Ђелић др Горица

Ђелић др Горица Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Морфологија, систематика и филогенија виших биљака
Кабинет: А-II-9 Дипломирала: 1987. године
Email: gorica.djelic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1994. године
Телефон: 034 336 223 лок. 275 Докторирала: 2005. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Систематика и филогенија виших биљака;
 • Основи педологије и биологије земљишта;
 • Лековите, зачинске и јестиве биљке;
 • Теренска наства;
 • Национални паркови и заштићена подручја Србије;
 • Биљке индикатори особина земљишта.
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Marković, A., Dinić, A., Đelić, G., Žikić, R., (2008): The influence of deposits from copper mining and smelting combine Bor on the vegetation of river side of the river Timok (eastern Serbia), Vol 22, No 1, 566- 571.
 2. Stanić, S. Matić, S., Đelić, G., Mihailović, M., Bogojević, D., Solujić, S.(2011): Study of Genotoxicity and Antigenotoxicity of the Cotinus coggygria Scop. Methanol Extract by Drosophila melanogaster Russian Journal of Genetics, Vol. 47, No 7, pp. 770-774.
 3. Markovic, S.M., Ilic S.B.,, Miladinovic L.D., Stamenkovic, M. S., Trajkovic R., Stankov-Jovanovic P.V., Djelic T.G.,(2015): Activity of a Catalase Enzyme in Plants from the Burned Areas of the Vidlic Mountain Beech Forest, OXIDATION COMMUNICATIONS, Vol. 38, br.2, str. 860-866.
 4. Jakovljević, D.V., Milićević, M.J., Ðelić,T. G., Vrvić, M.M. (2016): Antioxidant activity of Ruscus species from Serbia: Potential new sources of natural antioxidants, Hem. Ind. 70 (1) 99–106.
 5. Djelic, G., Krstic, D., Stajic, M.J., Milenkovic,B., Topuzovic,M., Nikezic,D., Vucic, D., Zeremski,T., Stankovic,M., Kostic, D. (2016): Transfer factors of natural radionuclides and 137Cs from soil to plants used in traditional medicine in central Serbia, Journal of Environmental Radioactivity 158-159 (2016) 81- 88.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Projekat (12M-03): Procesi i mehanizmi kontaminacije životne sredine i njena zaštita. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije.
 • Ekološki monitoring reke Lepenice u odnosu na polihlorovane biofenole na prostoru od fabrike Zastava Automobili do ušća u Veliku Moravu. (2002-2003). Projekat Ministarstva za ekologiju Republike Srbije.
 • Projekat (1575): Ex-situ zaštita biodiverziteta akvatičnih ekosistema Srbije. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (2004-2005).
 • Projekat (20052): Promene u šumskim ekosistemima pod uticajem globalnog zagrevanja. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (2008-2010).
 • Projekat (1575): Ex-situ zaštita biodiverziteta flore Srbije. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja republike Srbije. (2010-2012).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Општа и примењена истраживања разноврсности флоре и вегетације. Заштита диверзитета флоре. Морфологија, анатомија, екологија, фармаколошко дејство, гајење и употреба лековитих, зачинских и јестивих биљака. Повезаност и условљеност особина земљишта и биљака које на њему расту. Примена биљака у процесима фиторемедијације.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English