др Наташа Којадиновић

др Наташа Којадиновић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
Област Биологија
Кабинет:   Дипломирала: октобар 2010. године
Email: naca@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 300 246 Докторирала: 26. 2. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Практична настава
 • Еколошко уређење простора (струковне студије Екологије и основне академске студије модул Екологија)
 • Човек и животна средина (струковне студије Екологије)
 • Зоологија инвертебрата 1. (основне академске студије модул Биологија и Екологија)
 • Зоологија инвертебрата 2. (основне академске студије модул Биологија и Екологија)
 • Национални паркови и заштићена подручја Србије (основне академске и мастер студије модул Биологија и Екологија)
 • Екологија животиња (основне академске студије модул Екологија)
 • Основи екологије (основне студије Хемије и Математике);
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Simić V., Simić S., Paunović M., Radojković N., Petrović A., Talevski T., Milošević Đ.(2015): The Alburnus benthopelagic fish species of the Western Balkan Peninsula: An assessment of their susstainable use. Science of The Total Environment. 540:410-417 IF (2014) = 4.099
 2. Milošković A, Dojčinović B, Kovačević S, Radojković N., Radenković M, Milošević Dj, Simić V (2016). Spatial monitoring of heavy metals in the inland waters of Serbia: a multispecies approach based on commercial fish. Environmental Science and Pollution Research, 23(10): 9918-9933. IF (2014) = 4.099
 3. Lujić J., Bernáth G., Marinović Z., Radojković N., Simić V., Ćirković M., Urbanyi B., Horvath A.. (2015): Fertilizing capacity and motility of tench Tinca tinca (L. 1758) sperm following cryopreservation. Aquaculture Research. 2015: 1-9. IF (2014) = 1.376.
 4. Simic V., Simić S., Paunović M., Simonović P., Radojković N., Petrović A. (2012): Scardinius knezevici Bianco & Kottelat, 2005 and Alburnus scoranza Bonaparte, 1845, new species of ichthyofauna of Serbia and the Danube Basin. Archives Biological Sciences, Vol. 64(3), 981-990. IF (2014) = 0.718.
 5. Radojković N., Milošković A., Kovačević S., Veličković T., Simić S., Ćirković M., Horváth A., Simić V. (2015): Results of breeding of juveniles od huchen (Hucho hucho) obtained by insemination with fresh and cryopreserved sperm in artificial conditions. First International Symposium of Veterinary Medicine, Novi Sad, 369-373.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Еволуција у хетерогеним срединама – механизми адаптације, биомониторинг и конзервација биодиверзитета, ев. бр. 173025 (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) (2014-2015)
 • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, ев. бр. 43002 (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) (2015- )
 • Истраживање и промоција биодиверзитета језера у Шумарицама у циљу његовог очувања и одрживог развоја, уговор бр. 400-1070/11-V (Град Крагујевац, Фонд за заштиту животне средине) (2011)
 • Подршка увођењу процеса криопрезервације у рибарство и конзервацију салмонидних врста риба, бр. SRB-15/0009 (Амбасадa Краљевине Норвешке) (2015-2016)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хидробиологија, Ихтиологија, Конзервациона биологија, Геометријска морфометрија, Криопрезервација
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English