Чомић др Љиљана

Чомић др Љиљана Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Микробиологија
Кабинет: А-II-15б Дипломирала: 1985. г. ПМФ Крагујевац
Email: ljilja@kg.ac.rs Магистрирала: 1983. г. ПМФ Крагујевац
Телефон: 336 223 локал 266 Докторирала: 1989. г. ПМФ Крагујевац
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Микробиологија
 • Биологија прокариота
 • Екологија микроорганизама,
Докторске студије:
 • Изабрана поглавља из микробиологије
 • Методе микробиолошких истраживања
 • Биохемија и физиологија микроорганизама
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Nemanja Stanković, Tatjana Mihajilov-Krstev, Bojan Zlatković, Jelena Matejić, Vesna Stankov-Jovanović, Branislava Kocić, Ljiljana Čomić. 2016. Comparative Study of Composition, Antioxidant, and Antimicrobial Activities of Essential Oils of Selected Aromatic Plants from Balkan Peninsula. Planta medica. DOI: 10.1055/s-0042-101942
 2. Stefanivic N., Radojevic I., Ostojic A., Comic Lj., Topuzovic M. 2015. Composite Web Information System for Management of Water Resources. Water Resours Manage. 29:2285–2301 DOI: 10.1007/s11269-015-0941-y
 3. Licina B., Stefanovic O., Vasic S., Radojevic I., Dekic M., Comic Lj. 2013. Biological activities of the extracts from wild growing Origanum vulgare L. Food control. 33, 498-504.
 4. Ranković V., Radulović J., Radojević I., Ostojić A., Čomić Lj. 2012. Prediction of dissolved oxzgen in reservoirs using adaptive network-based fuzzy inference system. Journal of Hydroinformatics. 14, 1:167–179
 5. Čomić Lj., Ranković B., Novevska V., Ostojić A. 2010. Diversity and dynamics of the fungal community in Lake Ohrid (Macedonia). Aquatic biology. 9:169-176 ISSN 1864-7790
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Од 1990. године је непрекидно истраживач / руководилац на научно-истраживачким пројектима Министарства за науку РС (укупно 7), а учествује и у реализацијиу међународних пројеката из програма билатералне сарадње, ЦОСТ, Темпус и ФП7.
 • Карактеризација и примена метаболите гљива и утврђивање потенцијалних нових биофунгицида. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Ев бр. ОИ17303
 • Преклиничко испитивање биоактивних супстанци (ПИБАС). Подпројекат: Природне биоактивне супстанце И њихова антимикробна својства. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Ев бр. ИИИ41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Активно се бави научно-истраживачким радом у области Биологија, ужа научна област Микробиологија. Објављени резултати истраживања су од значаја за развој научне мисли у оквиру екологије микроорганизама, доприносе познавању стања и улоге заједница микроорганизама у природним екосистемима и значајни су разумевање биотичких интеракција и других чиниоца у биоценози. Посебан аспект истраживачког рада је испитивање утицаја природних и новосинтетисаних биотички активних супстанци на микроорганизме и могућност њихове примене у контроли микроорганизама. Резултате научно-истраживачког рада објавила је у више од 300 библиотечких јединица, од којих ј висе од 70 чине радови објављени у медјународним научним часописима (кат. М21-23). Значајан број радова објављен је у националним научним часописима (37), а велики саопштен на међународним (више од 70) и националним научним скуповима (више од 50). Аутор једног уџбеника и више поглавља у медјународним И националним монографијама. На ПМФ-у у Крагујевцу је формирала Лабораторију за микробиологију И организовала истраживачку групу која се успешно бави истраживањем природних и новосинтетисаних антимикробних супстанци са аспекта контроле микроорганизама и микробног биофилма. Ментор пет одбрањених докторских дисертација, већег броја магистарских теза и великог броја мастер и дипломских радова.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English