-4664, IF2012 - 0.791) M23
 5. Simić S., Pantović N. (2010): Observations on the rare alga Thorea hispida (Thore) Desvaux (Rhodophyta) from Serbia. Cryptogamie algologie, 31 (3): 343-353. (ISSN 0181-1568. IF2009 - 0.574) M23
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • (2011-2016) Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, ев. бр. 43002 (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије).
 • (2011-2016) Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње, ев. бр. 31011 (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије).
 • (2011) Истраживање и промоција биодиверзитета језера у Шумарицама у циљу његовог очувања и одрживог развоја, уговор бр. 400-1070/11-V (Град Крагујевац, Фонд за заштиту животне средине).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Укључена је научно-истраживачки рад на терену и у лабораторији за Хидробиологију и заштиту вода, где је овладала савременим техникама и методама, као и физичко-хемијским анализама. Бави се научно истраживачким радом из конзервације и биодиверзитета копнених вода, пре свега из области алгологије (диверзитет, систематика, екологија, процена степена угрожености и заштита), као и процена квалитета водених екоситема на основу заједнице алги и других хидробионата. Посебан аспект научно-истраживачког рада јесте група Cyanobacteria (таксономија, екологија, стање водених екосистема, детекција цијанотоксина у воденим екосистемима).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English